Tải bản đầy đủ
1 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ THỊNH

1 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ THỊNH

Tải bản đầy đủ

+Về công tác tổ chức hạch toán ban đầu: Công ty sử dụng đúng mẫu chứng từ ban
đầu theo quy định phù hợp với nghiệp vụ bán hàng phát sinh, phản ánh đầy đủ nội dung
và tính trung thực của thông tin. Kế toán thực hiện tốt việc kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ,
đảm bảo tính chính xác cao. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công việc kế toán khi
cần tìm số liệu để so sánh và đối chiếu.
+ Tổ chức luân chuyển chứng từ: Chứng từ sử dụng được luân chuyển đúng quy
định và có sự quy định trách nhiệm rõ ràng. Công tác lập, luân chuyển và bảo quản lưu
giữ chứng từ đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, chứng từ luôn có đầy
đủ nội dung, chữ ký của các bên có liên quan. Và công tác có cách sắp xếp chứng từ khoa
học, hợp lý. Các chứng từ số sách được trình bày rõ ràng và chính xác.
+ Công ty tiến hành lập báo cáo kế toán đầy đủ đúng thời gian quy định đáp ứng
kịp thời yêu cầu quản trị của Ban lãnh đạo công ty.
3.1.2 Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân
- Về công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
+ Vì Công ty có đội ngũ nhân viên trẻ nên hạn chế về kinh nghiệm, chưa linh hoạt
xử lý một số tình huống có thể xảy ra trong công tác bán hàng với khách hàng.
+ Đối với khách hàng của công ty hầu như là mua với số lượng lớn nên sau khoảng
một thời gian thì mới tiến hành thanh toán, điều này làm giảm việc quay vòng vốn của
công ty. Công ty đã có mở sổ theo dõi cho từng đối tượng thanh toán hàng chậm nhưng
lại không lập dự phòng khoản phải thu khó đòi, điều này cũng gây khó khăn trong việc
xác định kết quả kinh doanh.
+ Kế toán chỉ mới hạch toán tổng hợp, chưa theo dõi chi tiết từng khoản mục chi
phí. Về nội dung chi phí kế toán phản ánh còn thiếu các khoản chi phí phát sinh như chưa
phản ánh chi phí nhân viên bán hàng như: Chi phí lương và các khoản trích theo lương
của tổ bốc xếp, tổ lái xe chở hàng đi tiêu thụ.
+ Công tác mở sổ theo dõi các khoản giảm giá hàng bán và doanh thu hàng bán bị
trả lại còn bị hạn chế trong khi đây lại là khoản mục đóng vai trò trong việc thu hồi nợ
nhanh và giảm chiếm dụng vốn của khách.
+ Hàng hóa công ty khá nhiều với nhiều mặt hàng sản phẩm khác nhau nên việc
quản lý hàng hóa cần được chuyên môn và khoa học hơn giúp công tác tiêu thụ hàng hóa
được diễn ra nhanh chóng. Công ty chưa thực hiện xác định kết quả tiêu thụ cho từng mặt
hàng nên thông tin kế toán chưa được hỗ trợ tốt cho công tác quản lý doanh nghiệp.
96

+ Hiện nay, Công ty chưa thực hiện chiết khấu thanh toán cho khách hàng mua
hàng thanh toán ngay. Như vậy, không khuyến khích được khách hàng thanh toán sớm để
nhanh chóng giải phóng được vốn lưu động và có thể gặp rủi ro không thu hồi được nợ.
+ Công ty đã áp dụng máy vi tính vào công tác hạch toán kế toán. Tuy vậy, hệ
thống sổ và trình tự ghi sổ của Công ty chưa được thực hiện trên một phần mềm kế toán,
mà chỉ xây dựng trên một phần mềm EXCEL. Do vậy, đã giảm nhiều hiệu quả của việc
áp dụng máy vi tính vào công tác hạch toán kế toán.
- Về sổ sách, chứng từ kế toán
+ Việc lưu chuyển chứng từ giữa các phòng ban còn chậm.
+ Tại phòng kế toán văn phòng, mọi chứng từ tập hợp về lại chưa có công tác phân
loại (theo từng nội dung). Bộ chứng từ cho nghiệp vụ bán hàng phát sinh được kế toán
bán hàng lưu chung thành một tập gồm: Hoá đơn bán hàng (HĐGTGT), phiếu thu, phiếu
chi .... Như vậy, khi muốn đối chiếu số liệu sẽ gây khó khăn và tốn thời gian.
- Về lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
+ Ngoài những khách mua hàng thanh toán ngay, Công ty còn có những bạn hàng
quen, nhận hàng trước thanh toán sau. Chính vì vây, kế toán thường xuyên phải theo dõi
một lượng mặt hàng lớn nhưng vẫn đang trong quá trình thanh toán. Công ty phải tìm ra
những biện pháp để thu hồi nợ. Đồng thời phải đảm bảo lợi ích của công ty và không làm
mất bạn hàng. Công ty cần chú ý hơn các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi.

97

3.2 MỘT SÔ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN
HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMTH
PHÚ THỊNH.
3.2.1 Hoàn thiện về hệ thống sổ sách kế toán trong công tác kế toán bán hàng và xác
định kết quả kinh doanh
+ Ngoài các báo cáo tài chính tổng hợp phải lập, kế toán có thể cho ra các báo cáo
nhanh nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho người quản lý (khi có yêu cầu).
+ Hiện nay, do sổ tổng hợp chi tiết chi phí bán hàng đang được trình bày theo nội
dung khoản mục chứ không theo tài khoản chi tiết. Vì vậy rất khó để theo dõi, công ty cần
sửa lại sổ tổng hợp chi phí bán hàng theo hướng cụ thể hóa bằng khoản mục tài khoản.
+ Ngoài ra, công ty cần hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán theo đúng chu trình,
cần mở thêm một số sổ chi tiết, sổ tổng hợp chi tiết.
3.2.2 Hoàn thiện về lưu chuyển chứng từ trong công tác kế toán bán hàng và xác
định kết quả kinh doanh
+ Các chứng từ gốc khi được chuyển về văn phòng cần phải được phân loại, sắp
xếp riêng theo từng nội dung để thuận tiện cho công tác theo dõi, đối chiếu số liệu để vào
các hồ sơ, thẻ, bảng liên quan nhằm phân định rõ ràng giữa các chi phí kinh doanh.
+ Để đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển chứng từ, cán bộ kế toán trên công ty cần phải
thường xuyên đôn đốc việc lưu chuyển chứng từ tới bộ phận kế toán để xử lý, phản ánh
kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: như đôn đốc nhân viên bán hàng gửi hóa đơn,
chứng từ đúng thời hạn.
3.2.3 Hoàn thiện công tác bán hàng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết
quả kinh doanh
+ Nên áp dụng hợp lý hình thức chiết khấu hàng bán để khuyến khích khách hàng
mua khối lượng lớn hoặc thanh toán đúng hạn. Ngoài phương thức bán hàng như trên,
việc đa dạng hoá phương thức bán hàng sẽ làm doanh thu bán hàng của Công ty phong
phú hơn.
+ Hiện nay, khách hàng của công ty chủ yếu là các công ty, doanh nghiệp mà công
ty chưa chú trọng đến thị phần khách hàng lẻ. Đây là những khách hàng mua với số lượng
không lớn nhưng thường xuyên và đặc biệt là quá trình thanh toán nhanh chóng, thường
bằng tiền mặt nên rất thuận lợi. Công ty nên có những chính sách hợp lý với thị phần này.

98

+ Để công tác kế toán bán hàng trong kỳ đạt hiệu quả công ty cần áp dụng nhiều
chính sách chiến lược như chương trình quảng cáo, tham gia triễn lãm một số mặt hàng
sản phẩm. Giảm giá, khuyến mãi cho khách hàng vào các dịp lễ, tết,.. Tổ chức mạng lưới
tiêu thụ rộng hơn và không ngừng hoàn thiện công toán kế toán bán hàng.
+ Công ty đã áp dụng phần mềm kế toán vào công tác hạch toán kế toán, nhưng chỉ
mới xây dựng trên chương trình EXCEL. Điều đó phần nào giúp cho công tác hạch toán
kế toán được thuận tiện hơn. Công ty nên áp dụng phần mềm máy tính phù hợp để không
ngừng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác kế toán trong quản lý tài sản và các hoạt
động kinh tế tài chính phát sinh trong công ty.
3.2.4 Hoàn thiện về khoản lập dự phòng phải thu khó đòi trong công tác kế toán bán
hàng và xác định kết quả kinh doanh
+ Do phương thức bán hàng thực tế tại Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Phú
Thịnh có nhiều trường hợp khách hàng chịu tiền hàng. Bên cạnh đó, việc thu tiền hàng
gặp khó khăn và tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu của doanh nghiệp
Vì vậy, Công ty nên tính đến các khoản nợ có khả năng khó đòi, tính toán để lập dự
phòng đảm bảo sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí trong kỳ.
Mức dự phòng phải thu khó đòi = Số nợ phải thu khó đòi * tỷ lệ % không có
khả năng thanh toán
Để không ngừng nâng cao mức lợi nhuận, Công ty cần phải tăng doanh thu và giảm
chi phí. Một số biện pháp để đẩy mạnh lợi ích ích tế như:
+ Đưa ra những chiến lược, những mục tiêu định hướng phát triển cụ thể, bao trùm
lên các lĩnh vực như: chiến lược kinh doanh, chương trình sản xuất, maketing,.. góp phẩn
ổn định sự phát triển bền vững của Công ty.
+ Trong quá trình lập kế hoạch doanh thu, một phần rất trọng tâm là xác định các
giải pháp nhằm tăng mức thu thập trong thời gian ngắn hạn và dài hạn, đề ra các giải pháp
và quán triệt thực hiện, thực hiện thành công cũng có nghĩa là đơn vị đã làm tăng mức
luân chuyển vốn, chiếm lĩnh thị trường, gia tăng lợi nhuận, có điều kiện về nguồn lực tài
chính để tái đầu tư vào các dự án khác, nâng cao mức sống cho cán bộ công nhân viên.

99

PHẦN III - KẾT LUẬN
Trong điều kiện kinh doanh của nền kinh tế thị trường như hiện nay để đứng vững
và không ngừng phát triển là một vấn đề hết sức khó khăn đối với mỗi doanh nghiệp. Kế
toán với vai trò là công cụ quan trọng để quản lý kinh tế - tài chính ở các doanh nghiệp
sản xuất kinh doanh cũng phải được thay đổi và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới
để giúp cho doanh nghiệp quản lý được tốt hơn mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh
của mình trong đó công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh có một vị trí
đặc biệt quan trọng nhất là đối với các doanh nghiệp thương mại. Nếu hạch toán kết quả
kinh doanh đúng đắn, chính xác sẽ là một trong những biện pháp tích cực và có hiệu quả
nhất góp phần vào việc thúc đẩy quá trình tuần hoàn vốn, tạo điều kiện cho việc kinh
doanh ngày càng mở rộng. Vì vậy việc hoàn thiện quá trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng
hoá và xác định kết quả kinh doanh là rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp.
Đối với một doanh nghiệp thương mại tổng hợp như Công ty TNHH TMTH Phú
Thịnh thì công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là vấn đề mà công ty
quan tâm nhất. Trong thời gian thực tập tại Phòng Kế toán - tài chính của công ty em đã
đi sâu tìm hiểu về thực tế công tác này qua đó thấy được những ưu điểm cũng như những
tồn tại trong công tác này tại công ty. Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh
doanh đã có nhiều điểm nổi bật như chiến lược thu hút khách hàng bằng việc giảm giá sản
phẩm, tri ân khách hàng,.. và phương thức bán hàng thay đổi phù hợp với quy mô của
công ty. Ngoài những ưu điểm đó, trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả
kinh doanh tại công ty vẫn còn tồn tại một số nhược điểm. Công ty sử dụng phương pháp
tính giá bình quân gia quyền cả kỳ, nên công việc dồn lại đến cuối tháng gây ra gánh nặng
cho kế toán. Công ty cần khắc phục công tác mở sổ theo dõi cho các khoản giảm giá hàng
bán, công tác hạch toán các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý còn chưa chặt chẽ,
không lập khoản thu khó đòi cho khách hàng trả chậm. Ngoài ra, công ty vẫn chưa chú
trọng đến các chi nhánh ngoại tỉnh, cho nên việc kinh doanh của các chi nhánh này không
đạt hiệu quả cao. Từ những khuyết điểm đó, công ty cần nên có những biện pháp khắc
phục như việc mở sổ theo dõi cho các khoản giảm trừ doanh thu, tiến hành lập khoản dự
phòng những khoản thu khó đòi, công ty cần nên có những biện pháp phù hợp đẩy mạnh
kinh doanh nhằm đưa sản phẩm của công ty ra ngoài địa bàn tỉnh.
100

Sau thời gian thực tập tại công ty, em thấy rằng giữa lý thuyết và thực tế có một
khoảng cách nhất định. Do đó đòi hỏi cán bộ kế toán không chỉ nắm vững về lý luận mà
còn phải hiểu sâu về thực tế thì mới có thể vận dụng một cách khoa học lý luận và thực
tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán.
Do thời gian thực tập chưa nhiều nên các vấn đề đưa ra trong chuyên đề này chưa
có tính khái quát cao, việc giải quyết chưa hẳn đã hoàn toàn thấu đáo và không tránh khỏi
những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp, chỉ bảo của các thầy cô giáo,
các cán bộ trong công ty để chuyên đề của em được tốt hơn nữa.
Trong quá trình thực hiện bản báo cáo, bản thân em đã nhận được sự giúp đỡ tận
tình của đơn vị thực tập, các chị trong bộ phận kế toán Công ty, đặc biệt là sự hướng dẫn
tận tình, chu đáo của giảng viên hướng dẫn. Vì điều kiện và trình độ hạn chế, nên bản báo
cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Một lần nữa em xin chân thành cảm
ơn tập thể Cán bộ công nhân viên trong Công ty TNHH TMTH Phú Thịnh, Các chị trong
bộ phận kế toán, và giáo viên hướng dẫn NCS Trần Tự Lực đã giúp đỡ bổ sung ý kiến
để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Đồng Hới, ngày 10 tháng 05 năm 2016
Sinh viên:
Lê Thị Thanh Nhàn

101

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Báo cáo tài chính của công ty TNHH TMTH Phú Thịnh giai đoạn 2013-2015.
[2] Đặng Thị Loan (2012), Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, nhà xuất bản giáo
dục.
[3] Phạm Ngọc Hiền (2010), Thống kê doanh nghiệp, nhà xuất bản thống kê.
[4] Phan Đình Ngân, Hồ Minh Đức (2009), Giáo trình kế toán tài chính, Trường Đại học
kinh tế Huế.
[5] NCS Th.S Trần Tự Lực (2015), Bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh, Trường đại
học Quảng Bình.
[6] TS Nguyễn Minh Kiều (2006), Tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản thống kê.
[7] Nguyễn Thị Thanh Huyền (2006), Bài giảng Kế toán tài chính 2, Trường Đại học kinh
tế Huế

102