Tải bản đầy đủ
PHẦN 5. QUY ĐỊNH CÁCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO 3 TRONG HỌC PHẦN MS WORD

PHẦN 5. QUY ĐỊNH CÁCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO 3 TRONG HỌC PHẦN MS WORD

Tải bản đầy đủ

Hình 5: Các thông số định dạng trong Heading 1
− Tên chương (thuộc Heading 1) được đặt riêng ra 1 trang. Bổ sung 1 khung chứa
số thứ tự trang (có thể dùng TextBox hoặc table hay 1 đối tượng khác tùy sinh
viên)

Hình 5: Quy định cho tên chương trong báo cáo

5.3. Header/Footer
− Header của mỗi chương khác nhau, trong đó


Trang đầu tiên không có Header.Trang lẻ ghi tên khóa luận: Xây dựng ứng dụng từ điển trên thiết bị di động
dành cho người khiếm thínhTrang chẵn ghi tên của chương.

− Footer: trang đầu của chương không sử dụng footer, từ trang kế tiếp đến cuối
chương đánh số bình thường và liên tục giữa các chương.
Để thực hiện yêu cầu về Footer/Header, sinh viên chú ý đến 2 mục chọn sau trên tab
Header & Footer Tools

Hình 5: Các lệnh định dạng trang chẳn trang lẻ khác Headers

5.4. Page Number
− Trang bìa không đánh số trang
− Từ trang Lời cảm ơn đến mục lục đánh số trang theo số La Mã (I, ii, iii, …)
− Từ trang Lời nói đầu đến cuối, đánh số trang theo số Ả Rập (1, 2, 3,…)

5.5. Tab Stop (các đường ngang trong trang Nhận xét của giáo
viên)
− Format Paragraph:


(click chọn ký hiệu ở góc dưới-bên phải trong nhóm Paragraph thuộc tab
Home để mở hộp thoại Paragraph)

Hình 5: Lệnh mở hộp thoại Paragraph


Trong hộp thoại Paragraph, chọn:


Before = 6ptLineSpacing = 1.5 lines

Hình 5: Các thông số định dạng trong hộp thoại Paragraph

5.6. Table
− Canh giữa (Center) cho cả bảng.
− Kẻ khung theo minh họa trong file After_QuanLyNhaTro.

5.7. Tạo mục lục tự động
− Toàn bộ tài liệu (phần mục lục)
− Danh mục biểu đồ hình vẽ

PHẦN 6.
PHẦN THỰC HÀNH BODY LANGUAGE
Các hình thức báo cáo BÀI TẬP BodyLanguage giống với bài Quản Lý Gia Phả.
WEBSITE_NHATROSV. Trong phần sau chỉ trình bài các khác biệt giũa cá bài, không trình
bày lại các phần giống nhau.

6.1. Chia Section Break (Next Page)
Theo yêu cầu của bài tập, ta có thể chia BÀI TẬP WEBSITE_NHATROSV thành 6
Section break cụ thể như sau:
− Section 1: Di chuyển con trỏ đến đầu câu LỜI CẢM ƠN → Chọn Page Layout
→ Page Setup → Breaks → Page Breaks → Next Page
− Section 2: Di chuyển con trỏ đến đầu câu LỜI MỞ ĐẦU → Chọn Page Layout
→ Page Setup → Breaks → Page Breaks → Next Page
− Section 3: Di chuyển con trỏ đến đầu câu NGÔN NGỮ VÀ NGÔN NGỮ CƠ
THỂ→ Chọn Page Layout → Page Setup → Breaks → Page Breaks → Next
Page
− Section 4: Di chuyển con trỏ đến đầu câu XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TỪ ĐIỂN
DÀNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH → Chọn Page Layout → Page Setup →
Breaks → Page Breaks → Next Page
− Section 5: Di chuyển con trỏ đến đầu câu KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT
TRIỂN → Chọn Page Layout → Page Setup → Breaks → Page Breaks → Next
Page

6.2. Tên chương (thuộc Heading 1)
6.2.1. Được đặt riêng ra 1 trang
HOME → Styles → Click chuột phải Heading 1 →Modify → Hộp thoại Modify Style
→ Format → Paragraph

Hình 6: Định dạng Header 1
Phần tên chương đặt riêng ra một trang và canh ở giữa trang, có nhiều cách định dạng,
ở đây ta sử dụng một trong những cách riêng.
Chỉnh Spacing → Before → Khoảng 350 pt

Hình 6: Địng dạng Header 1 ở giữa trang