Tải bản đầy đủ
Chương 3 CẤU HÌNH VÀ CÀI ĐẶT

Chương 3 CẤU HÌNH VÀ CÀI ĐẶT

Tải bản đầy đủ

- Thông tin về Server Role, chọn Next để tiếp tục.

- Kích hoạt Install để cài đặt dịch vụ.

- Quá trình cài đặt.

16

- Sau khi cài đặt thành công,chọn Close để kết thúc quá trình cài đặt dịch vụ
Active Directory.

- Tiếp theo quá trình xây dựng dịch vụ vùng ADDS: Vào Cmd  gõ lệnh
dcpromo. Xuất hiện bảng cài đặt, chọn Next. Trong cửa sổ Operating System
Compatibility, ta sẽ được cảnh báo các máy trạm là Windows NT, non – Microsoft SMB
gặp một số vấn đề với thuật toán mã hóa, chọn Next.

17

18

19

- Trong cửa sổ tiếp theo, chọn Create a new domain in a new forest (vì đang xây
dựng một miền mới trong một rừng mới). Chọn Next.

- Tiếp theo, nhập tên miền mới vào trong hộp FQDN of the forest root domain. Ví
dụ: thao.com.

20

- Hộp thoại NetBIOS Domain Name, yêu cầu cho biết tên Domain theo chuẩn
BIOS để tương thích với các máy Windows. Theo mặc định, tên Domain BIOS giống
phần đầu của tên Full DNS (ví dụ: thao), ta có thể đổi sang tên khác hoặc chấp nhận tên
mặc định. Chọn Next để tiếp tục.

- Trong trang Set Forest Functional Level, chọn Windows Server 2008, chọn Next
để tiếp tục.

21

- Trong Additional Domain Controller Options chọn DNS server, tùy chọn Global
catalog được chọn mặc định vì ở đây là một DC trong miền thao.com, tùy chọn RODC
mặc định không được chọn vì ta chưa xây dựng Domain chính trong miền.

- Một hộp thoại xuất hiện nói rằng không thể tạo đại biểu cho DNS này vì không
thể tìm thấy vùng xác thực hoặc nó không chạy Windows DNS server. Lý do vì đây là
DC đầu tiên trong mạng, chọn Yes. Nhấn Next để tiếp tục.
- Hộp thoại Locations of Database, Log file and SYSVOL cho phép ta chỉ định vị
trí lưu trữ database Active Directory và các tập tin log. Ta có thể chỉ định vị trí khác
hoặc chấp nhận giá trị mặc định. Tuy nhiên theo khuyến cáo của các nhà quản trị mạng
thì chúng ta nên đặt tập tin chứa thông tin giao dịch ở đĩa cứng vật lý khác với đĩa cứng
chứa cơ sở dữ liệu của Active Directory nhằm tăng hiệu năng của hệ thống. Đối với vị
trị của thư mục SYSVOL phải nằm trên một phân vùng NTFS. Tất cả dữ liệu đặt trong
thư mục SYSVOL này sẽ được tự động sao chép sang tất cả các DC khác trong miền. Ta
có thể chấp nhận giá trị mặc định hoặc chỉ định vị trí khác, sau đó chọn Next để tiếp tục.

22

- Trong hộp thoại Directory Services Restore Mode Addministrator Password, chỉ
định mật khẩu dung trong trường hợp Server phải khởi động vào chế độ phục hồi dữ
liệu cho Active Directory. Chọn Next để tiếp tục.

- Sau đó hộp thoại Summary xuất hiện, trình bày tất cả các thông tin đã chọn. Nếu
tất cả đều chính xác, chọn Next để bắt đầu thực hiện quá trình cài đặt, nếu có thông tin
không chính xác thì chọn Back để quay lại các bước trước đó.

23

- Active Directory sẽ tiến hành quá trình cài đặt.

Gia nhập máy trạm vào vùng:
- Thiết lập Network Adapter, lựa chọn Switch ảo (VMnet 2) cho máy chủ và máy
trạm.
- Đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ.

24

- Đặt đại chỉ IP tĩnh cho máy trạm.

- Trên máy trạm:
+ Nhấn chuột phải Computer  Properties  Computer Name.

25

+ Chọn Change  nhập tên miền của Domain  OK.

+ Nhập tài khoản để gia nhập vào Domain.

26