Tải bản đầy đủ
MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT

MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT

Tải bản đầy đủ

1. MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT
Sự tham gia của Ban
quản trị

Các chính sách
và thơng lệ về
nhân sự

Cam kết về năng lực

Truyền đạt thơng tin và u cầu thực thi
tính chính trực và các giá trị đạo đức
Triết lý và phong
cách điều hành của
Ban Giám đốc
KIỂM
SOÁT

Cơ cấu tổ chức

Phân cơng quyền hạn và
trách nhiệm
14

1. MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT
Kiểm tốn viên phải tìm hiểu về mơi trường kiểm sốt
của đơn vị. Trong q trình tìm hiểu, kiểm tốn viên phải
đánh giá liệu:
(a) Ban Giám đốc, với sự giám sát của Ban quản trị, đã
thiết kế và duy trì văn hóa trung thực và hành vi đạo đức
hay chưa;
(b) Các điểm mạnh của mơi trường kiểm sốt có kết
hợp lại tạo thành cơ sở vững chắc cho các thành phần khác
của kiểm sốt nội bộ hay khơng, và các thành phần đó có
bị suy yếu do các khiếm khuyết của mơi trường kiểm sốt
hay khơng
15

2. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO TẠI ĐƠN VỊ
Quy trình đánh giá rủi ro của đơn vị hình thành
nên cơ sở để Ban Giám đốc xác định các rủi ro cần
được quản lý.
Một quy trình đánh giá rủi ro phù hợp với hồn
cảnh, bản chất, quy mơ và mức độ phức tạp của đơn
vị có thể giúp KTV phát hiện các rủi ro có sai sót trọng
yếu. KTV phải sử dụng xét đốn chun mơn để xác
định quy trình đánh giá rủi ro của đơn vị có phù hợp
hay khơng.

16

2. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO TẠI ĐƠN VỊ
KTV phải tìm hiểu liệu đơn vị đã có một quy trình để:
 Xác định rủi ro KD liên quan tới mục tiêu lập và trình bày BCTC;
Ước tính mức độ của rủi ro;
Đánh giá khả năng xảy ra rủi ro;
Quyết định các hành động thích hợp đối với các rủi ro đó;
Đề ra các biện pháp đối phó với rủi ro:
•- Tăng cường kiểm sốt.
•- Mua bảo hiểm.
•- Tăng tốc độ thu hồi vốn.
•- Khơng làm gì hết.

17