Tải bản đầy đủ
Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

Tải bản đầy đủ

4.

Bảng: NHÂN VIÊN

Thuộc tính
Mã nhân viên
Họ tên
Chức vụ
Công việc

5.

Khóa
Khóa chính

Kiểu dữ liệu
Text
Text

Kích cỡ
15
15

Khóa
Khóa chính

Kích cỡ
6
25

Khóa
Khóa chính

Kích cỡ
6
6
10
15

Khóa
Khóa chính
Khóa ngoại

Bảng:DỊCH VỤ

Thuộc tính
Mã dịch vụ
Tên dịch vụ
Giá tiền

7.

Kích cỡ
6
27
15
15

Bảng:GIÁ PHÒNG

Thuộc tính
Loại
Giá

6.

Kiểu dữ liệu
Text
Text
Text
Text

Kiểu dữ liệu
Text
Text
Number

Bảng:SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Thuộc tính
Mã khách hàng
Mã dịch vụ
Ngày sử dụng
Tổng tiền

Kiểu dữ liệu
Text
Text
Date/time
Text

Đồ án môn Phân tích và thiết kế hệ thống –Nhóm 6Page 34

8.

Bảng:THANH TOÁN

Thuộc tính
Mã đăng ký
Số phòng
Ngày thanh toán
Giờ thanh toán
Mã nhân viên

Kiểu dữ liệu
Text
Text
Date/time
Date/time
Text

Kích cỡ
15
6
10
6
6

Đồ án môn Phân tích và thiết kế hệ thống –Nhóm 6Page 35

Khóa
Khóa chính
Khóa ngoại

3. Xác định luồng dữ liệu

a. Sơ đồ hệ thống cho biểu đồ “1.0 Cập nhật danh mục”.

Máy làmTiến trình “ 1.1 Cập nhật DS DK phòng “

Xử lý mỗi khi có khách đến đăng ký phòng , nếu khách đến đăng ký mà hết
phòng theo yêu cầu thì thông báo lại cho khách


Tiến trình “ 1.2 Cập nhật tình trạng phòng “

Đồ án môn Phân tích và thiết kế hệ thống –Nhóm 6Page 36

Thông báo xem phòng có thể nhận khách hay không , hay đang trong tình
trạng sửa chữa


Tiến trình “ 1.3 Cập nhật danh mục dịch vụ “

Thêm , sửa , xóa các dịch vụ của khách sạn


Tiến trình “ 1.4 Cập nhật DS khách “

Nhập thông tin khách hàng

b. Biểu đồ của tiến trình “2.0. Cho thuê phòng

Máy làm

Tiến trình “ 2.1 Đăng ký thuê phòng “
Khi khách đăng ký thuê phòng , kiểm tra xem còn phòng không nếu không
còn thì báo lại cho khách
• Tiến trình “ 2.2 Đăng ký sử dụng dịch vụ “
Thông báo về các dịch vụ , giá cả cho khách


Đồ án môn Phân tích và thiết kế hệ thống –Nhóm 6Page 37