Tải bản đầy đủ
BÀI TẬP 2 (tt) GDP của Mỹ và Ấn năm 2003 (giá hiện hành)

BÀI TẬP 2 (tt) GDP của Mỹ và Ấn năm 2003 (giá hiện hành)

Tải bản đầy đủ

I. CÁC MÔ HÌNH GIẢI THÍCH NGUỒN GỐC TĂNG
TRƯỞNG KINH TẾ
1. Mô hình David Ricardo (1817)
Luận điểm cơ bản
Đất đai sản xuất nông nghiệp (R, Natural Resources) là
nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế.
Giới hạn ĐẤT
sxnn

Khu vực
nông nghiệp

(Tuyệt đối &
Tương đối)
Khu vực
công nghiệp
Dư thừa lao động

Mở rộng
DT
Trên đất
chất lượng
thấp
Tiền lương
tăng

Π thấp
Chí phí
sản xuất
cao

K thấp
Y thấp

15

Gợi ý về chính sách
Lý thuyết
Nguồn gốc của tăng
trưởng kinh tế là tài
nguyên đất nông nghiệp.
Lợi nhuận của người sản
xuất là nguồn gốc của mở
rộng vốn sản xuất quốc gia.
Tình trạng dư thừa lao
động ở nông thôn.
Mối quan hệ giữa giới hạn
đất và tăng trưởng dân số.

Thực tiễn LDCs
Hiệu quả khai thác tài nguyên
đất (Intensification)
Chính sách thuế đảm bảo lợi
nhuận cho người sản xuất và
hướng việc tích luỹ lợi
nhuận tạo thành vốn.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
nông nghiệp
Chiến lược kiểm soát dân số
quốc gia
16

2. Mô hình Harrod-Domar (1939)
a. Luận điểm cơ bản
Nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế chính là lượng vốn sản
xuất tăng thêm (K, Capital).
Khi vốn sản xuất thay đổi, sản
lượng quốc gia sẽ thay đổi.

(∆K) ⇒ (∆Y)

ICOR (Incremental Capital - Output Rate), Hệ số gia
tăng vốn- đầu ra.

∆K
= ICOR
∆Y

∆K = ICOR. ∆Y
∆K từ đâu?

(1)
17

Có được vốn sản xuất tăng thêm là do thực
hiện các hoạt động đầu tư hàng năm.
I (Investment, vốn đầu tư)

I = ∆K

I = ∆K = ICOR. ∆Y (2)
I từ đâu?
Vốn đầu tư quốc gia có
nguồn gốc từ tiết kiệm.

S
s=
Y
Tiết kiệm là nguồn
gốc của đầu tư

Tiết kiệm là phần giành lại
từ tổng sản lượng quốc gia.

S = s.Y
S = I

(3)

s.Y = ICOR. ∆Y

(4)
18

∆Y
s
=
Y
ICOR

s
gY =
ICOR

(5)

Tốc độ tăng trưởng đầu ra phụ thuộc:
(1) Tỷ lệ tiết kiệm hoặc tỷ lệ đầu tư quốc gia (s)
(2) Hệ số gia tăng vốn – đầu ra (ICOR)
(3) Phụ thuộc đồng thời vào cả (s) và (ICOR)

19

b. Ứng dụng trong hoạch định chính sách kinh tế
(1). Các nước đang phát triển sẽ gặp trở ngại trong tăng trưởng
GDP
Để tăng nhanh tăng
trưởng cần tăng nhanh tỷ
lệ tiết kiệm (s)

Để tăng trưởng cần giảm ICOR

Khó mà nâng cao (s)

Công trình nghiên cứu WB
cho thấy đối với các nước
đang phát triển, trung bình
chung ICOR = 3-4, đối với các
nước phát triển hệ số ny là 5.

Nâng cao tỷ lệ tiết kiệm
nước ngoài (FDI)

ICOR thường ổn định trong
ngắn hạn.

GNP/người đang thấp

KẾT LUẬN: Tăng gY chủ yếu là tăng tỷ lệ tiết kiệm

20

(2). Dự báo tăng trưởng
(1) Tốc độ tăng trưởng GDP

s
gY =
ICOR
Muốn gY = 10%

ICOR = 3, s = 21%

gY = 21/3 = 7%

ICOR không đổi
s = gY.ICOR = 10.3 = 30%

(2) Vốn đầu tư cho một giai đoạn

∆K
I
ICOR =
=
∆Y ∆Y

I = ICOR.∆Y

Năm 2005, GDP = 54 tỷ USD
Mục tiêu năm 2010, GDP sẽ gấp đôi năm 2005.Với ICOR = 3,
Xác định vốn đầu tư trong giai đoạn 2005-2010?
21

(3) Qui mô GDP của một thời điểm t bất kỳ
∆Y = Yt – Yo

Yt = Yo + ∆Y

I
∆Y =
ICOR

(1)

I
Y t = Y o + ICOR

Minh họa: Xem xét giai đoạn 2005-2010
GDP 2005 = 54 tỷ USD
Tổng đầu tư từ 2005 đến 2010 là 40 tỷ USD; ICOR = 3. Xác
định GDP trong năm 2010?

(4) Qui mô GDP hàng năm

∆Y = Y − Y
t

t

Y t = Y t −1 +

t −1

I

=I

t −1

− α K t −1

ICOR

t −1

ICOR

22