Tải bản đầy đủ
Tính chất vật lý của ngữ âm (về phương diện âm học)

Tính chất vật lý của ngữ âm (về phương diện âm học)

Tải bản đầy đủCường độ: Cường độ do biên độ dao
động của vật thể quyết định. Đơn vị
đo cường độ là decibel (viết tắt là dB).
Dây thanh chấn động mạnh so với tư
thế nghỉ ngơi thì âm phát ra lớn và
ngược lại thì âm phát ra nhỏ. Trong
một số ngôn ngữ như tiếng Anh, Nga,
cường độ đóng vai trò chủ yếu trong
việc tạo trọng âm của từ.

Âm sắc: Âm sắc là sắc thái riêng của âm
thanh. Âm thanh của lời nói cũng như hầu
hết các âm thanh của thế giới tự nhiên
không phải là một sự rung động đơn giản,
mà là hợp thể của nhiều rung động xảy ra
đồng thời.
Các khoang cộng hưởng (khoang miệng,
khoang mũi…) trong bộ máy cấu âm của
mỗi người không hoàn toàn giống nhau,
điều đó là một trong những cơ sở quan
trọng khiến mỗi người có một giọng nói
riêng.

3.Tính chất xã hội của ngữ âm
(về phương diện chức năng)
Mỗi xã hội, mỗi dân tộc có một ngôn ngữ
với hệ thống ngữ âm riêng. Có âm được xã
hội này sử dụng mà xa lạ với xã hội kia.
Trong tiếng Anh, tiếng Nga có những âm xa
lạ với người Việt, ngược lại tiếng Việt có
những âm (như ư, nh; h, th) mà tiếng Anh,
Nga không có.
Mỗi xã hội xử lý âm thanh theo cách riêng
của mình. Tiếng Việt phân biệt hai âm ô và
o trong khi đó sự phân biệt đó không có
trong tiếng Nga. Tiếng Việt cũng phân biệt
âm t và th nhưng tiếng Anh chỉ coi đó là
một mà thôi.

B. CÁC ĐƠN VỊ NGỮ ÂM ĐOẠN
TÍNH
I.


âm
âm
âm
âm
âm
KHÁI NIỆM
Các khúc đoạn trên ta gọi là các đơn vị ngữ âm
đoạn tính, gồm:
cú: Nhân dân Việt Nam rất anh hùng
đoạn: Nhân dân Việt Nam
tự: Nhân dân
tiết: Nhân
tố: Nh
Các đơn vị ngữ âm đoạn tính là các đơn vị ngữ
âm được tạo thành nhờ sự phân đoạn chuỗi lời
nói.
Trong các đơn vị ngữ âm trên, có hai đơn vị
đoạn tính quan trọng nhất là âm tiết và âm tố.