Tải bản đầy đủ
Lý thuyết kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lý ở Mỹ

Lý thuyết kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lý ở Mỹ

Tải bản đầy đủ

1
1

Giải thích những
thăng trầm trong các
hoạt động kinh tế vĩ


Nền kinh
tế thị
trường đã
phát triển
cao và
tương đối
ổn định

Chương IX.II.4/173

Chấp
nhận lý
thuyết kinh
tế cổ điển
là thị
trường
cạnh tranh
hoàn hảo
và tính linh
hoạt của
giá cả, tiền
lương

Vận dụng trong
việc phân tích thị
trường lao động,
nhất là vấn đề thất
nghiệp

Trong một
xã hội
phát triển,
mọi người
đều có thế
tiếp nhận
thông tin
tốt nhất

Lịch sử các học thuyết kinh tế

1
1

Giải thích những
thăng trầm trong các
hoạt động kinh tế vĩ


Nền kinh
tế thị
trường đã
phát triển
cao và
tương đối
ổn định

Chấp
nhận lý
thuyết kinh
tế cổ điển
là thị
trường
cạnh tranh
hoàn hảo
và tính linh
hoạt của
giá cả, tiền
lương

Chương IX.II.4/173

Vận dụng trong
việc phân tích thị
trường lao động, nhất
là vấn đề thất nghiệp

Trong một
xã hội
phát triển,
mọi người
đều có thế
tiếp nhận
thông tin
tốt nhất

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Theo trường phái REM, trình độ hiểu biết
của người lao động sẽ ảnh hưởng tới tình
hình thất nghiệp  tác động tới chu kỳ
kinh tế

Chương IX.II.4/173

Lịch sử các học thuyết kinh tế

5. Chủ ng hĩa tự do mớ i ở Pháp

Jark
Le o n
Ruve ffe r

Chương IX.II.5/176

Năm
1992 
“Từ kho a
họ c vật lý
đế n kho a
họ c đạo
đứ c

Dự a vào
phư ơ ng
pháp thố ng
kê  quy
luật về s ố
lư ợ ng
tro ng c ác
mố i liê n hệ
bề ng o ài
c ủa c ơ c hế
kinh tế
TB CN

Mứ c ng ư ờ i
thất ng hiệ p
phụ thuộ c
tiề n ư ơ ng
thự c tế  để
g iảm thiể u
thất ng hiệ p,
phải g iảm
tố c độ c ủa
c ác yế u tố
hình thành
c ơ c ấu thị
trư ờ ng lao
độ ng

Ông tin
tư ở ng vào
s ự c ân bằng
kinh tế nhờ
s ự tác độ ng
qua lại c ủa
g iá c ả tự do
 lý tư ở ng
“trật tự XH
dự a trê n c ơ
s ở , nề n văn
minh thị
trư ờ ng

Lịch sử các học thuyết kinh tế

CÂU HỎI
Câu 1: Giá cả lao động không
linh hoạt chủ yếu:

a) Tạo ra thất nghiệp
tự nguyện
b) Tạo ra thất nghiệp
không tự nguyện

Câu 2: Lý tưởng của Leon Ruyeffer trong chủ
nghĩa tữ do mới ở Pháp là gì ?

 “Trật tự xã hội dựa
trên cơ sở, nền văn
minh thị trường”

c) Không ảnh hưởng
đến thất nghiệp
Lịch sử các học thuyết kinh tế

III. LÝ THUYẾT KINH TẾ CỦA
TRƯỜNG PHÁI THỂ CHẾ MỚI
1. Sự xuất hiện và đặc điểm
của trường phái thể chế mới

Chương IX.III.1/177

Lịch sử các học thuyết kinh tế

HOÀN CẢNH XUẤT HIỆN
CNTB chuyển
từ tự do cạnh
tranh CNTB
độc quyền và
độc quyền nhà
nước

Chương IX.III.1/178

Mâu
thuẫn
ngày
càng
gay gắt

2
9

Nhiều vấn
đề mới nảy
sinh 
phải có lý
thuyết mới
để lý giải

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Trường phái thể chế mới phát triển
qua ba thời kì
Thời kỳ
những
năm 2030 của
thế kỷ XX
Thời kì mang
tên trường
phải thể chế


Thời kỳ
từ 1930
đến
1945

Từ
những
năm 60
đến nay

Mang tính
chất là “cầu
nối” giữa
kinh tế học
thể chế cũ
với kinh tế
học thể chế
hiện đại

Trường phái
thể chế mới
hay chủ
nghĩa thể
chế mới

J. K. Galbraith
Adolf
A.
Berle

(1857 - 1929)

Chương IX.III.1/178

Lịch sử các học thuyết kinh tế

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đố

g
n

ư
it


i
Đố

g
n


g
n
ơ
ư
Ph
Chương IX.III.1/179

1
Nghiên cứu hành vi và tư
tưởng của các tập đoàn xã
hội, do các động cơ xã hội
hiện hữu quyết định

2
Vạch ra những nguyên nhân, diễn
biến của chủ nghĩa tư bản, khảo sát
những diễn biến về thể chế và hình
thức tổ chức chính trị xã hội, kinh tế kỹ thuật và sự thay thế các điều kiện,
biện pháp xã hội

p
á
ph

Tiến hóa, tổng thể,
kết cấu
Lịch sử các học thuyết kinh tế

2. Các quan điểm chủ yếu
Đánh giá về tác dụng
khoa học - kỹ thuật

Lý luận nhà nước can
thiệp vào kinh tế

Lý luận xã hội của trường
phái thể chế mới
Chương IX.III.2/179-180

Nhấn mạnh đến tiến
bộ khoa học - kỹ thuật
Chuyển sang “quốc
gia công nghiệp mới”

Chủ trương nhà nước
tích cực can thiệp vào
đời sống kinh tế, điều
tiết và làm trọng tài giải
quyết mâu thuẫn giữa
tư bản và lao động
“Hệ thống kế hoạch” và
“Hệ thống thị trường”
 Mô hình hệ thống
nhị nguyên
Lịch sử các học thuyết kinh tế

CÂU HỎI

Câu 1: Trường phái thể chế mới ra đời và phát
triển chủ yếu ở đâu?

a) Mỹ
Câu 2: Nhận định: Khi quan sát đời sống kinh tế hiện đại như một tổng thể, chúng ta
mới có thể hiểu nó một cách rõ ràng hơn. Đây là nhận định của ai?

b) Anh

a) B.Veblen

c) Pháp

b) J. K. Galbraith

d) Đức

c) W.C. Mitchell
Lịch sử các học thuyết kinh tế