Tải bản đầy đủ
Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường:

Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường:

Tải bản đầy đủ

2. Vai trò của Chính phủ trong nền
kinh tế thị trường
`

Khắc phục khuyết tật thị trường

Thiết lập
khuôn
khổ
Pháp
luật

Chương X.II.2/189

Tạo hành lang pháp lý, tạo môi
trường thuận lợi -> đơn vị sản
xuất kinh doanh

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2. Vai trò của Chính phủ trong nền
kinh tế thị trường:
- Độc quyền có thể làm cho các hoạt
động kinh tế kém hiệu quả

Đảm bảo
tính hiệu
quả của các
hoạt động
kinh tế

- Chống lại những tác động bên ngoài

- Đảm nhiệm việc sản xuất những hàng
hóa công cộng
- Đảm bảo và kích thích việc đầu tư sản
xuất những hàng hóa công cộng

Chương X.II.2/189

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2. Vai trò của Chính phủ trong nền
kinh tế thị trường:
Thuế thu nhập
Bảo đảm tính
công bằng

chính sách kinh
tế nói chung

Điều chỉnh
phân phối thu
Bảo
hiểm

hội
chính sách phân
nhập
phối nói riêng
Phúc lợi xã hội

Chương X.II.2/189

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2. Vai trò của Chính phủ trong nền
kinh tế thị trường:
Chính sách
tiền tệ
Ổn định
kinh tế vĩ


Chương X.II.2/189

Chính
sách tài
chính

Lịch sử các học thuyết kinh tế

CÂU HỎI

Câu 1: Vai trò chính phủ trong nền kinh tế thị
trường KHÔNG thể hiện ở chức năng nào?

a) Chính phủ phải đảm bảo
tính hiệu quả của các hoạt
động kinh tế
b) Thiết lập khuôn khổ pháp
luật

Câu 2: Để thực hiện các chức năng kinh tế của
mình, Chính phủ phải sử dụng các công cụ nào?

a) Các khoản chi tiêu
b) Các khoản thuế
c) Những luật định

c) Đối ngoại – Đối nội
d) Ổn định kinh tế vĩ mô

Chương X.II.2/189

d) Cả 3 đều đúng

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Chương XI
CÁC LÝ THUYẾT TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ HIỆN ĐẠI

Chương XI/195

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Các lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế
Áp dụng KHKT vào sản xuất

Hạn chếCác
bùng
nổ
dân
số
nước
đang
phát
triển

Tăng trưởng kinh tế là Phát
kinh CNH
tế là quá
Đẩytriển
mạnh
tăng trưởng sản lượng trình lớn lên, tăng tiến
HĐH,
đô nền
thị kinh
hóatế
quốc gia và sản lượng mọi
mặt của
bình quân đầu người

Những
nước
nghèo ở
Châu Á
và Châu
Phi
Dân số
nước Mỹ

% dân %
thu
số
thế nhập
giới
thế giới
50%
5%

6%

25%

 Tăng trưởng và phát
triển là vấn đề cấp bách
của các nước đang phát
triển

Chương XI.I/195

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Lý thuyết cất cánh của
W.W.Rostow
Giai đoạn 1
Xã hội
truyền
thống

Chương XI.I.1/196

Giai đoạn 3

Giai đoạn 5

Cất cánh

Kỷ nguyên
tiêu dùng
cao

Giai đoạn 2

Giai đoạn 4

Chuẩn bị
cất cánh

Chín muồi

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Lý thuyết về “Vòng luẩn quẩn” và
“Cú huých từ bên ngoài”

3
7

Mô hình

4 nhân tố
tăng
trưởng
kinh tế
nói
chung

Chương XI.I.2/197

Giải pháp:
Thu hút đầu
tư nước
ngoài vào
các nước
đang phát
triển

“Cú huých”:
vốn, công
nghệ,
chuyên gia,
….

Lịch sử các học thuyết kinh tế

 Câu 1: Theo Rostow quá trình tăng trưởng kinh
tế thường có mấy giai đoạn:

A. 3 giai đoạn
B. 4 giai đoạn
C. 5 giai đoạn
D. 6 giai đoạn

 Câu 2: Theo quan điểm của nhiều nhà kinh tế
học tư sản trong đó có Samuelson thì các nước
đang phát triển muốn thoát khỏi sự nghèo đói
cần:
 A. Mở cửa nền kinh tế
 B. Công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn
 C. Chuyển lao động dư thừa từ các ngành truyền thống sang
các ngành hiện đại.
 D. Chuyên môn hóa sản xuất những mặt hàng có lợi thế so
sánh

LÝ THUYẾT VỀ MÔ HÌNH KINH TẾ NHỊ
NGUYÊN
Nhà kinh
tế học
Jaimaca

Giải Nobel
Kinh tế
1979

Lĩnh vực
Kinh tế
học phát
triển

Người da
đen đầu
tiên…
Arthur Lewis (1915-1991)

Chương XI.I.3/198

Lịch sử các học thuyết kinh tế