Tải bản đầy đủ
Phụ lục 2 : Tổng mức chi cho sự nghiệp y tế của VINATEA năm 2003

Phụ lục 2 : Tổng mức chi cho sự nghiệp y tế của VINATEA năm 2003

Tải bản đầy đủ

Phụ lục 3 : Một số công cụ xúc tiến hỗn hợp mà ngành chè đã Đầu tư
Quảng cáo

Khuyến mãi

Quan hệ
công chúng
Họp báo

Bán hàng
cá nhân
Hội nghị
bán hàng

Marketing
trực tiếp
Qua catalog
thư(xuất khẩu)

Báo chí và
truyền thanh,
truyền hình

Thưởng,
quà tặng

Bao bì bên
ngoàI

Mẫu
chào hàng

Hội thảo

Chương trình
khen thưởng

đóng góp từ
thiện

Mẫu chào hàng

Ap phích
tờ rơi
Sách
niên giám

Hội chợ
triển lãm
thương mại
Trưng bầy
Trình diễn
Phiếu
mua hàng

Marketing qua
điện thoại
(xúc tiến)
Marketing qua
Internet
(đang xúc tiến)

Sách mỏng và
tờ gấp

Bảo trợ

Hội chợ triễn
lãm thương mại

Biểu tượng
Lôgô

Bán kèm phiếu
giảm giá

Ra tạp chí
“Người làm
Chè”
Tuyên truyền

94

Phụ lục 4

Chè
ChèCTC
CTC

Chè
ChèOrthodox
Orthodox(OTD)
(OTD)

Chè
Chèbúp
búptươi
tươi

Chè
Chèbúp
búptươi
tươi

Héo
Héo
66–
–10
10giờ
giờ
Giảm
55%
Giảm 55%độ
độẩm
ẩm

Héo
Héo
44–
–14
14giờ
giờ
Giảm
45%
Giảm 45%độ
độẩm
ẩm

Nghiền
Nghiền


Vò55–
–12
12giờ
giờ

Lên
Lênmen
men( (2h
2h) )

Lên
Lênmen
men( (2h
2h) )

Sấy
Sấy
20
20phút
phút
Độ
ẩm
Độ ẩm4%
4%

Sấy
Sấy
20
20phút
phút
Độ
ẩm
Độ ẩm4%
4%

Phân
Phânloại
loại

Phân
Phânloại
loại

Sơ đồ các phương pháp chế biến chè đen

95

Phụ lục 5
Sơ đồ các phương pháp chế biến chè xanh

Chè TQ
Chè TQ

Chè Nhật
Chè Nhật

Chè Ô Long
Chè Ô Long

Chè Pouchong
Chè Pouchong

Búp tươi
Búp tươi

Búp tươi
Búp tươi

Búp tươi
Búp tươi

Búp tươi
Búp tươi

Sấy bằng Chảo
Sấy bằng Chảo
240 - 300 độ C
240 - 300 độ C
7 – 10 phút
7 – 10 phút

Hấp
Hấp
100 độ C
100 độ C
40-60 giây
40-60 giây

Phơi nắng
Phơi nắng
1/2 giờ
1/2 giờ
Độ ẩm 70-80%
Độ ẩm 70-80%

Phơi nắng
Phơi nắng
1/2 giờ
1/2 giờ
Độ ẩm 70- 80%
Độ ẩm 70- 80%15 phút
15 phút

Sấy vò
Sấy vò
50 phút 100 độ
50 phút 100 độ
Tiếp tục trong
Tiếp tục trong
15’
15’

Héo
Héo
6-8 giờ
6-8 giờ
Độ ẩm 55-60%
Độ ẩm 55-60%

Héo
Héo
6-8 giờ
6-8 giờ
Độ ẩm 55- 60%
Độ ẩm 55- 60%

Sao
Sao
150 độ C
150 độ C
Độ ẩm 5-6%
Độ ẩm 5-6%

Sao
Sao
40 phút 80-90
40 phút 80-90
độ C
độ C
Độ ẩm 6%
Độ ẩm 6%

Phân loại
Phân loại

Phân
Phânloại
loại

Lên men 1 h
Lên men 1 h

Phân loại
Phân loại

96

Lên men 1 h
Lên men 1 h

Phân loại
Phân loại

Phụ lục 6

Khoán
Khoáncho
chođội.
đội.

Khoán
Khoáncho
chohộ
hộcông
công
nhân
nhân

Giao
Giaokhoán.
khoán.
Diện
Diệntích
tíchchè
chè
Kinh
Kinhdoanh.
doanh.
KTCB.
KTCB.

Khoán
Khoántheo
theoNĐ
NĐ0101
XN
XNsản
sảnxuất
xuất

Khoán
Khoáncho
chotổtổ

97