Tải bản đầy đủ
hệ tự động hóa

hệ tự động hóa

Tải bản đầy đủ

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Khoa Điện

Đối với quá trình sản xuất đồ uống có ga(CO2) nói chung và sản xuất coca cola
nói riêng đều cần các hệ, dây truyền tự động hóa trong sản xuất ( phối trộn
nguyên liệu, bão hòa CO2 , triết dót đóng trai, dán bao bì…)
-Công nghệ bão hòa CO2 có thể dùng Các sợi màng Liqui-Cel rỗng bên trong và
các module màng được thiết kế với diện tích bề mặt lớn. Các màng Liqui-Cel
kiểm soát khí chính xác như thêm vào hoặc loại bỏ. Các module màng rất tiện
nhỏ gọn nhưng hiệu quả để thêm Carbonat (CO2) vào đồ uống hoặc chất lỏng.
Việc bổ sung các khí carbon dioxide (CO2) để một đồ uống là để cho đồ uống
không bị Oxy hóa và không làm mất đi hương vị đặc trưng. Thêm CO2 cũng có
thể ngăn ngừa sự hư hỏng và làm giảm vi khuẩn trong chất lỏng.

20
TĐH Quá Trình Công Nghệ

20

Lớp Điện 2-k8

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Khoa Điện

Với dây truyền tự động hóa này con người chỉ cần thiết lập tỉ lệ phối trộn CO2
vào đồ uống mà vẫn đảm bảo công nghệ.
- Hệ tự động hóa chiết rót , đóng trai sản phẩm như máy chiết rót 3 trong 1 IOS
baric, máy chèn nhãn và hệ thống đóng gói ...
Dây truyền được thiết kế hoàn toàn tự động , hệ tự động hóa phải đảm bảo tính
ổn định. v.v...

Dây truyền sản xuất , đóng trai nước ngọt có gas

21
TĐH Quá Trình Công Nghệ

21

Lớp Điện 2-k8

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Khoa Điện

III. CÁC HỆ ĐẢM BẢO
1. Đảm bảo thông tin
a.sơ đồ cấu trúc quá trình sử lý thông tin trong hệ TĐHQTCN
Như trên đã nói về thực chất hệ ĐK TĐH QTCN là hệ tự động hoá quá trình
xử lý tin trong hệ điều khiển. Quá trình xử lý tin được trình bày trên Hình 2-1.

Các dữ liệu về trạng thái sản xuất được máy tính xử lý và đưa ra các kết quả
tính toán dưới dạng lời giải của cá bài toán điều khiển. Khi được con người
chấp nhận, các kết quả tính toán đó sẽ được gán hiệu lực pháp lý. Kết quả tính
toán này cùng với dữ liệu ban đầu (đã được con người đưa vào - có hiệu lực
pháp lý) để lập ra kế hoạch sản xuất. Quyết định điều khiển sẽ tác động vào quá
trình sản xuất.
Nhìn trên Hình 2-1 chúng ta thấy trong hệ ĐK TĐH QTCN thông tin (dưới dạng
dữ liệu) được trao đổi giữa nhiều bộ phận và thường xuyên có sự trao đổi giữa
người và máy và ngược lại. Vì vậy hệ con đảm bảo thông tin phải đảm bảo cho
quá trình trao đổi thông tin đó được nhất quán và thuận tiện.
b.Cấu tạo của đảm bảo thông tin
Trong hệ ĐK TĐH QTCN con người căn cứ vào thông tin thu nhận được
(đã qua máy xử lý) để quyết định các giải pháp điều khiển. Như vậy độ chính
22
TĐH Quá Trình Công Nghệ

22

Lớp Điện 2-k8

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Khoa Điện

xác của các quyết định phần lớn phụ thuộc vào độ chính xác của thông tin. Có
nghĩa là các thông tin có phản ánh đúng các thông số trạng thái của các đối
tượng bị điều khiển hay không.
Hiểu theo nghĩa rộng đảm bảo thông tin là hệ thống phản ánh quá trình sản xuất,
là hệ thống các mô hình thông tin dùng để mô tả một cách hình thức quá trình
sản xuất nói trên.
Hiểu theo nghĩa hẹp đảm bảo thông tin bao gồm các phần sau đây:
-Hệ thống phân loại, đánh dấu, đặt tên các phần tử, các đối tượng bị điều khiển.
-Hệ thống các định mức, các chỉ tiêu kinh kế kỹ thuật.
-Tổ chức lưu giữ, gia công, xử lý, hiệu chỉnh thông tin.
Như vậy đảm bảo thông tin là bước đầu tiên của quá trình xử lý thông tin trong
hệ ĐK TĐH QTCN.
c.Mô hình thông tin
Mô hình thông tin là sự mô tả hình thức quá trình tổ chức và xử lý thông tin.
Ở mức độ đơn giản mô hình thông tin là các bảng thống kê, các ghi chép về các
chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật, các định mức vật tư, lao động .v.v.
Mô hình thông tin dạng ma trận là một ma trận phản ánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ
thuật và quan hệ giữa chúng nên loại mô hình này được dùng rộng rãi.
Yêu cầu đối với mô hình thông tin là phải rõ ràng, thuận tiện cho sử dụng, có
tính thống nhất và tiêu chuẩn hoá để có thể dùng cho các phương tiện tính toán
khác nhau.
d.Đánh dấu phân loại , đặt tên các đối tượng được điều khiển
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đảm bảo thông tin là xây dựng
một hệ thống các cách đánh dấu, phân loại, đặt tên các phần tử, thiết bị máy
móc, các

sản phẩm cùng các quan hệ giữa chúng. Hệ thống đánh dấu

phân loại này phải thuận tiện cho việc dùng máy tính để xử lý thông tin- tức các
thông tin phải được mã hoá.
Việc đánh dấu, phân loại, đặt tên phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và
quốc tế như: Tiêu chuẩn Việt nam, IEC, ISO 9000.
23
TĐH Quá Trình Công Nghệ

23

Lớp Điện 2-k8