Tải bản đầy đủ
e. Tính chất hoạt động của kiểm toán NN

e. Tính chất hoạt động của kiểm toán NN

Tải bản đầy đủ

Báo cáo KT của KTNN là căn cứ:
- Hội đồng ND xem xét dự tốn, phân bổ, giám
sát thực hiện và quyết tốn NS địa phương
- Tồ án và các cơ quan luật pháp sử dụng để
xử lý các hành vi vi phạm PL về kinh tế, tài
chính
- ĐV được kiểm tốn thực hiện các biện pháp
khắc phục các sai phạm, yếu kém trong hoạt
động do KTNN phát hiện và kiến nghị
g. Ra đời và tồn tại trong nền kinh tế tập trung
và nền kinh tế thị trường
41

2.3. Kiểm tốn nội bộ
& Do cạc kiãøm toạn viãn näüi bäü ca âån
vë tiãún hnh
& Trỉûc thüc Häüi âäưng qun trë hồûc
Ban giạm âäúc
& Thỉûc hiãûn c 3 loải kiãøm toạn nhỉng
thãú mảnh l kiãøm toạn hoảt âäüng
& Cọ giạ trë âäúi våïi âån vë nhỉng khäng
âảt âỉåüc sỉû tin cáûy âäúi våïi nhỉỵng
42
ngỉåìi bãn ngoi

III. Các vấn đề cơ bản về
pháp lý của kiểm tốn

Đối với
kiểm
tốn
viên

Đối với
doanh
nghiệp
kiểm
tốn
độc lập

Đối với đơn
vị được kiểm
tốn và người
sử dụng kết
quả kiểm tốn

1. Đối với kiểm tốn viên

Tiêu
chuẩn
Kiểm
tốn
viên

Điều
kiện
của
KTV
hành
nghề

Quyền
của
KTV
hành
nghề

Trách
nhiệm
của
KTV
hành
nghề

Các
trường
hợp
KTV
hành
nghề
khơng
được
thực hiện
KT

2. Đối với doanh nghiệp
kiểm tốn độc lập

Điều
kiện
thành
lập

hoạt
động
của
DNKT

Quyền
của
DN
kiểm
tốn

Nghĩa
vụ
của
DN
kiểm
tốn

Trách
nhiệm
của
DN
kiểm
tốn

Các
trường
hợp
DNKT
khơng
được
thực
hiện
KT

Những
hành
vi
nghiêm
cấm
đối
với
DNKT

3. Đối với đơn vị được kiểm
tốn và người sử dụng
kết quả kiểm tốn

Quyền
hạn

Trách
nhiệm

Chương 1: KHÁI QT VỀ KIỂM TỐN

IV. Chuẩn mực kiểm tốn
1. Khái niệm
chuẩn mực kiểm tốn

Khái niệm
chuẩn mực
kiểm tốn

Chuẩn mực
kiểm tốn
quốc tế

Chuẩn mực
kiểm tốn
quốc gia

Chương 1: KHÁI QT VỀ KIỂM TỐN

IV. Chuẩn mực kiểm tốn
2. Các CMKT được chấp nhận chung tại Mỹ

GAAS

Chung

Năng lực và
dạo đức

Thực hành
Thực hành
kiểm tốn

Báo cáo

Báo cáo kết
quả kiểm tốn

Chương 1: KHÁI QT VỀ KIỂM TỐN

IV. Chuẩn mực kiểm tốn
2. Các CMKT được chấp nhận chung tại Mỹ
Đào tạo phù hợp về chun mơn
và tinh thơng nghề nghiệp

Chung

Năng lực

đạo đức

Thái độ độc lập (bên trong, bên
ngồi)
Thận trọng thích hợp trong nghề
nghiệp

Chương 1: KHÁI QT VỀ KIỂM TỐN

IV. Chuẩn mực kiểm tốn
2. Các CMKT được chấp nhận chung tại Mỹ
Lập kế hoạch và giám sát đầy đủ
thích hợp

Thực hành
Thực hành
kiểm tốn

Hiểu thấu đáo về hệ thống kiểm
sốt nội bộ
Bằng chứng có hiệu lực và đầy đủ

Chương 1: KHÁI QT VỀ KIỂM TỐN

IV. Chuẩn mực kiểm tốn
2. Các CMKT được chấp nhận chung tại Mỹ
Xác nhận BCTC trình bày đúng ngun
tắc kế tốn được chấp nhận rộng rãi

Báo cáo

Các kết quả
kiểm tốn

Tính nhất qn
Sự đầy đủ của việc khai báo thơng
tin
Trình bày ý kiến về tồn bộ báo
cáo tài chính