Tải bản đầy đủ
- Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định tính trọng yếu:

- Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định tính trọng yếu:

Tải bản đầy đủ

3. Vận dụng tính trọng yếu
Trọng yếu là một trong những khái niệm quan
trọng nhất, xuyên suốt quá trình kiểm toán từ
khâu lập kế hoạch đến khâu hoàn tất và lập
báo kiểm toán.
Trong quá trình kiểm toán, KTV phải vận dụng tính
trọng yếu như thế nào?

24

III. Tính trọng yếu trong KT
CÁC BƯỚC VẬN DỤNG TÍNH TRỌNG YẾU
TRONG KIỂM TOÁN
Bước 1

Xác định mức trọng yếu tổng thể

Xác định mức trọng yếu, mức trọng yếu
Bước 2 thực hiện cho từng nhóm giao dịch, số dư
tài khoản

Xác định tổng số sai ở từng khoản
Bước 3
mục
Xác định tổng số sai kết hợp ở các
Bước 4
khoản mục
Bước 5

So sánh tổng số sai kết hợp ở các
khoản mục với ước tính ban đầu

Giai
đoạn
lập kế
hoạch
Giai
đoạn
đánh
giá
kết
quả

(1). Xác định mức trọng yếu tổng thể
- Xác định mức trọng yếu tổng thể là lượng sai
phạm tối đa mà kiểm toán viên tin rằng ở trong
mức đó, các BCTC có thể có những sai phạm
nhưng vẫn chưa ảnh hưởng tới quan điểm và
quyết định của người sử dụng thông tin.
- Đây là công việc xét đoán nghề nghiệp mang tính
chủ quan của kiểm toán viên.

26

(2). Xác định mức trọng yếu, mức trọng yếu thực hiện cho từng
nhóm giao dịch, số dư tài khoản
- Trong những trường hợp cụ thể, nếu có một hoặc một số nhóm các
giao dịch, số dư tài khoản hoặc thông tin thuyết minh (nếu xét riêng
lẻ) có sai sót với mức thấp hơn mức trọng yếu đối với tổng thể BCTC
nhưng có thể ảnh hưởng (nếu xét tổng thể) đến quyết định kinh tế
của người sử dụng BCTC, thì KTV phải xác định mức trọng yếu hoặc
các mức trọng yếu áp dụng cho từng nhóm giao dịch, số dư tài
khoản hay thông tin thuyết minh.
- KTV phải xác định mức trọng yếu thực hiện cho mục đích đánh giá
các rủi ro có sai sót trọng yếu và xác định nội dung, lịch trình, phạm
vi của các thủ tục kiểm toán tiếp theo trong quá trình kiểm toán
27