Tải bản đầy đủ
Khái niệm và sự cần thiết.

Khái niệm và sự cần thiết.

Tải bản đầy đủ

1. Khái niệm và sự cần thiết
Lấy mẫu kiểm toán
Vấn đề trọng tâm của lấy mẫu kiểm toán là lấy
được mẫu tiêu biểu (mẫu đại diện)
Mẫu đại diện là mẫu mang
những đặc trưng của tổng thể
Tổng thể là toàn bộ dữ liệu mà
từ đó KTV lấy mẫu nhằm rút ra
kết luận về toàn bộ tổng thể 26

1. Khái niệm
Rủi ro lấy mẫu

Rủi ro ngoài lấy mẫu

27

1. Khái niệm
Rủi ro lấy mẫu
Là rủi ro mà kết luận của KTV dựa trên việc kiểm tra mẫu có
thể khác so với kết luận đưa ra nếu kiểm tra toàn bộ tổng
thể với cùng một thủ tục kiểm toán.

Rủi ro khi KTV kết luận CR
thấp hơn thực tế hoặc
không có sai sót trọng yếu
trong khi thực tế là có 
Ảnh hưởng chất lượng kiểm
toán

Rủi ro khi KTV kết luận CR
cao hơn thực tế hoặc có sai
sót trọng yếu trong khi thực
tế là không có  Ảnh
hưởng đến hiệu quả cuộc
kiểm toán
28

Rủi ro do lấy mẫu

Giảm
rủi ro
do
lấy
mẫu

Tăng kích
cỡ mẫu

Chi phí,
Thời gian?

Lựa chọn PP
chọn mẫu
thích hợp

Ngẫu nhiên
và không
ngẫu nhiên
29

Rủi ro ngoài lấy mẫu
Là rủi ro khi kiểm toán viên đi đến một
kết luận sai vì các nguyên nhân không
liên quan đến rủi ro lấy mẫu

Do KTV
đánh giá
sai lầm về
IR trong
đối tượng
kiểm toán

Do kiểm
toán viên
đánh giá
rủi ro kiểm
soát không
đúng

Lựa chọn các thủ
tục
kiểm
toán
không thích hợp và
thực hiện công
việc kiểm toán
không hợp lý
30

2. Các phương pháp chọn mẫu kiểm toán
Chọn mẫu thống kê

Các phần
tử được
lựa chọn
ngẫu
nhiên vào
mẫu

Sử dụng lý
thuyết xác suất
thống kê để
đánh giá kết
quả mẫu, bao
gồm cả việc
định lượng rủi
ro do chọn
mẫu

Ước lượng được rủi ro chọn
mẫu bằng phương pháp
toán học

Chọn mẫu phi t.kê
Là pp chọn
mẫu không
có một hoặc
cả hai đặc
điểm của
chọn mẫu
thống kê
Không định lượng
được rủi ro do chọn
mẫu
31

2.1. Chọn mẫu ngẫu nhiên
Phương pháp lựa chọn một cách ngẫu nhiên các
phần tử từ một đám đông để hình thành nên một
mẫu chọn
Mọi phần tử trong đám đông (tổng thể) đều
có cơ hội như nhau để chọn vào mẫu
Mẫu không có định hướng trước
Chưa chắc là mẫu tiêu biểu
32

Các kỹ thuật thường được
sử dụng để chọn mẫu thống kê

Bảng số
ngẫu nhiên

Chọn mẫu
theo chương
trình máy tính

Chọn mẫu
hệ thống

33

Bảng số ngẫu nhiên
Bước 1
Đánh số các phần tử trong tổng thể
Bước 2
Thiết lập mối quan hệ
Bước 3
Chọn điểm xuất phát và chọn số ngẫu nhiên
Bước 4
Xác định hành trình sử dụng bảng

Các kỹ thuật thường được sử dụng để chọn mẫu
Chọn mẫu hệ thống
Là cách chọn để sao cho chọn được các pt trong tổng
thể có khoảng cách đều nhau (kc mẫu)

Phần tử
nhiên)
Phần tử
Phần tử
…………
Phần tử

chọn đầu tiên của mẫu là m1 (chọn mẫu ngẫu
x1 ≤m1 < x1 + k
thứ 2: m2 = m1 + k
thứ 3: m3 = m2 + k = m1 + 2k
thứ n: mn = m1 + (n-1)k

35

2.2. Chọn mẫu không ngẫu nhiên

Chọn mẫu
theo khối
Chọn
mẫu
không
ngẫu
nhiên

Chọn mẫu
bất kỳ
Chọn mẫu
theo nhận
định

Chọn một tập hợp các
phần tử liên tục trong
một dãy nhất định

Theo loại NVKT chủ yếu
Theo phần việc do các
nhân viên phụ trách
Theo quy mô

36