Tải bản đầy đủ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Cao Xuân Thắng (2012), Nghiên cứu quá trình chế tạo nano tinh thể TiO2 ở
nhiệt độ thấp, Luận án Tiến sĩ kỹ thuật, chuyên ngành Quá trình và thiết bị công nghệ
hóa học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
2. Ngô Thị Hồng Lê (2011), Nghiên cứu chế tạo và tính chất của bán dẫn pha từ
loãng TiO2 anatase pha tạp Co bằng phương pháp sol- gel và phún xạ catot, Luận án
tiến sĩ Khoa học vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam .
3. Nguyễn Thị Lan (2004) Chế tạo màng nano TiO2 dạng anatase và khảo sát
hoạt tính xúc tác quang phân hủy metylen xanh, Luận văn Thạc sĩ Khoa học ngành Hóa
vô cơ, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
4. Bùi Thị Mai Lâm (2012), Nghiên cứu tổng hợp theo phương pháp trực tiếp và
ứng dụng xử lý các hợp chất hữu cơ ô nhiễm của vật liệu xúc tác quang TiO2 /SBA-15,
Luận văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành hóa hữu cơ, Đại học Đà Nẵng.
5. Trần Minh Hoàng (2001), Thí nghiệm chuyên ngành điện hóa, Nhà xuất bản
Đại học Bách Khoa Hà Nội.
6. Trần Minh Hoàng (2003), Bài giảng điện hóa học bề mặt , Nhà xuất bản Đại
học Bách Khoa Hà Nội.
7. Trương Ngọc Liên (2000), Lý thuyết điện hóa, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ
thuật.
8. Hoàng Trọng Yêm (2002), Hóa học hữu cơ, tập 3, Nhà xuất bản Khoa học và
Kỹ thuật.
9. Nguyễn Đức Nghĩa (2007), Hóa học nano, Nhà xuất bản tự nhiên và công nghệ
Hà Nội.
10. Gaoling Zhao, Hiromitsu Kozuka, Toshinobu Yoko (1995), “Sol-gel
preparation and photoelectrochemical properties of TiO2 films containing Au and Ag
metalparticles”, Thin solid Films, 277, pp.147- 154.

72

11.

Gaoling

Zhao,

Hiromitsu

Kozuka

and

Toshinobu

Yoko

(1996),

“Photoelectrochemical Properties of Dye-Sensitized TiO2 Films Containing Dispersed
Gold Metal Particle Prepare by Sol-Gel Method”, Journal of the Ceramic Society of
Japan, 103 (3), pp164-168.
12.

N.Venkatachalam, M.Palanichamy,

V.Murugesan

(2007),

“Sol-gel

preparation and characterization of alkaline earth metal doped nano TiO2: Efficient
photocatalytic degradation of 4-chlorophenol”, Journal of molecular catalysis A:
Chemical, 273, pp.177- 185.
13.

Kumaresan

Loganathan,

Palanisamy

Bommusamy,

Palanichamy

Muthaiahpillai, Murugesan Velayutham (2011), “The syntheses, characterization, and
photocatalytic activities of silver, platium and gold doped TiO2 nanoparticles”,
Environment Engineering research, 16(2), pp.81-90.
14. Juan Xu, Yi Sun, Yaomin Zhao, Junjie Huang, Chunmei Chen, and Zhiyu
Jiang (2007), “Photocatalytic Inactivation effect of gold-doped TiO2 (Au/TiO2)
nanocomposites on human colon carcinoma Lovo cells”, International Journal of
Photoenergy, 2007, pp 1-6.
15. Jing Bu, Jun Fang, Fu-cheng Shi, Zh'i-quan Jiang, Wei-xin Huang (2010),
“Photocatalytic activity of N-doped TiO2 photocatalysts prepared from the molecular
precursor (NH4)2TiO(C2O4)2”, Chinese journal of chemical physics, 23(1), pp 95 – 101.
16. Yoshie Ishikawa, Yasumichi Matsumoto (2001), “Electrodeposition of TiO2
photocatalyst into nano-pores of hard alumite”, Electrochimica Acta, 46, pp. 2819 –
2824.
17. Yoshie Ishikawa, Yasumichi Matsumoto (2002), “Electrodeposition of TiO2
photocatalyst into porous alumite prepared in phosphoric acid”, Solid State ionics,
151, pp. 213-218.

73

18. Rusmidah Ali, Wan Azelee Wan Abu Bakar & Lee Kin Teck (2010),
“Zn/ZnO/TiO2

and

Al/Al2O3/TiO2

Photocatalysts

for

the

Degradation

of

cypermethrin”, Modern Applied Science, 4(1), pp 59 – 67.
19. M. Hamadanian, A. Reisi-Vanani and A. Majedi (2010), “Sol-Gel Preparation
and Characterization of Co/TiO2 Nanoparticles: Application to the Degradation of
Methyl Orange”, I. R. Iran. Chem.Soc, 7, pp. 52-58.
20. Hiromitsu Kozuka (2004), Handbook of sol-gel science and technology,
Volume 1, Kluwer Acedamic Publishers, NewYork, Boston, Dordrecht, London,
Moscow.
21. G.B.Sergeev (2006), Nanochemistry, Elsevier.
22. C.Jeffrey Brinker, Geogre W.Scherer (1990), Sol gel science, The physics and
chemistry of sol – gel processing, United States of America Publisher.
23. Xingyan Wang, Xianyou Wang, Weiguo Huang, P.J. Sebastian, Sergio
Gamboa (2005), “Sol–gel template synthesis of highly ordered MnO2 nanowire
arrays”, Journal of Power Sources, 140, pp 211-215.
24. Bert M. Weckhuysen (2004), Ultraviolet-Visible Spectroscopy, American
Scientific Publishers.
25. Soumit S Mandal and Aninda J Bhattacharyya (2012), “Electrochemical
sensing and photocatalysis using Ag–TiO2 microwires”, J. Chem. Sci., 124(5), pp.
969–978.
26. Haoyue Zhang, Nikica Maljkovic, Brian S. Mitchell (2002), “Structure and
interfacial properties of nanocrystalline Aluminum/mullite composites”, Materials
Science and Engineering, A326, pp. 317- 323.
27. H.H. Nersisyan, H.I. Won, C.W. Won, A.Jo, J.H. Kim (2014), “Direct
magnesiothermic reduction of titanium dioxide to titanium powder through combustion
synthesis” Chemical Engineering Journal, 235, pp. 67 - 74.

74

28. Xiaobo Chen and Samuel S. Mao (2007), “Titanium Dioxide Nanomaterials:
Synthesis, Properties, Modifications, and Applications”, Chemical Reviews, 107,
2891−2959.
29. John C.Vickerman, Ian S.Gilmore (2009), Surface Analysis –The Principal
Techniques, 2nd Edition, Wiley Ltd. Publication.

75