Tải bản đầy đủ
IV.PHÂN CẤP QUẢN LÝ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

IV.PHÂN CẤP QUẢN LÝ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

Tải bản đầy đủ

Trng i Hc Cụng Nghip H Ni

Khoa in

T
TG
T

Trung tâm
điều khiển

Trung tâm
tính toán

Terminal

T
TG

TG

T

T

Trạm
trung gian

Hình 1.5: Cấu trúc phân cấp của hệ ĐK TĐH QTCN

Cp thp nht ca h iu thng l cỏc thit b u cui - Terminal.
Terminal l ni tip xỳc gia h iu khin vi QTCN. Terminal thu nhn cỏc
thụng tin t cỏc sensor, cỏc thit b o lng, lu tr v s b x lý cỏc thụng tin
ú ri truyn lờn cỏc trm trung gian TG.
Trm trung gian cú cỏc mỏy tớnh hoc mỏy mng mỏy tớnh. trm trung gian
thụng tin c x lý tip a ra cỏc quyt nh iu khin truyn xung
Terminar ri tỏc ng n QTCN.
Thụng tin ó c x lý trm trung gian, c truyn lờn trung tõm iu
khin. Nh cú trung tõm tớnh toỏn m trung tõm iu khin cú th x lý c
khi lng thụng tin ln, gii cỏc bi toỏn phc tp ca quỏ trỡnh iu khin.

32
TH Quỏ Trỡnh Cụng Ngh

32

Lp in 2-k8

Trng i Hc Cụng Nghip H Ni

Khoa in

Ly vớ d v h K TH QTCN ca mt nh mỏy thỡ cỏc Terminar l cỏc t
iu khin t ti cỏc cụng on sn xut, cỏc Terminarl cng cú th t ti cỏc
phũng ban trc tip thụng tin cho ban giỏm c .
Cỏc trm trung gian l cỏc trm iu khin c t ti cỏc phõn xng ln
nhn thụng tin t cỏc Terminar chuyn ti. Trung tõm iu khin c t ti
ni lm vic ca ban giỏm c iu khin ton b nh mỏy.
Ngy nay nh k thut mỏy tớnh phỏt trin vỡ vy ngay c cỏc Terminal, ngi ta
cng cú th t cỏc mỏy vi tớnh cú dung lng ln, tc nhanh cú kh nng x
lý nhiu thụng tin v gii c nhiu bi toỏn iu khin. Trong trng hp ny
trm trung gian khụng cn thit na, cỏc Terminal trc tip ni vi trung tõm
iu khin, xem Hỡnh 1-6. Chỳng ta cú s cu trỳc hỡnh tia. So vi s cu
trỳc song song (Hỡnh 1-5) thỡ s cu trỳc hỡnh tia cú u im l n gin v
gim c cỏc ng dõy liờn lc gia cỏc b phn ca h. Tuy vy cu trỳc
hỡnh tia cũn cú nhc im l cỏc Terminal khụng trc tip trao i cỏc thụng
tin vi nhau.
T

T

TTĐK

T

T

T

TTTT

T

Hình 1-6: Sơ đồ cấu trúc hình tia

33
TH Quỏ Trỡnh Cụng Ngh

33

Lp in 2-k8

Trng i Hc Cụng Nghip H Ni

T

TTĐK

T

T

T

T

Khoa in

Hình 1-7: Sơ đồ cấu trúc kiểu Bus

K thut truyn tin gia cỏc mỏy tớnh bng cỏc Bus cho phộp chỳng ta xõy dng
c s iu khin kiu bus (truyn tin hai chiu) nh trờn Hỡnh 1-7. Trong
s ny cỏc b phn trong h thng nh Terminal(T) v trung tõm iu khin
(TTK) cú th trc tip trao i thụng tin vi nhau, do vy tớnh linh hot cao,
a li hiu qu ln. Tu tỡnh hỡnh c th ca QTCN m ngi ta chn s
cu trỳc thớch hp, tuy nhiờn do nhiu u im nờn s cu trỳc kiu bus c
dựng rng rói nht.

CHN 4: TNH TON THIT K H THNG M CHAI
V ểNG THNG T NG.
I. Yờu cu cụng ngh.
Mụ hỡnh h thng nh sau:

34
TH Quỏ Trỡnh Cụng Ngh

34

Lp in 2-k8

Trng i Hc Cụng Nghip H Ni

Khoa in

Hinh 4.0 Mụ hỡnh h thng
Yờu cu vi h thng l t ng hon ton sau khi n nỳt Start:
+ Bng ti 2 chy y thựng c ra v a thựng trng vo v trớ chn cm
bin S2 ri dng li.
+ Sau khi thựng trng t ỳng v trớ, bng ti 1 bt u chy, cm bin S1
m s sn phm.
+ Khi ó sn phm nh trc thỡ bng ti 1 dng, bng ti 2 chy n
khi a thựng trng vo v trớ S2, cm bin S3 m s thựng. Quỏ trỡnh
lp li.
+ n Stop h thng dng.

35
TH Quỏ Trỡnh Cụng Ngh

35

Lp in 2-k8