Tải bản đầy đủ
AEC mở ra cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

AEC mở ra cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Tải bản đầy đủ

- Thu hút đầu tư nhiều hơn đồng nghĩa với quá trình chuyển giao công nghệ diễn
ra nhanh và tích cực hơn, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp
- Bổ sung nguồn vốn đầu tư xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao trình
độ lao động; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện chiến lược CNH,
HĐH; tăng cường hợp tác quốc tế và mở rộng hội nhập kinh tế; thúc đẩy cải
cách, đổi mới quản trị và công nghệ sản xuất của DN.

Cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài

Tỷ trọng vốn FDI của các nhà đầu tư khu vực ASEAN vào Việt Nam

Cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài

Tỷ trọng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam đầu năm 2015 theo lĩnh vực đầu tư

4. AEC tạo ra sức ép, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh
nghiệp Việt Nam
- Cơ hội nhận được sự đầu tư và hợp tác đến từ các nước có nền
kinh tế lớn phát triển
- Giúp cải thiện tốt môi trường kinh doanh thu hút đầu tư nhiều
hơn
- Tạo đà cho nên công nghiệp việt nam hướng tới phát triển cân
bằng tới các quốc gia khác.

5.AEC tạo ra khí thế và động lực cho doanh
nghiệp
Với tinh thần chuẩn bị cho việc hình thành AEC cuối năm
2015:
-

Những trông đợi về 1 khu vực chung năng động với nhiều cơ hội
mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam
Các doanh nghiệp Việt Nam dường như thức tỉnh chuẩn bị tư thế,
hành trang cho tiến trình hội nhập mạnh mẽ sắp tới.

PHẦN 3: NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆT NAM

1. Đổi mới GDNN- Giải pháp nâng cao chất
lượng NNL cho Hội nhập
-Đổi mới cơ cấu GDNN trong hệ thống GDQD
-Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng GDNN,
bao gồm phát triển đội ngũ nhà giáo, chuẩn hóa về trình độ
đào tạo, kỹ năng và sư phạm nghề nghiệp
-Đổi mới hoạt động đào tạo
-Gắn kết giữa đào tạo với thị trường lao động và sự tham
gia của doanh nghiệp

2. Các biện pháp đề xuất để Việt Nam hội nhập vào AEC

-Công tác nghiên cứu dự báo
-Thực hiên đổi mới kinh tế
-Tăng cường hiệu quả của cung ứng đầu vào cho sản
suất và dich vụ
-Năng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp
-Tận dụng cơ hội trong 12 lĩnh vực được ưu tiên
-Loại bỏ các biện pháp phi thuế quan
-Chính sách minh bạch thống nhất
-Thúc đẩy cơ sở hạ tầng