Tải bản đầy đủ
Chương 4 4.3. Một số gải pháp

Chương 4 4.3. Một số gải pháp

Tải bản đầy đủ

Chương 4
4.3. Một số gải pháp


Các công ty BH phải hoàn chỉnh 
bản thân

+ Cải thiện năng suất, chuyên môn
+ Quảng bá thương hiệu
+ Cung cấp dịch vụ nổi trội
+ Tập trung vào 1 thị trường hẹp…Tập trung việc quản lý và phát 
triển nguồn nhân lực

+ Đào tạo đội ngũ nhân viên chuẩn 
quốc tế

Chương 4
4.3. Một số gải pháp


Sử dụng tối đa, có hiệu quả nguồn vốn đầu tư 
của các DNBH

+ Xây dựng chiến lược đầu tư
+ Nâng cao tính chuyên nghiệp trong đầu tư
+ Hiện đại hóa công nghệ
+ Thành lập quỹ đầu tư….


Hoàn thiện cơ chế pháp lý

+ Bình đẳng
+ Giám sát chặt chẽ

Chương 4
4.4. Kết quả
1. Năng lực hoạt động của các DNBH tăng lên rõ rệt

Vốn đi
ều lệ
Tổng tài 
Doanh thu 
2. Số lượng sản ph
ẩm BH phong phú đa d
ạng, kênh 
phân ph
ượ
c m
ở rộng sản
DNBH ối ngày càng đ
phí BH gốc 
Tỷ 
Tri
ệu 

đồng
USD ọ (tỷ đồng)
+ 700 sản phẩm BH phi nhân th

(tỷ đồng)

+ 100 sản phẩm BH nhân thọ

Phi nhân thọ
74,4
+ Kênh phân ph3.255
ối: qua địa lý

8.215

6.445

Nhân thọại lý BH nhân th
1500
180
+ 75.000 đ


30.388

8.483

Môi gi
ới BH
28
0,9
+ 30.000 đ
ại lý BH phi nhân tho

_

_

857

_

Tái BH
500
+ 8 DN môi gi
ới BH

_

Chương 4
4.4. Kết quả


3. Các DNBH đã chú trọng đào tạo phát triển nguồn 
nhân lực và đầu tư công nghệ thông tin4. Chế độ quản lý nhà nước về BH ngày càng hoàn 
thiện 

Chương 4
4.5. Đánh giá xu hướng phát triển của thị trường BHKD 
VN sau khi gia nhập WTO


Nhu cầu về sản phẩm BH cũng như 
chất lượng BH ngày càng tăngSẽ ngày càng có nhiều sản phẩm 
BH mới, phục vụ nhu cầu BH đa 
dạng của các cá nhân tổ chứcChất lượng phục vụ KH ngày càng 
tốt và hiện đại hơnThị trường BH sẽ có tác động lớn 
đến nền tài chính và kinh tế.Ứng dụng thương mại điện tử trong 
kinh doanh BH