Tải bản đầy đủ
Quản trị chi phí kết quả … truyền thống (2)

Quản trị chi phí kết quả … truyền thống (2)

Tải bản đầy đủ

Quản trị chi phí kết quả theo phương thức
sử dụng chìa khóa mức lãi thô (1)
DT = BĐ + CĐ + LN
DT - BĐ = CĐ + LN = MLT

∑ DT - ∑ BĐ = ∑ CĐ + ∑ LN = ∑ MLT
DTđvsp - BĐđvsp = CĐđvsp + LNđvsp = MLTđvsp
DTđơn hàng – BĐđơn hàng = CĐđơn hàng + LNđơn hàng = MLTđơn hàng
Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả

133

Quản trị chi phí kết quả… mức lãi thô (2)

MLT1

LN đích thực của DN

MLT2
MLT3
MLT4
MLT5
MLTTQ

CP QLPX
CP QLDN

MLT điểm hòa vốn

KHẤU HAO
∑ CĐ

Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả

134

Quản trị chi phí kết quả… mức lãi thô (3)
GTT : Mức giá tối thiểu
GTT = ∑ BĐi

i = (1-n)

GKN : Mức giá kinh nghiệm
GKN = ∑ (BĐi x ki)

i = (1-n)

Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả

135

Quản trị chi phí kết quả… mức lãi thô (4)

GKH/Bq : Mức giá kế hoạch / Bình quân

GKH/Bq =

∑ BĐi

+

MLTKH năm
NLSXnăm

x

Số giờ thực
hiện ĐH

i = (1-n)

Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả

136

Quản trị chi phí kết quả… mức lãi thô (5)
GBT : Mức giá bù trừ
MLT
GBT =

∑ BĐi

+

còn phải thực
hiện trong năm

NLSX

x

Số giờ thực
hiện ĐH

thực tế còn
lại trong năm

i = (1-n)

Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả

137

Quản trị chi phí kết quả… mức lãi thô (6)
MLT
còn phải thực
hiện trong năm

NLSX
còn lại
trong năm

NLSX
thực tế còn
lại trong năm

=

=

=

MLT
KH năm

-

MLT
các ĐH
đã thực hiện

NLSXnăm

x

12 tháng

NLSX
còn lại
trong năm

-

-

MLT
các ĐH đang
thực hiện

-

MLT
các ĐH
đã ghi sổ

Số tháng
còn lại
trong năm

Số giờ
thực hiện các ĐH
đang thực hiện

-

Số giờ
thực hiện các
đơn hàng đã ghi sổ

Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả

138

Quản trị chi phí kết quả… mức lãi thô (7)
GĐp : Mức giá đàm phán

GĐp = (101 => 110%) x Gmax

Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả

139

Quản trị chi phí kết quả… mức lãi thô (8)

GTT

GKN

GBq

GBT

GMax

Khoảng giá đàm phán

Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả

140