Tải bản đầy đủ
PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC )

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC )

Tải bản đầy đủ

II. AEC

1. Giới thiệu chung về AEC
AEC tương tự như một quốc gia chung mà 10 nước trong khối
ASEAN sẽ tự do giao thương, tự do cung cấp dịch vụ, tự do đầu
tư, tự do di chuyển vốn và tự do di chuyển lao động có kĩ năng.

Xóa bỏ hàng rào
thuế và phi thuế
quan

Sản xuất ,phân
phối quốc tế
tối ưu.

Chính sách
cạnh tranh
Bảo vệ người
tiêu dùng
Các yếu tố chủ
chốt được ưu
tiên

Hệ thống thuế,
thương mại
điện tử

Phát triển cơ sở
hạ tầng

2. Mục tiêu của AEC

1.Thị trường đơn nhất và cơ sở sản
xuất chung
2. Phát triển
kinh tế cân bằng
3.Một khu vực kinh tế cạnh tranh
4.Hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu

3. Lĩnh vực ưu tiên của AEC

12 lĩnh vực ưu tiên đẩy nhanh liên kết, gồm:

Hàng nông sản
Ô tô
Điện tử
Nghề cá
Sản phẩm từ cao su
Dệt may
Sản phẩm từ gỗ
Vận tải hàng không
Thương mại điện tử
Chăm sóc sức khoẻ
Du lịch
Logistics

PHẦN 2: CƠ HỘI KHI VIỆT NAM GIA NHẬP HỘI ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

1. AEC mở ra một khu vực thị trường chung rộng lớn.

2. Cơ hội mở rộng xuất khẩu
3. AEC mở ra cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài vào
Việt Nam
4. AEC tạo ra sức ép, nâng cao năng lực cạnh tranh
của các doanh nghiệp Việt Nam
5. AEC tạo ra khí thế và động lực cho doanh nghiệp
Việt Nam

1. Thị trường rộng lớn

- Việc tự do hóa dịch chuyển
hàng hóa, dịch vụ trong khu
vực AEC sẽ khuyến khích các
hoạt động kinh doanh và đầu
tư lớn hơn ở khu vực.
- AEC giúp tăng trưởng xuất
khẩu. ASEAN hiện là đối tác
thương mại quan trọng hàng
đầu của Việt Nam và là động
lực giúp nền kinh tế nước ta
duy trì tốc độ tăng trưởng và
xuất khẩu