Tải bản đầy đủ
PHẦN 4. PHẦN THỰC HÀNH WEBSITE_NHATROSV

PHẦN 4. PHẦN THỰC HÀNH WEBSITE_NHATROSV

Tải bản đầy đủ

Bảng 4: Lệnh chia section 1 hoàn thành
− BƯỚC 2: Di chuyển con trỏ đến đầu câu LỜI MỞ ĐẦU→ Chọn Page Layout
→ Page Setup → Breaks → Page Breaks → Next Page

Bảng 4: Lệnh chia section 2 hoàn thành
− BƯỚC 3: Di chuyển con trỏ đến đầu câu TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI → Chọn
Page Layout → Page Setup → Breaks → Page Breaks → Next Page

Bảng 4: Lệnh chia section 3 hoàn thành
− Bước 4: Di chuyển con trỏ đến đầu câu PHÂ TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG →
Chọn Page Layout → Page Setup → Breaks → Page Breaks → Next Page

Bảng 4: Lệnh chia section 4 hoàn thành
− Bước 5: Di chuyển con trỏ đến đầu câu TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG → Chọn
Page Layout → Page Setup → Breaks → Page Breaks → Next Page

Bảng 4: Lệnh chia section 5 hoàn thành
− Bước 6: Di chuyển con trỏ đến đầu câu ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ  HƯỚNG
PHÁT TRIỂN
→ Chọn Page Layout → Page Setup → Breaks → Page Breaks → Next Page

Bảng 4: Lệnh chia section 6 hoàn thành

4.2. Tên chương (thuộc Heading 1) được đặt riêng ra 1 trang
Phần tên chương đặt riêng ra một trang và canh ở giữa trang, có nhiều cách định dạng,
ở đây ta sử dụng một trong những cách riêng.
HOME → Styles → Click chuột phải Heading 1 →Modify → Hộp thoại Modify Style
→ Format → Paragraph

Hình 4: Định dạng Header 1

Chỉnh Spacing → Before → Khoảng 350 pt

Hình 4: Địng dạng Header 1 ở giữa trang

Hình 4: Tên chương đặt ở giữa trang sau khi chỉnh

4.3. Nội dung header của mỗi chương sẽ lấy theo tên của chương.
− BƯỚC 1: Tạo Header(Lời mở đầu), trên trang “LỜI MỞ ĐẦU”.

Hình 4: Heading đầu trang “LỜI MƠ ĐẦU”
− BƯỚC 2: Di chuyển con trỏ đến trang “TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI”→ Click
chọn Header “Lời mở đầu” → Chọn biểu tượng Link to Previous.

Hình 4: Cập nhập Link to Previous
− BƯỚC 3: Xóa dòng “Lời mở đầu” → Nhập nội dung TỔNG QUAN VỀ ĐỀ
TÀI

Hình 4: Cập nhật Header: 2 chương khác nhau

Hình 4: Cập nhật chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
Lặp lại các thao tác cập nhật Link to Previous để nhập Header 2, Header 3, Header 4.

Hình 4: Lệnh cập nhật Header chương 2

PHẦN 5.
QUY ĐỊNH CÁCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO 3
TRONG HỌC PHẦN MS WORD
Yêu cầu định dạng của bài tập BodyLanguage

5.1. Page Setup
− Định dạng giấy đề in tài liệu trên cả 2 mặt giấy.
− Toàn bộ tài liệu được định dạng khổ giấy A4, với dạng giấy đứng
(Orientation=Portrait). Riêng trang 14 ( chứa 2 hình) được định dạng nằm ngang
(Orientation=Landscape)

5.2. Styles
5.2.1. Phần chung
− Font name: Times New Roman;
− Line Spacing: Multiple, At: 1.2

5.2.2. Phần riêng
Bảng 5: Định dạng các phần trong Style báo cáo 3
Styles

Font size

Font color

Text Align

Title
Heading 1
Heading 2
Heading 3
Heading 4
Heading 5
Normal

20 pt
20 pt
14 pt
13 pt
13 pt
13 pt
13 pt

Đỏ
Đỏ
Xanh dương
Nâu đỏ
Tím
Nâu
Automatic

Center
Center
Left
Left
Left
Left
Left

Format/Paragragh
Before
After
12 pt
12 pt
12 pt
12 pt
6 pt
6 pt
6 pt
6 pt
6 pt
6 pt
6 pt

Hình 5: Định dạng Heading 1

Hình 5: Các thông số định dạng trong Heading 1
− Tên chương (thuộc Heading 1) được đặt riêng ra 1 trang. Bổ sung 1 khung chứa
số thứ tự trang (có thể dùng TextBox hoặc table hay 1 đối tượng khác tùy sinh
viên)

Hình 5: Quy định cho tên chương trong báo cáo