Tải bản đầy đủ
Chương 4 4.1. Những thách thức

Chương 4 4.1. Những thách thức

Tải bản đầy đủ

Chương 4
4.1. Những thách thức
3. Kênh phân phối sản phẩm BH đã bộc lộ nhiều 
yếu kém
+ Chưa xây dựng được đội ngũ đại lý BH phi nhân 
thọ mang tính chuyên nghiệp
+ Các công ty môi giới canh tranh lẫn nhau, làm 
việc thiếu chuyên nghiệp
4. Đầu tư công nghệ thiếu đồng bộ, kém hiệu quả
+ Hệ thống công nghệ thông tin yếu kém

Chương 4
4.1. Những thách thức
5. Canh tranh bằng con đường hạ phí BH, không chú 
trọng đến dịch vụ chăm sóc KH
+ Cạnh tranh giữa các DNBH
+ Cạnh tranh giữa các chi nhánh trong cùng 1 DNBH
6. Việc giải quyết bồi thường còn nhiều vướng mắc.
+ Thiếu công khai, minh bạch về hồ sơ, thủ tục giải 
quyết
+ Chưa đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục bồi thường
+ Vướng mắc trong việc thu thập hồ sơ chứng từ

Chương 4
4.1. Những thách thức
7. Sức ép từ người tiêu dùng
Yêu cầu cao về
+ Chất lượng dịch vụ
+ Phạm vi BH
+ Giảm phí BH…
8. Không còn chế độ bảo hộ Nhà nước
+ Không phân biệt DNBH trong nước và nước ngoài
+ Cổ phần hóa DNBH => sức ép chia lãi cho cổ đông

Chương 4
4.2. Những cơ hội
1. Nhu cầu BH ngày càng cao
+ BH xây dựng, lắp đặt hàng không, vận tải…
+ BH con người, sức khỏe, khả năng lao động..
2. Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao
+ Phát triển giao thông vận tải đường bộ, hàng 
không, xuất nhập khẩu
+ Nhu cầu vốn và nhu cầu BH
+ Vốn tích lũy từ dự phòng nghiệp vụ BH

Chương 4
4.2. Những cơ hội
3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư trong 
nước phát triển nhanh chóng
+ BH xây dựng lắp đặt, BH tài sản, BH kỹ thuật, 
BH trách nhiệm phát triển.
4. Lộ trình cổ phần hóa chuẩn bị hoàn thành
+ Người điều hành DN, chủ DN muốn bảo toàn 
vốn và tài sản
+ Người mua BH không có cơ hội đòi hỏi hay lựa 
chọn hoa hồng