Tải bản đầy đủ
PHẦN 2: CƠ HỘI KHI VIỆT NAM GIA NHẬP HỘI ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

PHẦN 2: CƠ HỘI KHI VIỆT NAM GIA NHẬP HỘI ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

Tải bản đầy đủ

1. Thị trường rộng lớn

- Việc tự do hóa dịch chuyển
hàng hóa, dịch vụ trong khu
vực AEC sẽ khuyến khích các
hoạt động kinh doanh và đầu
tư lớn hơn ở khu vực.
- AEC giúp tăng trưởng xuất
khẩu. ASEAN hiện là đối tác
thương mại quan trọng hàng
đầu của Việt Nam và là động
lực giúp nền kinh tế nước ta
duy trì tốc độ tăng trưởng và
xuất khẩu

AEC tạo 1 lập 1 khu vực thị trường và sản xuất
thống nhất dẫn đến nền kinh tế của nhiều
nước trở lên phồn vinh

2.Cơ hội mở rộng xuất
khẩu
• Thị trường xuất khẩu
cho hàng hóa Việt Nam
ngày càng mở rộng

AEC tạo động lực giúp
nền kinh tế nước ta xuất
khẩu trong nhiều năm

Tạo thuận lợi cho việc
lưu chuyển hàng hóa
của doanh nghiệp Việt
Nam

3. AEC mở ra cơ hội thu hút đầu tư nước
ngoài vào Việt Nam

- Thu hút đầu tư nhiều hơn đồng nghĩa với quá trình chuyển giao công nghệ diễn
ra nhanh và tích cực hơn, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp
- Bổ sung nguồn vốn đầu tư xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao trình
độ lao động; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện chiến lược CNH,
HĐH; tăng cường hợp tác quốc tế và mở rộng hội nhập kinh tế; thúc đẩy cải
cách, đổi mới quản trị và công nghệ sản xuất của DN.

Cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài

Tỷ trọng vốn FDI của các nhà đầu tư khu vực ASEAN vào Việt Nam

Cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài

Tỷ trọng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam đầu năm 2015 theo lĩnh vực đầu tư

4. AEC tạo ra sức ép, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh
nghiệp Việt Nam
- Cơ hội nhận được sự đầu tư và hợp tác đến từ các nước có nền
kinh tế lớn phát triển
- Giúp cải thiện tốt môi trường kinh doanh thu hút đầu tư nhiều
hơn
- Tạo đà cho nên công nghiệp việt nam hướng tới phát triển cân
bằng tới các quốc gia khác.

5.AEC tạo ra khí thế và động lực cho doanh
nghiệp
Với tinh thần chuẩn bị cho việc hình thành AEC cuối năm
2015:
-

Những trông đợi về 1 khu vực chung năng động với nhiều cơ hội
mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam
Các doanh nghiệp Việt Nam dường như thức tỉnh chuẩn bị tư thế,
hành trang cho tiến trình hội nhập mạnh mẽ sắp tới.

PHẦN 3: NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆT NAM