Tải bản đầy đủ
3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ THỊNH

3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ THỊNH

Tải bản đầy đủ

vào phiếu xuất kho có đầy đủ chữ ký của các thành phần, nhân viên bán hàng sẽ viết biên
bản giao nhận, biên bản này được lập thành 2 liên: bên mua giữ một bản và một bản lưu
tại kế toán công ty.
+ Khi khách hàng đã tiến hành thanh toán hóa đơn, công ty có đội ngũ vận chuyển
sẽ trực tiếp giao hàng tại nhà. Và khi giao hàng, khách hàng sẽ đưa hóa đơn đã đặt mua
hoặc giấy đề nghị nhận hàng. Và nhân viên của công ty sẽ giao biên bản giao nhận cho
khách hàng.
- Báo cáo chu trình doanh thu: Hóa đơn viết xong kế toán sẽ ghi vào sổ nhật ký bán
hàng, kế toán bán hàng của công ty trực thuộc cũng tiến hành ghi vào sổ nhật ký bán
hàng, để đối chiếu sổ sách, và vào sổ chi tiết các tài khoản có liên quan.
- Quy trình hạch toán kế toán doanh thu bán hàng:
3332, 3333

511

Thuế TTĐB, thuế XK
(2)

111,112,131,…
Doanh thu BH và CCDC (1)
3331

911
K/c DT thuần
(3)
Sơ đồ 2.4: Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH
TMTH Phú Thịnh
2.3.1.2 Hệ thống chứng từ, tài khoản sử dụng
- Công ty sử dụng các chứng từ liên quan đến quá trình bán hàng, theo quy định
của Bộ Tài chính gồm:
+ Hoá đơn bán hàng
+ Hoá đơn GTGT (MS01-GTKT3LL)
+ Phiếu thu
- Để tổ chức kế toán bán hàng, công ty sử dụng tài khoản 511 "Doanh thu bán hàng
" phản ánh số tiền thu được từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ.

54

- Kế toán căn cứ vào hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho để viết Hóa đơn GTGT cho
khách hàng. Hoá đơn GTGT lập làm 3 liên. Liên 1 để lưu sổ gốc, liên 2 giao cho khách
hàng, liên 3 dùng để hạch toán.
2.3.1.3 Minh họa quy trình hạch toán kế toán doanh thu bán hàng
Ví dụ 1: Ngày 23/02/2015, Cty TNHH TM DV Hoàng Đạt mua bộ bàn ghế ăn gỗ
xoan, tổng giá thanh toán theo hóa đơn là 23.100.000 đồng. Khách hàng hẹn sẽ thanh toán
trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.

55

Biểu số 2.1: Hóa đơn GTGT số 0000201

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 3: Nội bộ
Ngày 23 tháng 02 năm 2015

Mẫu số: 01 GTKT /001
Ký hiệu: AA/11P
Số: 0000201

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH TMTH PHÚ THỊNH
Địa chỉ: 33A. Trần Quang Khải - Đồng Phú – Đồng Hới – Quảng Bình
Số tài khoản: 3800980912290
Điệnthoại:(052) 3919759
MST:3100283290
Họ, tên người mua hàng: Lê Văn Nam
Đơn vị mua hàng: CÔNG TY TNHH TMDV HOÀNG ĐẠT
Địa chỉ:86- Hữu Nghị - Bắc Lý – Đồng Hới – Quảng Bình
Số tài khoản: 3809209102931
Hình thức thanh toán:
MST: 030 377 8977
Đơn vị
Số
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn giá
tính
lượng

Thành tiền

A

B

C

1

2

3= 1x2

1

Bộ bàn ghế ăn gỗ xoan

Bộ

1

21,000,000

21,000,000

Cộng tiền hàng :
Thuế suất GTGT : 10%

21,000,000

Tiền thuế GTGT :

2,100,000

Tổng cộng tiền thanh toán

23,100,000

Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi ba triệu, một trăm nghìn đồng chẵn
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

56

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

57

Biểu số 2.2: Phiếu xuất kho số 02-26

Đơn vị: CT TNHH TMTH
Phú Thịnh
Bộ phận: Kho

Mẫu số 02-VT
( Ban hàng theo QĐ số
15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006)
Nợ: 131
Có: 511

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 23 tháng 02 năm 2015
Số : 02-26
- Họ và tên người nhận hàng: CÔNG TY TNHH TMDV HOÀNG ĐẠT
- Lý do xuất kho: Bán sản phẩm
- Xuất tại kho ( ngăn lô): Công ty TNHH TMTH Phú Thịnh
Địa chỉ: 33A. Trần Quang Khải – Đồng Phú – Đồng Hới – Quảng Bình.
SÔ LƯỢNG
Tên, nhãn hiệu, quy
Đơn
ST cách, phảm chất vật Mã
vị
T
tư, dụng cụ, sản số
Yêu Thực
tính
phẩm, hàng hóa
cầu xuất
A
1

B
BGA-GX

C

Cộng

X

D
Bộ

X

1
1

2

Đơn giá

3

4
13,564,280

X

X

Thành tiền

X

13,564,280

13,564,280

- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Mười ba triệu, năm trăm sáu tư nghìn, hai trăm tám mươi
đồng ( giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%)
- Số chứng từ kèm theo: 1 chứng từ gốc Hóa đơn GTGT số 0000201
Ngày 23 tháng 02 năm 2015
Người lập
phiếu
(Ký, họ tên)

Người nhận
hàng
(Ký, họ tên)

Thủ kho
(Ký, họ tên)

58

Kế toán trưởng
( Ký, họ tên)

Giám đốc
( Ký, họ tên )

Ví dụ 2: Ngày 26/02/2015, Công ty Cổ phần Ngân Yến mua bộ bàn ghế trang
điểm HAGL. Trong ngày, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Phú Thịnh đã nhận
được Giấy báo Có của Ngân hàng về số tiền này.
Biểu số 2.3: Giấy báo có KH 0926 ngày 25/2/2015
NH NN &PTNT
NH NN &PTNT
Chi nhánh: Lệ Thủy- QB
Ma KH: 2098

GIẤY BÁO CÓ
Ma GDV:
Ngày 25/2/2015

Mã GDV:
Mã KH: 0926
Số GD:

So GD:

Chi nhánh: Lệ Thủy- QB

Kính gửi: Công ty TNHH TMTH Phú Thịnh

Mã số thuế: 3100283290
Hôm nay, chúng tôi đã xin báo đã ghi CÓ tài khoản của quý khách hàng với nội dung
như sau:
Số tài khoản ghi CÓ: 3800980912290
Số tiền bằng số:

35.200.000

Số tiền bằng chữ:

BA MƯƠI LĂM TRIỆU HAI TRĂM NGHÌN ĐỒNG CHẴN

Nội dung:

Công ty Cổ phần Ngân Yến thanh toán tiền hàng.

Giao dịch viên

Kiểm soát

59

Biểu số 2.4: Hóa đơn GTGT số 0000203

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 3: Nội bộ
Ngày 23 tháng 02 năm 2015

Mẫu số: 01 GTKT /001
Ký hiệu: AA/11P
Số: 0000203

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH TMTH PHÚ THỊNH
Địa chỉ: 33A. Trần Quang Khải - Đồng Phú – Đồng Hới – Quảng Bình
Số tài khoản: 3800980912290
Điệnthoại:(052) 3919759
MST:3100283290
Họ, tên người mua hàng: Nguyễn Đức Đạt
Đơn vị mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN YẾN
Địa chỉ: H.Lệ Thủy - Đồng Hới – Quảng Bình
Số tài khoản: 3809768090005
Hình thức thanh toán:
Chuyển khoản
Đơn vị
Số
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
tính
lượng
A

B

C

1

Bộ bàn ghế trang điểm Bộ
HAGL

MST: 030 2146887
Đơn giá

1

2

1

32.000.000

Cộng tiền hàng :
Thuế suất GTGT : 10%

Thành tiền
3= 1x2
32,000,000

32,000,000

Tiền thuế GTGT :

3,200,000

Tổng cộng tiền thanh toán

35,200,000

Số tiền viết bằng chữ: Ba mươi lăm triệu hai trăm nghìn đồng chẵn.
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)
60

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

61

Biểu số 2.5: Phiếu xuất kho số 02-28

Đơn vị: CT TNHH TMTH
Phú Thịnh
Bộ phận: Kho

Mẫu số 02-VT
( Ban hàng theo QĐ số
15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006)
Nợ: 112
Có: 511

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 25 tháng 02 năm 2015
Số : 02-28
- Họ và tên người nhận hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN YẾN
- Lý do xuất kho: Bán sản phẩm
- Xuất tại kho ( ngăn lô): Công ty TNHH TMTH Phú Thịnh
Địa chỉ: 33A. Trần Quang Khải – Đồng Phú – Đồng Hới – Quảng Bình.
Tên, nhãn hiệu, quy
Đơn SÔ LƯỢNG
ST cách, phảm chất vật Mã
vị
Đơn giá
T
tư, dụng cụ, sản số
Yêu Thực
tính
phẩm, hàng hóa
cầu xuất
A
1

B
BBGTD-HAGL

Cộng

C

X

D
Bộ

X

1
1

2

3

4
24,945,750

X

X

Thành tiền

X

24,945,750

24,945,750

- Tổng số tiền ( Viết bằng chữ): Hai mươi bốn triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn, bảy
trăm năm mươi đồng. ( Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%)
- Số chứng từ kèm theo: 2 chứng từ gốc Hóa đơn GTGT số 0000203, Giấy báo có KH
0926 ngày 25/2/2015.
Ngày 25 tháng 02 năm 2015
Người lập
phiếu
(Ký, họ tên)

Người nhận
hàng
(Ký, họ tên)

Thủ kho
(Ký, họ tên)

62

Kế toán trưởng
( Ký, họ tên)

Giám đốc
( Ký, họ tên )

Biểu số 2.6: Sổ chi tiết TK 511 - Bộ bàn ghế ăn gỗ xoan tháng 2/1015
Đơn vị: CÔNG TY TNHH TMTH PHÚ THỊNH
Địa chỉ: 09 Lê Lợi- Đồng Hới – Quảng Bình
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
TK 511
Đối tượng: Bộ bàn ghế ăn gỗ xoan
Tháng 2/2015
NT
ghi

ĐVT: VNĐ

Chứng từ

Số phát sinh
TK

Diễn giải

N

N

Số

NT

A

B

C

D
Phát sinh trong kỳ

E

2/2

088

2/2

XB Cty Vạn Hưng

111

7,332,000

2/2

089

2/2

XB Cty Phương Anh 112

21,383,500

….

….

….

……….
XB Cty TNHH TM

ĐƯ

sổ

23/2 0201

1

2

3

4

…….

…….

131
21,000,000
54,232,000
DV Hoàng Đạt
….
….
….
………………….


………… …
…………
27/2 0208 27/2 XB Cty 3H Vinacom 131
27,631,818
31,261,818
27/2 0209 27/2 XB Cty Sinabo
131
17,332,273
47,341,285
Cộng số phát sinh
147,500,000
341,512,032
Sổ này có 7 trang, đánh từ trang số 01 đến trang 7.
-

23/2

Số dư

Ngày mở sổ: 1/2/2015.
Ngày 28 tháng 02 năm 2015

Người ghi sổ

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

63

Biểu số 2.7: Sổ chi tiết tài khoản 511 – Bộ báng ghế trang điểm HAGL tháng 2/2015.
CÔNG TY TNHH Thương mại Tổng

Mẫu số: S02a-DN

hợp Phú Thịnh

(Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC

09 Lê Lợi – Đồng Hới – Quảng Bình
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ TC)
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
TK511
Đối tượng: Bộ bàn ghế trang điểm - HAGL
Tháng 2/2015
NT
ghi

Chứng từ
TK

Diễn giải

Số

NT

A

B

C

½

086

2/2

2/2

087

2/2

XB Cty Hoàn Đạt

….

….

….

……….
XB Cty CP Ngân

ĐƯ

sổ

26/2 0203

D
E
Phát sinh trong kỳ
XB Cty nhựa Châu
131
Âu

Số phát sinh

Số dư

N

N
1

111

2

3

8,150,000

4
17,212,500

11,312,500
…….

112
32,000,000
Yến
….
….
….
………………….

… …………
27/2 0206 27/2 XB Cty Phú Lâm
131
18,950,000
27/2 0207 27/2 XB Cty 3H Vinacom 131
25,500,000
Cộng số phát sinh
116,235,440
Sổ này có 9 trang, đánh từ trang số 01 đến trang 9.
-

26/2

ĐVT: VNĐ

… …………
32,400,000
43,350,000
475,365,451

Ngày mở sổ: 1/2/2015.
Ngày 28 tháng 02 năm 2015

Người ghi sổ

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Biểu số 2.8: Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng tháng 2/2015
Công ty TNHH Thương mại Tổng Hợp Phú Thịnh
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT BÁN HÀNG
Tháng 2/2015
64