Tải bản đầy đủ
Các yếu tố làm nảy sinh và làm tăng gian lận & nhầm lẫn

Các yếu tố làm nảy sinh và làm tăng gian lận & nhầm lẫn

Tải bản đầy đủ

GIAN LẬN VÀ NHẦM LẪN

Sự khác biệt giữa thực tế với
sổ sách kế toán

3.
Những
tình huống
cho thấy
có khả năng
có gian lận

Bằng chứng mâu thuẩn
hoặc thiếu bằng chứng
Mối quan hệ bất thường hoặc
có vấn đề giữa KTV và BGĐ
Tình huống khác

II. Tính trọng yếu trong kiểm toán (CMKT số 320)
1. Khái niệm và ý nghĩa trọng yếu
1.1. Khái niệm trọng yếu
Bày tỏ ý kiến về tính
Chính xác và Đầy đủ

Chỉ có thể và có trách
nhiệm bày tỏ ý kiến về tính
Trung thực & Hợp lý

KTV

“Trung thực và hợp lý” nghĩa là:
+ BCTC được lập theo đúng các chuẩn mực kế toán hiện hành, và
+ Trên báo cáo tài chính không có các sai phạm lớn làm bóp méo
bản chất của BCTC.
17

II. TÍNH TRỌNG YẾU CỦA KIỂM TOÁN
Trọng yếu là một thuật ngữ dùng để thể hiện tầm quan
trọng của một thông tin (một số liệu kế toán) trong
BCTC
Thông tin được coi là trọng yếu nếu thiếu thông tin đó
hoặc thiếu tính chính xác của thông tin đó sẽ ảnh
hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng
thông tin
(Chuẩn mực số 320 - Mức trọng yếu trong lập
kế hoạch và thực hiện kiểm toán)

Là một mức giá trị do kiểm
toán viên xác định tùy thuộc vào tầm quan
trọng và tính chất của thông tin hay sai sót
được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể.
Mức trọng yếu là một ngưỡng, một điểm
chia cắt chứ không phải là nội dung của thông
tin cần phải có.
- Mức trọng yếu:

19

- Mức trọng yếu thực hiện: Là một mức giá trị hoặc các
mức giá trị do KTV xác định ở mức thấp hơn mức trọng yếu
đối với tổng thể BCTC nhằm giảm khả năng sai sót tới một
mức độ thấp hợp lý để tổng hợp ảnh hưởng của các sai sót
không được điều chỉnh và không được phát hiện không
vượt quá mức trọng yếu đối với tổng thể BCTC.
Trong một số trường hợp, “mức trọng yếu thực hiện” có thể
hiểu là mức giá trị hoặc các mức giá trị do KTV xác định
thấp hơn mức hoặc các mức trọng yếu của một nhóm các
giao dịch, số dư tài khoản hoặc thông tin thuyết minh trên
BCTC.

20

1.2.Ý nghĩa của khái niệm trọng yếu

Giúp KTV xác định
được nội dung, thời
gian, phạm vi kiểm
toán

Giúp KTV xác định
được tính hợp lý,
trung thực của các
thông tin

III. Tính trọng yếu trong kiểm toán

2.
Xét
đoán
tính
trọng
yếu

Định lượng
Định tính

Ngưỡng-Điểm chia
cắt-Giới hạn phát hiện
Bản chất; SP dây
chuyền

Mức độ sai sót tổng thể
Mức độ sai sót chi tiết

III. Tính trọng yếu trong kiểm toán
- Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định tính trọng yếu:
- Đặc điểm của từng đơn vị và từng loại nghiệp vụ
- Phụ thuộc vào yêu cầu của pháp luật và các quy định cụ thể
- Việc xét đoán mang tính nghề nghiệp của KTV

23

3. Vận dụng tính trọng yếu
Trọng yếu là một trong những khái niệm quan
trọng nhất, xuyên suốt quá trình kiểm toán từ
khâu lập kế hoạch đến khâu hoàn tất và lập
báo kiểm toán.
Trong quá trình kiểm toán, KTV phải vận dụng tính
trọng yếu như thế nào?

24

III. Tính trọng yếu trong KT
CÁC BƯỚC VẬN DỤNG TÍNH TRỌNG YẾU
TRONG KIỂM TOÁN
Bước 1

Xác định mức trọng yếu tổng thể

Xác định mức trọng yếu, mức trọng yếu
Bước 2 thực hiện cho từng nhóm giao dịch, số dư
tài khoản

Xác định tổng số sai ở từng khoản
Bước 3
mục
Xác định tổng số sai kết hợp ở các
Bước 4
khoản mục
Bước 5

So sánh tổng số sai kết hợp ở các
khoản mục với ước tính ban đầu

Giai
đoạn
lập kế
hoạch
Giai
đoạn
đánh
giá
kết
quả