Tải bản đầy đủ
PHẦN 3. QUY ĐỊNH CÁCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO 2 TRONG HỌC PHẦN MS WORD

PHẦN 3. QUY ĐỊNH CÁCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO 2 TRONG HỌC PHẦN MS WORD

Tải bản đầy đủ

Hình 3: Định dạng Heading 1

− Tên chương (thuộc Heading 1) được đặt riêng ra 1 trang

Hình 3: Quy định cho tên chương trong báo cáo

3.3. Header/Footer
− Trang bìa không sử dụng Header+Footer
− Từ trang Lời cảm ơn đến mục lục không dùng Header. Footer chỉ chứa số trang
và đánh số thứ tự trang theo số La Mã.
− Nội dung header của mỗi chương sẽ lấy theo tên của chương. Footer của các
chương có nội dung giống nhau, đánh số liên tục.

Hình 3: Mô tả Header chương nào nhập tên chương đó
Hình 3: Mô tả chi tiết ngắt Section trong bài báo cáo
ST
T

Mô tả

1

Trang bìa chính

2

Lời cảm ơn

Title

Theo cách 

3

Trang Cam kết kết quả

Title

Theo cách 

4

Trang Nhận xét của giảng viên

Title

Đề mục

Ngắt
Ngắt đoạn
(Section
break)

Đánh số
trang
Không

Theo cách 
Ngắt trang
(Page break)

5

Danh mục biểu đồ hình vẽ

Title

6

Danh mục thuật ngữ viết tắt

Title

Theo cách 

7

Mục lục

Title

Theo cách 

8

Mở đầu

Title

9

Phần chính báo cáo (Chương
1)

Heading
1

10

Phần chính báo cáo (Chương
2)

Heading
1

11

Phần chính báo cáo (Chương
3)

Heading
1

12

Phần chính báo cáo (Chương
4)

Heading
1

13

Tài liệu tham khảo

Title

Ngắt đoạn
(Section
break)
Ngắt đoạn
(Section
break)
Ngắt đoạn
(Section
break)
Ngắt đoạn
(Section
break)
Ngắt đoạn
(Section
break)
Ngắt trang
(Page break)

Theo cách 

Theo cách 
Theo cách 
Theo cách 
Theo cách 
Theo cách 
Theo cách 

3.4. Page Number
− Trang bìa không đánh số trang Ngắt trang
− (Page break)
− Từ trang Lời cảm ơn đến mục lục đánh số trang theo số La Mã (I, ii, iii, …)

− Từ trang Lời nói đầu đến cuối, đánh số trang theo số Ả Rập (1, 2, 3,…)

3.5. EndNote và Footnote
− Footnote:


Phần Giá tiền theo sinh viên là phù hợp trang 8Phần Khảo sát hiện trạng về nơi ở của sinh viên trang 14

− EndNote:


GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ SẼ SỬ DỤNG (nội dung EndNote là [1].
Nghiêm Đình Mừng, Lập trình ứng dụng web với php) trang 11.

3.6. Tab Stop (các đường ngang trong trang Nhận xét của giáo
viên)
− Format Paragraph:
(click chọn ký hiệu
mở hộp thoại Paragraph)

ở góc dưới-bên phải trong nhóm Paragraph thuộc tab Home để

Hình 3: Lệnh mở hộp thoại Paragraph
− Trong hộp thoại Paragraph, chọn:


Before = 6ptLineSpacing = 1.5 lines

Hình 3: Chỉnh các thông số trong hộp thoại Paragraph

3.7. Table
− Canh giữa (Center) cho cả bảng.
− Kẻ khung theo minh họa trong file After_QuanLyNhaTro.

3.8. Tạo mục lục tự động
− Toàn bộ tài liệu (phần mục lục)
− Danh mục biểu đồ hình vẽ
− Danh mục bảng biểu

PHẦN 4.
PHẦN THỰC HÀNH
WEBSITE_NHATROSV
Các hình thức báo cáo BÀI TẬP WEBSITE_NHATROSV giống với bài
QuanLyGiaPha. Trong phần sau chỉ trình bài các khác biệt giũa hai bài, không trình bày lại các
phần giống nhau.

− Chia Section Break (NextPage)
− Tên chương (thuộc Heading 1) được đặt riêng ra 1 trang
− Nội dung header của mỗi chương sẽ lấy theo tên của chương. Footer của các
chương có nội dung giống nhau, đánh số liên tục.

4.1. Chia Section Break (Next Page)
Theo yêu cầu của bài tập, ta có thể chia BÀI TẬP WEBSITE_NHATROSV thành 7
Section break cụ thể như sau:
− BƯỚC 1: Di chuyển con trỏ đến đầu câu LỜI CẢM ƠN→ Chọn Page Layout
→ Page Setup → Breaks → Page Breaks → Next Page

Bảng 4: Lệnh chia Section 1

Bảng 4: Lệnh chia section 1 hoàn thành
− BƯỚC 2: Di chuyển con trỏ đến đầu câu LỜI MỞ ĐẦU→ Chọn Page Layout
→ Page Setup → Breaks → Page Breaks → Next Page

Bảng 4: Lệnh chia section 2 hoàn thành
− BƯỚC 3: Di chuyển con trỏ đến đầu câu TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI → Chọn
Page Layout → Page Setup → Breaks → Page Breaks → Next Page

Bảng 4: Lệnh chia section 3 hoàn thành
− Bước 4: Di chuyển con trỏ đến đầu câu PHÂ TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG →
Chọn Page Layout → Page Setup → Breaks → Page Breaks → Next Page