Tải bản đầy đủ
Sự hình thành và phát triển của tài chính quốc tế

Sự hình thành và phát triển của tài chính quốc tế

Tải bản đầy đủ

LOGO

1. Sự hình thành và phát triển của tài

chính quốc tế

 Cơ sở hình thành quan hệ tài chính quốc tế

 Các quan hệ quốc tế giữa các quốc gia về kinh
tế, văn hoá, xã hội, chính trị, quân sự…
 Sự xuất hiện tiền tệ như vật trao đổi trung gian
 Thương mại quốc tế phát triển
 Xuất hiện những tổ chức tài chính trung gian
thực hiện cho vay quốc tế
 Sự phát triển công nghệ khích thích FDI

4

LOGO

1. Sự hình thành và phát triển của tài

chính quốc tế

 Quá trình phát triển của tài chính quốc tế
 Hình thức sơ khai: Buôn bán hàng hoá, cống
nộp vàng bạc, châu báu…;
 Hình thức ở mức độ cao hơn: thuế xuất nhập
khẩu, tín dụng quốc tế;
 Hình thức ở mức độ phức tạp: FDI, đầu tư gián
tiếp, viện trợ quốc tế không hoàn lại, hợp tác
quốc tế về tài chính….

5

LOGO

2. Nội dung của tài chính quốc tế

 Thanh toán quốc tế
 Viện trợ quốc tế
 Tín dụng quốc tế
 Đầu tư gián tiếp quốc tế
 Đầu tư trực tiếp nước ngoài

6

LOGO

3. Hoạt động tài chính quốc tế

3.1 Khái niệm

 “Hoạt động tài chính quốc tế là một chuỗi vận
động thông qua việc vận hành của ba thành
phần: các thiết chế cơ sở, hệ thống tiền tệ và tài
chính quốc tế, thị trường tài chính quốc tế”
3.2 Thiết chế tài chính cơ sở:
“ là các đơn vị làm cơ sở để chuyển dịch tài
chính trong nước bao gồm:
-Thiết chế nội địa
-Thiết chế cấp quốc tế
7