Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 126 CÀI ĐẶT SERVER CORE TRÊN HYPER-V VÀ GIỚI THIỆU VỀ POWERSHELL

CHƯƠNG 126 CÀI ĐẶT SERVER CORE TRÊN HYPER-V VÀ GIỚI THIỆU VỀ POWERSHELL

Tải bản đầy đủ

Công nghệ ảo hoá Hyper-V. Cài đặt và sử dụng Windows Server Core trên Hyper-V

CHƯƠNG 128

Hình 128.1.1.1.1. Bắt đầu quá trình cài đặt
Đăt tên cho máy ảo và chọn nơi lưu cho máy ảo

30

Công nghệ ảo hoá Hyper-V. Cài đặt và sử dụng Windows Server Core trên Hyper-V

CHƯƠNG 129

Hình 129.1.1.1.1. Đặt tên cho máy ảo
Chọn dung lượng bộ nhớ Ram cho máy ảo

31

Công nghệ ảo hoá Hyper-V. Cài đặt và sử dụng Windows Server Core trên Hyper-V

CHƯƠNG 130

Hình 130.1.1.1.1. Chọn dung lượng nhớ Ram cho máy ảo
Chọn Switch kết nối giữa các máy ảo

32

Công nghệ ảo hoá Hyper-V. Cài đặt và sử dụng Windows Server Core trên Hyper-V

CHƯƠNG 131

Hình 131.1.1.1.1. Chọn Switch kết nối
Chọn dung lượng ổ đĩa cho máy ảo

33

Công nghệ ảo hoá Hyper-V. Cài đặt và sử dụng Windows Server Core trên Hyper-V

CHƯƠNG 132

Hình 132.1.1.1.1. Chọn dung lượng ổ đĩa cho máy ảo
Chọn đến file Windows Server 2008 R2

34

Công nghệ ảo hoá Hyper-V. Cài đặt và sử dụng Windows Server Core trên Hyper-V

CHƯƠNG 133

Hình 133.1.1.1.1. Chọn đến File ISO WS 2008R2
Bảng thông tin cho máy ảo

35

Công nghệ ảo hoá Hyper-V. Cài đặt và sử dụng Windows Server Core trên Hyper-V

CHƯƠNG 134

Hình 134.1.1.1.1. Bảng thông tin quá trình cài đặt
Giao diện sau khi tạo máy ảo SV_Core

36

Công nghệ ảo hoá Hyper-V. Cài đặt và sử dụng Windows Server Core trên Hyper-V

CHƯƠNG 135

Hình 135.1.1.1.1. Giao diện Hyper-V sau khi then máy ảo SV_Core
Nhấn chuột phải vào máy ảo vừa tạo chọn Connect

37

Công nghệ ảo hoá Hyper-V. Cài đặt và sử dụng Windows Server Core trên Hyper-V

CHƯƠNG 136

Hình 136.1.1.1.1. Kết nối tới máy ảo SV_Core
Giao diện của máy ảo vừa tạo sau khi kết nối tới. Nhấn Button Start để bắt
đầu quá trình cài đặt Server Core hoặc Chọn Action->Start

38

Công nghệ ảo hoá Hyper-V. Cài đặt và sử dụng Windows Server Core trên Hyper-V

CHƯƠNG 137

Hình 137.1.1.1.1. Khởi động máy ảo SV_Core
Kết nối tới máy ảo SV_Core

39

Công nghệ ảo hoá Hyper-V. Cài đặt và sử dụng Windows Server Core trên Hyper-V

CHƯƠNG 138

Hình 138.1.1.1.1. Kết nối tới máy ảo SV_Core
Trong cửa sổ Install Windows, để cấu hình mặc định, chọn Next

CHƯƠNG 139
Hình 139.1.1.1.1. Giao diện cửa sổ Install Windows

40