Tải bản đầy đủ
Chương 1 1.2. Thị trường bảo hiểm rủi ro

Chương 1 1.2. Thị trường bảo hiểm rủi ro

Tải bản đầy đủ

Chương 1
1.2. Thị trường bảo hiểm rủi ro


Quá trình hình thành, phát triển của thị trường BH Việt Nam

1918: BH cho công nhân, viên chức bị tàn tật
1945: Xác lệnh về BHXH
1965: 

1993: Nghị định 
100CP về BHTM

 

Chương 2: thực trạng thị trường BHRR trước khi Việt 
Nam gia nhập WTO


Hơn 30 doanh nghiệp BH hoạt động ở tất cả các 
lĩnh vực: BH phi nhân thọ, BH nhân thọ, tái BH 
và môi giới BH.Thị trường phân chia chênh lệch:
BH Phi nhân thọ

BH Nhân thọ
DN 
trong 
nước

Thị phần DN BH trong nước và nước ngoài

Chương 2: thực trạng thị trường BHRR 
trước khi Việt Nam gia nhập WTO


Nguồn thu chủ yếu: Phí bảo 
hiểmTỷ lệ đóng góp vào GDP khá 
nhỏ so với các nước trong khu 
vựcThị trường phát triển nhanh 
nhưng không cân xứng.Hoạt động đầu tư còn nhiều 
hạn chế, 

Chương 3: Các cam kết mở cửa thị trường BH Việt 
Nam và tác động của chúng

1. Cam 
kết cung 
cấp dịch 
vụ qua 
biên giới

2. Các 
cam kết 
hiện diện 
thương 
mại

3. Cam 
kết liên 
quan đến 
kinh 
doanh các 
dịch vụ 
BH bắt 
buộc

4. Cam 
kết xóa 
bỏ tỷ lệ 
tái BH 
bắt buộc 
sau 1 
năm

Chương 3: Các cam kết mở cửa thị trường BH Việt Nam và 
tác động của chúng
1. Về cam kết cung cấp dịch vụ qua biên giới 

Ảnh h
ng mạnh:ước ngoài được phép cung cấp các dịch vụ BH 
-ưở
Các DN BH n
mà không cần thành lập pháp nhân tại VN
­ BH phi nhân thọ
­ Nhóm đối tượng người nước ngoài
­ Dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Ảnh hưởng không nhiều do:
­ Sự lớn mạnh của các DN BH trong nước
­ Tâm lý  khách hàng
­ DN nước ngoài cũng muốn thành lập pháp nhân

Chương 3: Các cam kết mở cửa thị trường 
BH Việt Nam và tác động của chúng
2. Về các cam kết hiện diện quốc tế:
­ Tự do hóa thị trường BH

­ Tăng năng lực khai thác BH

­ Chuyển giao công nghệ khai thác 
BH
­ Đào tạo đội ngũ cán bộ
Ra đời nhiều sản phẩm BH mới
­ Đáp ứng nhu cầu khác hàng
­ Tăng sức canh tranh của nền kinh 
tế VN

­ Cạnh 

tranh không 
lành mạnh
­ Hệ thống 
pháp lý chưa 
đủ mạnh

Chương 3: Các cam kết mở cửa thị trường BH Việt 
Nam và tác động của chúng

3. Cam kết liên quan doanh các dịch vụ BH bắt 
buộc

Chương 3: Các cam kết mở cửa thị trường BH Việt 
Nam và tác động của chúng

 

VINARE
4. Cam kết xóa 
bỏ tỷ lẹ tái BH 
bắt buộc sau 1 
năm

Tổng mức phí giữ 
lại của thị trường 
BH phi nhân thọ
Các doanh 
nghiệp BH khác

Chương 4: Đánh giá xu hướng phát triển của thị 
trường BHRR khi Việt Nam gia nhập WTO
1.

Những thách thức của thị trường BHRR Việt Nam khi 
gia nhập WTO.

2.

Những cơ hội đối với hoạt động BHRR Việt Nam khi 
gia nhập WTO.

3.

Một số giải pháp cho các DN BH Việt Nam.

4.

Kết quả đạt được sau khi gia nhập WTO.

5.

Đánh giá xu hướng phát triển của thị trường BHKD 
Việt Nam sau khi gia nhập.

Chương 4
4.1. Những thách thức
1. Số lượng các DNBH tăng
+ Cạnh tranh vốn.
+ Chảy máu chất xám.
2. DNBH hoạt động ở nước ngoài được cung cấp 1 số 
sản phẩm BH vào VN.
Bất lợi cho DNBH trong nước:
+ Hạn chế thông tin về đối thủ.
+ Phải đóng các khoản thuế.

Chương 4
4.1. Những thách thức
3. Kênh phân phối sản phẩm BH đã bộc lộ nhiều 
yếu kém
+ Chưa xây dựng được đội ngũ đại lý BH phi nhân 
thọ mang tính chuyên nghiệp
+ Các công ty môi giới canh tranh lẫn nhau, làm 
việc thiếu chuyên nghiệp
4. Đầu tư công nghệ thiếu đồng bộ, kém hiệu quả
+ Hệ thống công nghệ thông tin yếu kém