Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN

Tải bản đầy đủ

1. Khái niệm kiểm toán

T.Tin
định lượng
Người
- Độc lập
- Thành thạo

Bằng
chứng

Mức độ phù hợp

B. Cáo
K.toán

Người SD
T.Tin

Các tiêu chuẩn


Kinh tế
4

1. Khái niệm kiểm toán
1.1- Chuyên gia độc lập có đủ thẩm quyền và trình độ

Có đạo đức nghề nghiệp
Chuyên
gia

Được đào tạo chuyên môn
sâu và có chứng chỉ kiểm
toán viên
Kinh nghiệm thực tiễn

1. Khái niệm kiểm toán
1.1. Chuyên gia độc lập có đủ thẩm quyền và trình độ

Lập
kế hoạch
kiểm toán

Độc lập
bên
trong

Độc
lập
Độc lập
bên
ngoài

Độc lập kinh tế
Độc lập tình cảm

Thực hiện
kiểm toán
Lập
báo cáo
kiểm toán

1. Khái niệm kiểm toán
1.2. Thu thập và đánh giá bằng chứng

Bằng chứng
kiểm toán
Chất lượng
Nguồn
cung
cấp

Dạng

Số lượng

Chất
lượng

Tính
trọng
yếu

Mức
độ rủi
ro

1. Khái niệm kiểm toán
1.2. Thu thập và đánh giá bằng chứng

Kiểm tra
Quan sát
Xác nhận từ bên ngoài
Phỏng vấn
Tính toán lại
Thực hiện lại
Phân tích

1. Khái niệm kiểm toán
1.2. Thu thập và đánh giá bằng chứng
Ý kiến chuyên gia
Thư giải trình
Tư liệu của kiểm toán
viên nội bộ
Tư liệu của kiểm toán
viên khác
Các bên hữu quan

1. Khái niệm kiểm toán
1.3. Thông tin và những chuẩn mực đã được thiết lập

Thông tin

Chuẩn mực: Là cơ sở, là

“thước đo” để đánh giá th.tin

Có thể định lượng
Báo cáo
tài chính

Tài
chính

Phi
tài
chính

- Nguyên tắc
kế toán
- Chuẩn mực
kế toán
- Chế độ
Đơn vị được kiểm toán
kế toán ...

Báo cáo
thuế
Các
sắc
thuế

1.4.Tổ chức được kiểm toán

Tổ chức được kiểm toán hay còn gọi là khách thể kiểm toán có thể là một
tổ chức kinh tế, một cơ quan, một đơn vị hành chính Nhà nước, một
đơn vị sự nghiệp,…có nhu cầu kiểm toán.

1. Khái niệm kiểm toán
1.5. Báo cáo kiểm toán

Báo
cáo
kiểm
toán

Sản
phẩm
cuối
cùng

Một
văn
bản

Kiểm toán
viên

Vai
trò
quan
trọng

Người
sử dụng
thông tin
Đơn vị
được kiểm
toán

1. Khái niệm kiểm toán
1.5. Báo cáo kiểm toán

Các
loại
báo
cáo
kiểm
toán

Ý kiến chấp nhận toàn phần
Ý kiến kiểm toán ngoại trừ
Ý kiến kiểm toán trái ngược
Từ chối không đưa ra ý kiến

2. Phân biệt giữa kiểm toán với kế toán
- Kế toán
- Kiểm toán

14