Tải bản đầy đủ
Xác định luồng dữ liệu

Xác định luồng dữ liệu

Tải bản đầy đủ

Thông báo xem phòng có thể nhận khách hay không , hay đang trong tình
trạng sửa chữa


Tiến trình “ 1.3 Cập nhật danh mục dịch vụ “

Thêm , sửa , xóa các dịch vụ của khách sạn


Tiến trình “ 1.4 Cập nhật DS khách “

Nhập thông tin khách hàng

b. Biểu đồ của tiến trình “2.0. Cho thuê phòng

Máy làm

Tiến trình “ 2.1 Đăng ký thuê phòng “
Khi khách đăng ký thuê phòng , kiểm tra xem còn phòng không nếu không
còn thì báo lại cho khách
• Tiến trình “ 2.2 Đăng ký sử dụng dịch vụ “
Thông báo về các dịch vụ , giá cả cho khách


Đồ án môn Phân tích và thiết kế hệ thống –Nhóm 6Page 37

c. Biểu đồ của tiến trình ” 3.0 Thanh toán “

Máy làm
Tiến trình “ 3.1 Thanh toán phòng “
- Xử lý mỗi khi có khách trả phòng thanh toán
- Tiền phòng = theo bảng giá của khách sạn
• Tiến trình “ 3.2 Thanh toán dịch vụ “
- Xử lý mỗi khi khách sử dụng các dịch vụ của khách sạn
- Tiền dịch vụ = Theo đơn giá dịch vụ
• Tiến trình “ 3.3 Thanh toán hóa đơn “
- In ra hóa đơn cho khách
- Tổng tiền = Tiền phòng + Tiền dịch vụ


Đồ án môn Phân tích và thiết kế hệ thống –Nhóm 6Page 38

d. Biểu đồ của tiến trình “ 4.0 Báo cáo thống kê “

Cả quá trình này đều do máy làm


Tiến trình “ 4.1.Báo cáo DS khách thuê “

Tổng hợp hết tất cả danh sách khách thuê trong ngày , tháng , quý


Tiến trình “ 4.2 Báo cáo DS tình hình phòng “

Tổng hợp lại tất cả tình hình của phòng , tổng tiền sửa chữa phòng nếu hỏng và các
phòng còn thiếu sót


Tiến trình “ 4.3 Báo cáo doanh thu thuê phòng “

Đồ án môn Phân tích và thiết kế hệ thống –Nhóm 6Page 39

Tổng doanh thu từ việc cho khách thuê phòng , báo cáo theo ngày , tuần , tháng
hoặc quý tùy vào yêu cầu của lãnh đạo


Tiến trình “ 4.4 Báo cáo doanh thu dịch vụ “

Tổng hợp lại doanh thu từ dịch vụ trong khách sạn , các hạng mục dịch vụ khách
sử dụng nhiều nhất , ít nhất . Báo cáo hàng ngày , tuần , tháng .. tùy vào lãnh đạo .

VII.

THIẾT KẾ CÁC GIAO DIỆN

Hình 1: giao diện truy nhập vào hệ thống

Đồ án môn Phân tích và thiết kế hệ thống –Nhóm 6Page 40

Hình 2: giao diện trang chủ của hệ thống

Đồ án môn Phân tích và thiết kế hệ thống –Nhóm 6Page 41

Hình 3:Giao diện để đăng ký thuê phòng cho khách hàng

Đồ án môn Phân tích và thiết kế hệ thống –Nhóm 6Page 42

Hình 4: Giao diện đăng ký dịch vụ cho khách hàng

Đồ án môn Phân tích và thiết kế hệ thống –Nhóm 6Page 43

Hình 5: Giao diện thanh toán cho khách.

VIII.

TỔNG KẾT
Ngày này , với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ , đặc biệt là sự
phát triển nhanh chóng của lĩnh vực công nghệ thông tin . Công nghệ thông tin
ngày càng đi vào đời sống và trở thành công cụ lao động – học tập của con người .
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin là một phần của lĩnh vực công nghệ thông tin ,
nó giúp con người có thể quản lý cơ sở dữ liệu một cách đơn giản ,dễ dàng và
nhanh chóng hơn . Chúng em thực hiện đề tài “ Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý
phòng trong khách sạn “ với mục đích thực hành và tìm hiểu kiến thức về lĩnh vực
này .

Đồ án môn Phân tích và thiết kế hệ thống –Nhóm 6Page 44

Chúng em chân thành cảm ơn Thầy trong thời gian qua đã cung cấp cho chúng
em những kiến thức về lĩnh vực phân tích thiết kế hệ thống thông tin , và hướng
dẫn cho chúng em có thể hoàn thành đề tài này một cách tốt nhất .
Tuy nhiên , do sự hiểu biết của chúng em về lĩnh vực này còn hạn chế , bài làm
còn nhiều thiếu sót , chúng em kính mong Thầy thông cảm và góp ý thêm .
Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy !!!

Đồ án môn Phân tích và thiết kế hệ thống –Nhóm 6Page 45