Tải bản đầy đủ
Chương 4 4.2. Những cơ hội

Chương 4 4.2. Những cơ hội

Tải bản đầy đủ

Chương 4
4.2. Những cơ hội
3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư trong 
nước phát triển nhanh chóng
+ BH xây dựng lắp đặt, BH tài sản, BH kỹ thuật, 
BH trách nhiệm phát triển.
4. Lộ trình cổ phần hóa chuẩn bị hoàn thành
+ Người điều hành DN, chủ DN muốn bảo toàn 
vốn và tài sản
+ Người mua BH không có cơ hội đòi hỏi hay lựa 
chọn hoa hồng

Chương 4
4.2. Những cơ hội
5. Pháp luật ngày càng 
hoàn thiện và mang tính 
tương thích với nhau 
⇒ bảo vệ quyền và lợi ích 

của người tiêu dùng

6. Tầng lớp dân cư có thu 
nhập cao ngày càng đông 
đảo.

Chương 4
4.3. Một số gải pháp


Liên kết, hợp nhất giữa các nhà BH với nhauLiên kết với các tập toàn tài chính khác

Chương 4
4.3. Một số gải pháp


Các công ty BH phải hoàn chỉnh 
bản thân

+ Cải thiện năng suất, chuyên môn
+ Quảng bá thương hiệu
+ Cung cấp dịch vụ nổi trội
+ Tập trung vào 1 thị trường hẹp…Tập trung việc quản lý và phát 
triển nguồn nhân lực

+ Đào tạo đội ngũ nhân viên chuẩn 
quốc tế