Tải bản đầy đủ
Kiểm toán độc lập…

Kiểm toán độc lập…

Tải bản đầy đủ

Kim toỏn c lp
d. i tng phc v ca KTL: Ch yu l nhng ngi
s dng bỏo cỏo ti chớnh (bờn th 3), ngoi ra tựy theo
yờu cu ca c quan NN hay ca ch DN m i tng
phc v l c quan QL NN hay th trng n v.
e. Ra i v tn ti trong nn kinh t th trng

33

2.2. Kim toỏn Nh nc

34

a. Khái niệm và tổ chức
Khỏi nim:
L hot ng kim toỏn do c quan kim toỏn Nh
nc (c quan kim tra ti chớnh nh nc c lp)
tin hnh.
KTNN thng tin hnh kim toỏn tuõn th kt
hp vi kim toỏn BCTC, xem xột hiu qu hot ng,
tỡnh hỡnh chp hnh cỏc chớnh sỏch, lut l, ch
qun lý kinh t ca cỏc n v cú s dng vn, kinh
phớ, ti sn ca nh nc.

35

T chc
C quan kim toỏn nh nc l mt t chc
trong b mỏy qun lý ca Nh nc. Kim toỏn
viờn nh nc l cỏc viờn chc nh nc.
V mt t chc: KTNN Vit Nam do Quc hi
thnh lp

36

b. i tng v khỏch th ca KTNN
Hot ng ca KTNN: Kim tra, ỏnh giỏ v xỏc
nhn tớnh ỳng n, trung thc ca bỏo cỏo ti
chớnh; vic tuõn th phỏp lut, tớnh kinh t, hiu
qu v hiu lc trong qun lý, s dng ngõn sỏch,
tin v ti sn nh nc.
Khỏch th ca KTNN: L cỏc n v, t chc cú
liờn quan n qun lý, s dng ngõn sỏch, tin v
ti sn Nh nc

37

c. Nguyờn tc KTNN
- Nguyờn tc: Theo Lut KTNN Vit Nam:
+ Ch tuõn theo phỏp lut
+ Trung thc, khỏch quan

38

d. Kim toỏn viờn NN
Kim toỏn viờn nh nc l cụng chc Nh
nc, do Nh nc tr lng -> n v c
kim toỏn khụng phi tr phớ kim toỏn.
Cỏc chc danh kim toỏn NN
- KTV cao cp
- KTV chớnh
- KTV
- KTV d b

39

e. Tớnh cht hot ng ca kim toỏn NN
Tớnh cht ca cuc kim toỏn l mang tớnh
bt buc
Bỏo cỏo KT ca KTNN l cn c :
- Quc hi xem xột, quyt nh d toỏn NSNN,
phõn b NS TW, Q d ỏn & cụng trỡnh quan
trng quc gia c u t t ngun NSNN.
Xem xột phờ chun quyt toỏn NSNN, giỏm
sỏt thc hin NSNN, CS ti chớnh, chớnh sỏch
tin t quc gia
- Chớnh ph & c quan QLNN s dng trong
qun lý NN
40

Bỏo cỏo KT ca KTNN l cn c:
- Hi ng ND xem xột d toỏn, phõn b, giỏm
sỏt thc hin v quyt toỏn NS a phng
- To ỏn v cỏc c quan lut phỏp s dng
x lý cỏc hnh vi vi phm PL v kinh t, ti
chớnh
- V c kim toỏn thc hin cỏc bin phỏp
khc phc cỏc sai phm, yu kộm trong hot
ng do KTNN phỏt hin v kin ngh
g. Ra i v tn ti trong nn kinh t tp trung
v nn kinh t th trng
41

2.3. Kim toỏn ni b
& Do caùc kióứm toaùn vión nọỹi bọỹ cuớa õồn
vở tióỳn haỡnh
& Trổỷc thuọỹc Họỹi õọửng quaớn trở hoỷc
Ban giaùm õọỳc
& Thổỷc hióỷn caớ 3 loaỷi kióứm toaùn nhổng
thóỳ maỷnh laỡ kióứm toaùn hoaỷt õọỹng
& Coù giaù trở õọỳi vồùi õồn vở nhổng khọng
õaỷt õổồỹc sổỷ tin cỏỷy õọỳi vồùi nhổợng
42
ngổồỡi bón ngoaỡi

III. Cỏc vn c bn v
phỏp lý ca kim toỏn

i vi
kim
toỏn
viờn

i vi
doanh
nghip
kim
toỏn
c lp

i vi n
v c kim
toỏn v ngi
s dng kt
qu kim toỏn