Tải bản đầy đủ
b. Chi phí logistics và quan điểm quản trị logistics

b. Chi phí logistics và quan điểm quản trị logistics

Tải bản đầy đủ

- Chi phớ thu mua ( cú lụ hng theo yờu cu) Khon chi phớ ny dựng cho thu
gom, chun b hng cung cp cho khỏch. Bao gm nhiu khon chi phớ nh: xõy dng c
s gom hng; tỡm nh cung cp ; Mua v tip nhn nguyờn vt liu
- Chi phớ d tr: Hot ng logisics to ra chi phớ d tr. Chi phớ ny tng gim tu
theo s lng hng hoỏ d tr nhiu hay ớt. Cú 4 loi chi phớ d tr: (1)Chi phớ vn hay chi
phớ c hi, khon chi phớ ny cụng ty cú th thu hi li c. (2)Chi phớ dch v d tr,
gm c bo him v thu ỏnh trờn lng d tr. (3)Chi phớ mt bng kho bói, chi phớ ny
thay i theo mc d tr.(4)Chi phớ phũng nga ri ro, khi hng hoỏ b li thi, mt
cp h hng
Gia cỏc loi chi phớ logistics cú mi quan h tng h, tỏc ng qua li v nh
hng ln nhau, chi phớ n rng buc hu c vi chi phớ kia th hin qua hỡnh1.5.
CF Dịch vụ KH

CF Mua hàng

CF Kho bãi

CF Vận tải

CF Dự trữ

CF Xử lí đđh & ttin

Hỡnh 1.5:
Mi quan h gia cỏc loi chi phớ logistics
V bn cht, Logistics l mt chui kt hp nhiu hot ng kinh t nhm ti u
hoỏ v trớ v quỏ trỡnh lu chuyn, d tr hng hoỏ t im u cho n im cui
ngi s dng, nờn nu gim chi phớ tu tin tng hot ng riờng l, cha chc ó
t c kt qu mong mun. Gia cỏc hot ng logistics cú liờn quan mt thit vi
nhau, dn n gim chi phớ khõu ny cú th lm tng chi phớ khõu khỏc v cui cựng
tng chi phớ khụng gim m cũn cú th tng, i ngc li mc ớch ca qun tr logistics.
Do vy, chỡa khoỏ t c yờu cu gim chi phớ trong qun tr logisics l phõn tớch
tng chi phớ. iu ny cú ngha l nh qun tr logisics phi tỡm cỏch gim tng chi phớ
xung mc thp nht trong iu kin cho phộp trong khi cú th la chn rt nhiu cỏc mc
dch v khỏch hng vi cỏc cu trỳc dch v khỏc nhau. lm c iu ny trc cn
nm vng cỏc k nng phõn tớch cõn i chi phớ gia cỏc hot ng logisics.

Xut phỏt t gúc ny, cỏc nh qun tr logistics hỡnh thnh nờn quan im qun tr
logistics tớch hp (intergreted logistics management). Quan im tip cn h thng hay
qun tr logistics tớch hp l mt nguyờn lý c bn trong qun tr logistics hin i. Quan
im ny cho rng, tt c cỏc chc nng v cỏc hot ng cn c nhn thc di cựng
nhng iu kin nh hng v b nh hng, cỏc thnh phn v cỏc hot ng ca nú luụn
tng tỏc ln nhau. Hiu theo cỏch ny thỡ bn thõn logistics l mt h thng, mt mng
li cỏc hot ng c liờn h vi mc tiờu qun tr cỏc dũng hng húa liờn tc vo cỏc t
chc trong chui logistics. Tip cn h thng l s bin húa sc mnh n gin nht
nhn thc cỏc mi quan h tng h gia cỏc thnh phn trong mt h thng. Nu nhỡn cỏc
hot ng mt cỏch cụ lp, chỳng ta s khụng nhn thc c ton cnh, õu l yu t tỏc
ng v b tỏc ng bi nhng hnh ng khỏc. Theo cỏch tip cn ny thỡ tng s hay kt
qu u ra ca mt chui liờn kt cỏc hot ng thỡ ln hn cỏc thnh phn riờng r ca nú.
Quan im qun tr logistics tớch hp cp n vic qun lý nhiu hot ng nh
mt h thng hp nht c ỏp dng trong nhiu cụng ty kinh doanh hin i nh 3M,
Quacker Oats, Herman Miller, h ó nhn ra rng tng chi phớ logistics cú th gim bng
cỏch phi hp mt lot cỏc hot ng logistics cú liờn quan nh dch v khỏch hng, vn
chuyn, nh kho, d tr, quỏ trỡnh t hng, h thng thụng tin k hoch sn xut v mua
sm. Nu khụng cú s phi hp cú th dn n s thiu hiu qu, nh lm tng d tr ti
cỏc giao din kinh doanh ch yu nh: nh cung ng- hot ng mua hng, mua hng
sn xut, sn xut-marketing, marketing phõn phi, phõn phi - trung gian, trung gian khỏch hng.
Thc t cỏc hot ng logistics ti cỏc cụng ty ny cho thy, trong qun tr cỏc dũng
d tr, vic hp nht vn ti v nh kho rt hu dng v thng to ra hiu qu gp hai ln.
Thớ d thay cho vic phũng mua hng tha thun vi cỏc nh vn chuyn sn phm u ra
v cỏc nh vn chuyn nguyờn liu u vo thỡ ch cn thng lng vi mt nh vn
chuyn v vic chuyờn ch c hai. Kt qu l ton b gớa hng húa vn chuyn s gim
xung vỡ s lng chuyờn ch tng lờn. iu ny cũn cho phộp cỏc k hach chuyờn ch
ca cụng ty v nh vn chuyn cú hiu qu v hiu lc cao hn. Quan im ny chi phi
cỏc phng phỏp v cỏch thc ti u húa tng chi phớ logistics.
Tng chi phớ logistics c tớnh mt cỏch n gin qua cụng thc:

Flog= F1+F2+F3+F4+....+Fn
Trong ú: Flog l Tng chi phớ logistics, cỏc Fi l cỏc chi phớ cu thnh
Tuy nhiờn vic gim chi phớ theo quan im nờu trờn li khụng n gin l gim cc
b cỏc chi phớ cu thnh t c mc tiờu mong mun m cn xem xột tt c cỏc chi
phớ ny trong mi tng quan ỏnh i (Trade-off), hay s thay th ln nhau tỡm ra
phng ỏn cú chi phớ tha ỏng. Chớnh vỡ vy cỏc nh qun tr logistics coi s hp nht
cỏc hot ng logistics tp trung ch yu vo k thut phõn tớch v tớnh toỏn chi phớ

thay th gia cỏc hot ng hp thnh chn ra cỏc phng ỏn phi hp ti u.

1.2.3 Cỏc ni dung c bn ca qun tr logistics
a.

Dch v khỏch hng:
Trong hot ng logistics, dch v khỏch hng c hiu l ton b kt qu u ra,
l thc o cht lng ca ton b h thng. Do ú mun phỏt trin logistics phi cú s
quan tõm thớch ỏng n dch v khỏch hng.Theo quan im ny, dch v khỏch hng l
quỏ trỡnh din ra gia ngi mua v ngi bỏn v bờn th ba l nh thu ph. Kt qu ca
quỏ trỡnh ny to ra giỏ tr gia tng cho sn phm hay dch v c trao i, c o bng
hiu s giỏ tr u ra v giỏ tr u vo ca mt lot cỏc hot ng kinh t cú quan h tng
h vi nhau v th hin qua s hi lũng ca khỏch hng. L thc o cht lng ton b h
thng logistics ca doanh nghip, dch v khỏch hng cú nh hng rt ln n th phn,
n tng chi phớ b ra v cui cựng n li nhun ca doanh nghip. Tu theo tng lnh
vc v sn phm kinh doanh m giỏ tr cng thờm vo sn phm v dch v do hu cn
mang li khụng ging nhau (Hỡnh 1.6). D liu cho thy s chờnh lch ỏng k v giỏ tr
gia tng do logistics to ra mt s mt hng v lnh vc kinh doanh khỏc nhau.
b.
H thng thụng tin :
qun tr logistics thnh cụng, ũi hi doanh nghip phi qun lý c h thng
thụng tin phc tp. Bao gm thụng tin trong ni b tng t chc (doanh nghip, nh cung
cp, khỏch hng), thụng tin trong tng b phn chc nng ca doanh nghip, thụng tin
Giỏ tr gia tng (%)
10

20

30

40

Du la
Sn phm thy tinh
Ch bin
Kinh doanh bỏn l
Giy
Khai thỏc g
Cụng nghip ụ tụ
Vt liu xõy dng
Dc phm
C khớ
Cao su
Dt
Da
Thuc

Hỡnh 1.6:
T l giỏ tr gia tng t hot ng logistics
ca mt s ngnh kinh doanh khỏc nhau

50

c.
H thng thụng tin :
gia cỏc khõu trong dõy chuyn cung ng (kho tng, bn bói, vn ti) v s phi hp
thụng tin gia cỏc t chc, b phn v cụng on trờn. Trong ú trng tõm l thụng tin x
lý n t hng ca khỏch, hot ng ny c coi l trung tõm thn kinh ca h thng
logistics. Trong iu kin hin nay, nhng thnh tu ca cụng ngh thụng tin vi s tr
giỳp ca mỏy vi tớnh s giỳp cho vic qun tr thụng tin nhanh chúng, chớnh xỏc, kp thi.
Nh ú doanh nghip cú th a ra nhng quyt nh ỳng n vo thi im nhy cm
nht. iu ny giỳp cho logistics thc s tr thnh mt cụng c cnh tranh li hi ca
doanh nghip.
d.
Qun tr D tr:
D tr l s tớch lu sn phm, hng hoỏ ti cỏc doanh nghip trong quỏ trỡnh vn
ng t im u n im cui ca mi dõy chuyn cung ng, to iu kin cho quỏ trỡnh
tỏi sn xut din ra liờn tc, nhp nhng, thụng sut. D tr trong nn kinh t cũn cn thit
do yờu cu cõn bng cung cu i vi cỏc mt hng theo thi v, phũng cỏc ri ro,
tho món nhng nhu cu bt thng ca th trng, d tr tt s em li hiu qu kinh t
cho doanh nghip. Mc dự rt cn thit nhng d tr rt tn kộm v chi phớ, ti cụng ty
Cambell Soup d tr chim n 30% ti sn, v chim n hn 50% ti sn ca tp on
Kmart. Vỡ vy vic qun lý d tr tt s giỳp doanh nghip cõn i gia vn u t vi
nhng c hi u t khỏc.
e.
Qun tr vn ti:
L vic s dng cỏc phng tin chuyờn ch khc phc khong cỏch v khụng
gian ca sn phm v dch v trong h thng logistics theo yờu cu ca khỏch hng. Nu
sn phm c a n ỳng v trớ m khỏch hng yờu cu tc l giỏ tr ca nú ó c
tng thờm. Mt khỏc vic s dng phng thc v cỏch thc t chc vn chuyn cũn giỳp
cho sn phm cú n ỳng vo thi im khỏch hng cn hay khụng? iu ny cng to
thờm giỏ tr gia tng cho sn phm. Nh vy bng cỏch qun tr vn chuyn tt s gúp phn
a sn phm n ỳng ni v ỳng lỳc phự hp vi nhu cu ca khỏch hng.
f.
Qun tr kho hng:
Bao gm vic thit k mng li kho tng ( S lng, v trớ v quy mụ). Tớnh toỏn v
trang b cỏc thit b nh kho; T chc cỏc nghip v kho. Qun lý h thng thụng tin giy
t chng t; T chc qun lý lao ng trong khoGiỳp cho sn phm c duy trỡ mt
cỏch ti u nhng v trớ cn thit xỏc nh trong h thng logistics nh ú m cỏc hot
ng c din ra mt cỏch bỡnh thng.
g.
Qun tr vt t v mua hng hoỏ:
Nu dch v khỏch hng l u ra ca h thng logistics thỡ vt t, hng hoỏ l u
vo ca quỏ trỡnh ny. Mc dự khụng trc tip tỏc ng vo khỏch hng nhng qun tr
hng hoỏ v vt t cú vai trũ to tin quyt nh i vớ cht lng ton b h thng.