Tải bản đầy đủ
(2). Dự báo tăng trưởng

(2). Dự báo tăng trưởng

Tải bản đầy đủ

(3) Qui mơ GDP của một thời điểm t bất kỳ
∆Y = Yt – Yo

Yt = Yo + ∆Y

I
∆Y =
ICOR

(1)

I
Y t = Y o + ICOR

Minh họa: Xem xét giai đoạn 2005-2010
GDP 2005 = 54 tỷ USD
Tổng đầu tư từ 2005 đến 2010 là 40 tỷ USD; ICOR = 3. Xác
định GDP trong năm 2010?

(4) Qui mơ GDP hàng năm

∆Y = Y − Y
t

t

Y t = Y t −1 +

t −1

I

=I

t −1

− α K t −1

ICOR

t −1

ICOR

22

BÀI TẬP 3
Có các dữ liệu sau:
Trong năm 2010: GDP/người là 700 USD, dân số là 80 triệu
người.
Dự kiến trong năm 2020: GDP/người là từ 2000 đến 2500
USD, dân số là 90 triệu người.
ICOR = 2,5
U CẦU
1. Xác định lượng vốn đầu tư cần bổ sung trong kỳ để đạt
mức GDP/người trong năm 2020.
2. Xác định tốc độ tăng trưởng bình qn hàng năm của
GDP trong thời kỳ 2010 – 2020.
3. Xác định tỷ lệ đầu tư bình qn hàng năm cần có.
23

BÀI TẬP 4
Cho các dữ liệu sau:
Trong năm 2010: GDP/người = 680 USD
Dự kiến trong năm 2020: GDP/người tăng 3 đến 3,5 lần so
với năm 2010.
Tốc độ tăng trưởng dân số bình qn hàng năm là 1,2%.
ICOR = 4
U CẦU
Xác định tỷ lệ đầu tư bình qn hàng năm cần có để đạt
mục tiêu tăng trưởng trên.

24

BÀI TẬP KT1
TRƯỜNG:
HỌ TÊN:

LỚP:
ĐVT: Triệu USD

Ghi chú:
Tốc độ tăng trưởng đầu tư hàng năm là 5%.
I: Tổng đầu tư hàng năm đã trừ đi khấu hao
25

u cầu:
1. Xác định GDP của các năm trong bảng.
 2. Năm 1998, quốc gia A có GDP = 900. Tính tốc độ
tăng trưởng bình qn hàng năm của GDP trong giai
đoạn 1998 – 2010.
3. Nếu dân số gia tăng bình qn hàng năm là 2%.
Tốc độ tăng trưởng GDP/đầu người năm 2010 so với
năm 1998 sẽ là bao nhiêu?

26

3. Mơ hình hai khu vực
Lewis (1955, Người Mỹ, giải Nobel)
a. Luận điểm cơ bản
Nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế chính là hiệu quả sử dụng
lao động dư thừa trong khu vực nơng nghiệp (L, labour).

Lewis

Đất đai ngày càng khan
hiếm, trong khi lao động
ngày càng tăng.

Dư thừa lao động
trong khu vực
nơng nghiệp.

Sản phẩm biên của lao động nơng
nghiệp bằng khơng.
27

YA
Y2,Y3
Y1

TPA

Dư thừa lao động
MP = 0
Wa (min)
Marginal Products

Y0

La giảm khơng
ảnh hưởng Ya
Lo

L1

L2

L3

LA

28

KHU
VỰC CÔNG NGHIỆP
Y
i

TP(K3)

Y3

TP(K2)

Wi > 1,3 Wa

TP(K1)

Y1

Dịch chuyển LĐ nơng
nghiệp sang Cơng nghiệp
Li

W2

D1

D3

Si

W1

L1

L2

L3

29

GỢI Ý CHÍNH SÁCH
1. Tăng trưởng của nền kinh
tế được thực hiện trên cơ sở
tăng trưởng của cơng nghiệp.

Thơng qua tích lũy
vốn từ thu hút lao
động dư thừa của khu
vực nơng nghiệp.

2. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ
cấu kinh tế theo hướng giảm
nhanh tỷ trọng lao động
nơng nghiệp.

Đẩy nhanh tăng
trưởng GDP

3. Tập trung nguồn lực đầu
tư cho khu vực cơng nghiệp

Nhấn mạnh ưu tiên
phát triển CN trong
chiến lược phát triển.
30

Mơ hình
LEWIS

Nâng cao năng suất
lao động nơng nghiệp

4. Mơ hình Kaldor (1968)
a. Luận điểm cơ bản
Tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào phát triển tiến bộ kỹ
thuật hoặc trình độ cơng nghệ (Technology, T).
Y/L
(Y/L)t

Ft+1

(Y/L)2
(Y/L)1
(Y/L)0

Ft

(K/L)0

(K/L)1

(K/L)2

(K/L)t

K/L
31

b. Ứng dụng trong họach định chính sách
(1) Kaldor đã bổ sung được mặt hạn chế của mơ hình
Harrod Domar
Khơng phải chỉ gia tăng vốn sản
xuất là có thể tăng trưởng mà còn
ty thuộc vào trình độ phát triển
cơng nghệ.

T là yếu tố ảnh
hưởng tới gY.

(2) Quan tâm tới phát triển cơng nghệ ngay từ đầu
Đặc biệt là đối với các nước đang phát triển thường
chưa chú trọng đúng mức vai trò của phát triển khoa
học và cơng nghệ trong chính sách phát triển kinh tế.
32