Tải bản đầy đủ
Thiết bị đóng cắt bằng tay, bằng điện

Thiết bị đóng cắt bằng tay, bằng điện

Tải bản đầy đủ

Nút ấn liên động

Nút dừng khẩn cấp

22

Bộ chuyển mạch (Bộ khống chế)

Ví dụ nguyên lý dạng bảng
Vị trí

P

0

T

1-2

x

0

0

3-4

0

0

x

5-6

0

0

x

7-8

x

0

0

9-10

0

0

x

11-12

x

Tiếp điểm

0

Ký hiệu x là tiếp điểm đóng, Ký hiệu 0 là tiếp điểm mở

23

BKC0
T 0
+

CC

2

1

4

36

5
-

P

7

8
9

10

11

12

4. Rơ le

24

PC

8 chân

11 chân

14 Chân thành

Thực chất của rơle trung gian chỉ là một nam châm điện có gắn hệ thống tiếp
điểm (hình 2.11). Nam châm điện gồm cuộn dây 1, lõi thép tĩnh 2 và lõi thép
động 3. Lõi thép động được định vị nhờ vít điều chỉnh 4 và được găng bởi lò xo
12. Độ găng của lò

25

xo điều chỉnh được nhờ vít điều chỉnh 5. Cuộn dây 1 có thể là cuộn điện áp,
cuộn cường độ, hoặc cả cuộn điện áp và cuộn cường độ.
Hệ thống tiếp điểm gồm có tiếp điểm thuận 6 – 7 và tiếp điểm nghịch 10 – 11.
Khi cuộn dây có điện, nó hút lõi thép 3 xuống, các đầu tiếp xúc động 7 và 10
được nâng lên, do đó tiếp điểm thuận 6-7 đóng lại, tiếp điểm nghịch 10-11 mỏ
ra.
Các vít 4 và ốc 5 để điều chỉnh điện áp (hay dòng điện) hút và nhả của nam
châm điện.

5. Các thiết bị đóng cắt bằng điện
Công tắc tơ

6.Thiết bị đo lường

26

7.Các bộ điều khiển
Rơ le thời gian
Tương tự

Số

Bộ điều khiển nhiệt độ
Tương tự

Số

27