Tải bản đầy đủ
Sau đây là những ô chữ, mỗi ô chữ là 1 chữ cái của đáp án, mỗi đội 3 câu, nếu trả lời đúng được 20 điểm. Trả lời được từ chìa khoá sẽ được 40 điểm.

Sau đây là những ô chữ, mỗi ô chữ là 1 chữ cái của đáp án, mỗi đội 3 câu, nếu trả lời đúng được 20 điểm. Trả lời được từ chìa khoá sẽ được 40 điểm.

Tải bản đầy đủ

L Ư U H Ữ U P H Ư Ớ C
C H Ú C M Ừ N G
H O Ạ T H Ì N H
B À N T A Y M Ẹ
D Â N T Ộ C
H O A L Á M Ù A X U Â N
“Tơi Hãy
là lá,điền
tơi làtừhoa.
còn Tơi
thiếu
là vào
hoa chỗ
lá hoa
chấm:
mùa xn”
Đàn tranh,
Ai làĐây
Phim
tác
sáo,là
giả
Tom
đàn
trích
bàibầu...
&
hát:
đoạn
Jery
Thiếu
được
nhạc
thuộc
gọi
nhi
của
thể
chung
thế
bài
loại
giới
hát

phim
nào
liên
nhạcgì
?hoan
cụ
? gì. ?
ủ ấm con
là của
.......bài
vì hát
chúng
nàocon
? ?

H
L G
O H
À O
N À
G N
L Â N

¢M NH¹C
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

Chương trình sinh hoạt Câu lạc bộ đến đây là
kết thúc.

Cảm
Ơn

Các ThầyVề

Sinh
Hoạt

Chúc các bạn đạt nhiều thành tích trong học tập