Tải bản đầy đủ
Phân loại theo chức năng hoạt động

Phân loại theo chức năng hoạt động

Tải bản đầy đủ

Phân loại theo mối quan hệ với thời kỳ xác
định lợi nhuận
Chi
phí
sản
phẩm

Là chi phí gắn với giá trị sản phẩm sản xuất
hoặc hàng hóa mua

Chi
phí
thời
kỳ

Là chi phí gắn liền với từng
thời kỳ kinh doanh
– không gắn với giá trị sản phẩm

Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả

127

Phân loại theo mối quan hệ với đối tượng
chịu thuế
Chi
phí
trực
tiếp

Là chi phí có liên quan đến một đối tượng

Chi
phí
gián
tiếp

Là chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng

Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả

128

Phân loại theo cách ứng xử của chi phí (*)
Chi
phí
biến
đổi

Là những chi phí thay đổi về tổng số
tỉ lệ thuận khi mức độ hoạt động thay đổi

Chi
phí
cố
định

Là những chi phí không thay đổi về tổng số
khi mức độ hoạt động thay đổi
trong một phạm vi
(hoặc thay đổi nhưng không tỷ lệ thuận)

Chi
phí
hỗn
hợp

Là những chi phí gồm cả hai yếu tố là
chi phí biến đổi và chi phí cố định

Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả

129

Phân loại theo cách ứng xử của chi phí (*)
Chi
phí
biến
đổiChi phí vật chất trực tiếp
Chi phí giờ công sản xuất
Chi phí gia công thuê ngoài (nếu có)

Chi
phí
cố
định

Khấu hao
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí quản lý phân xưởng

Chi
phí
hỗn
hợpChi phí bán hàng, bao gói…
Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả

130

Quản trị chi phí kết quả theo phương thức
sử dụng chìa khóa phân bổ truyền thống (1)
K1 =

K2 =

K3 =

∑ CĐ
∑ DT
∑ CĐ
∑ BĐ
∑ CĐ
∑ Giờ công sx

CĐp.bổ 1 sp A = K1 x P1 sp A

CĐp.bổ 1 sp A = K2 x BĐ1 sp A

CĐp.bổ 1 sp A = K3 x Giờ công1 sp A

Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả

131

Quản trị chi phí kết quả … truyền thống (2)


Bước 1: Tính chi phí biến đổi đơn vị sản phẩmBước 2: Tính tổng chi phí cố địnhBước 3: Phân bổ chi phí cố định (cho một đơn vị sản
phẩm) sử dụng công cụ phân bổ theo yêu cầuBước 4: Tính giá thành, lợi nhuận đơn vị sản phẩm, và
tổng giá thành, tổng lợi nhuận

Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả

132