Tải bản đầy đủ
Sự cần thiết phải nghiên cứu, đánh giá HTKSNB

Sự cần thiết phải nghiên cứu, đánh giá HTKSNB

Tải bản đầy đủ

1. Sự cần thiết phải nghiên cứu, đánh giá
HTKSNB
• Xuất phát từ mục tiêu, nhiệm vụ của HTKSNB.
• Xuất phát từ u cầu của kiểm tốn.
• Xuất phát từ những giới hạn của cuộc kiểm tốn.
=> KTV cần đạt được sự hiểu biết đầy đủ về HT KSNB
nhằm xác lập độ tin cậy vào HTKSNB; từ đó đánh giá
rủi ro kiểm sốt, xác định điểm mạnh, điểm yếu của hệ
thống để lập kế hoạch kiểm tốn; xác định quy mơ mẫu,
lựa chọn phương pháp kiểm tốn phù hợp, phạm vi các
thử nghiệm cần tiến hành.
34

Sự cần thiết….
Nghiên cứu cơ cấu KSNB của khách hàng và đánh giá
rủi ro KS là nhiệm vụ quan trọng của kiểm tốn viên.
Là một trong những chuẩn mực chung của kiểm tốn.
Kiểm tốn viên cần đạt được sự hiểu biết đầy đủ về hệ
thống KSNB nhằm xác lập độ tin cậy vào hệ thống KSNB;
từ đó đánh giá rủi ro kiểm sốt, xác định điểm mạnh,
điểm yếu của hệ thống để lập kế hoạch kiểm tốn; xác
định quy mơ mẫu, lựa chọn phương pháp kiểm tốn phù
hợp, phạm vi các thử nghiệm cần tiến hành.

35

2. Trình tự nghiên cứu, đánh giá HTKSNB
Tìm
Tìm hiể
hiểuu KSNB
KSNB
Giai đoạn lập
kế hoạch kiểm toán

Đá
Đánnhh giá
giá sơ
sơ bộ
bộ RRKS
RRKS

RøRK S là tối đa

Thiế
Thiếtt kế
kế thử
thử nghiệ
nghiệm
m kiể
kiểm
m soá
soátt
Thự
Thựcc hiệ
hiệnn thử
thử nghiệ
nghiệm
m kiể
kiểm
m soá
soátt
Giai đoạn thực hiện
kiểm toán

Đá
Đánnhh giá
giá lạ
lạii RRKS
RRKS
Điề
Điềuu chỉnh
chỉnh cá
cácc TN
TN cơ
cơ bả
bảnn
Thự
Thựcc hiệ
hiệnn cá
cácc TN
TN cơ
cơ bả
bảnn

36

TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Nội dung tìm hiểu :
- Tìm hiểu 5 bộ phận cấu thành của KSNB, trong đó chú
trọng đến môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán và các
hoạt động kiểm soát liên quan đến kế toán.
- Tìm hiểu KSNB cho từng chu trình nghiệp vụ.
Phương pháp tìm hiểu:
•- Thu thập và nghiên cứu tài liệu.
•- Quan sát.
•- Phỏng vấn.
•- Dựa vào kinh nghiệm kiểm toán trước đây.

37