Tải bản đầy đủ
Thiết kế giao diện điều khiển trên phần mềm labview

Thiết kế giao diện điều khiển trên phần mềm labview

Tải bản đầy đủ

Hình 3.2 lưu đồ thuật toán giao diện

47

b. Sơ đồ khối của chương trình (giao diện block diagram)

Hình 3.3 Giao diện vlock diagram trường hợp bật công tắc auto
Chương trình điều khiển có các khối init và close là khối low level và khối
close để thiết lập và đổ chương trình xuống. Giao diện điều khiển được thiết kế bên
trong vòng lặp while loop. Tín hiệu từ cảm biến được lấy từ cảm biến mưa đưa vào
chân A5 của Arduino Uno R3 bằng khối

và được đọc bằng khối Analog read

pin.vi. Giá trị cảm biến được hiển thị thông qua khối nummeric
. Hai khối Set
digital pin dùng để thiết lập chân 9 và 10 là chân ra của tín hiệu điề khiển đóng mở rơ
le cấp nguồn cho mô tơ gạt mưa. Hai khối Degital write dùng để viết chương trình
cho 2 chân 9 và 10.
Tín hiệu cảm biến được cấp vào trong khối case struckture và so sánh giá trị để phân
đưa ra tín hiệu điều khiển đến khối write. Khối case struckture điều khiển 2 chế độ
true và false tương ứng với các trạng thái bật/tắt công tắc auto trên ô tô.

48

Hình 3.4 Giao diện diagram trong trường hợp tắt công tắc auto

Giao diện front panel

HÌnh 3.5 Giao diện front panel

49

Giao diện có công tắc auto và khối hiển thị giá trị cảm biến nút stop và chọn
chân tín hiệu vào cảm biến.
Nguyên lý hoạt động: Khi tắt công tắc auto thì hệ thống không làm việc, khi
bật công tắc auto:
- Khi không có mưa rơi vào tấm cảm biến của modul cảm biến mưa thì điện áp từ chân
Ao của cảm biến mưa vào châm A5 của Arduino là khoảng 5V, khi đó mạch sẽ không
gửi tín hiệu điều khiển đi ra các chân 9 và 10.
- Khi có mưa nhỏ thì điện áp trên chân A5 sẽ giảm xuống nhưng vẫn ở mức từ 2V đến
5V thì mạch sẽ gửi tín hiện ON đến chân 10 và ON relay tốc độ thấp cấp dương cho
chân +1 của mô tơ gạt mưa
- Khi có mưa to thì mức điện áp chân A5 sẽ xuống thấp ( dưới 2V) thì lúc này mạch sẽ
gửi tín hiệu ON về chân 9 để On relay cấp nguồn cho chân +2 của mô tơ đồng thời
ngắt chân 9.

50

Hình 3.6 : Hình ảnh thực tế phần cứng

51

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN-HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
1. Các kết quả thu được
- Tìm hiểu về LabVIEW cơ bản, các giao thức kết nối.
- Thiết kế và thi công hoàn thành giao diện người dùng ( Front Panel) và sơ đồ
khối ( Block Diagram) trên LabVIEW để điều khiển mô tơ gạt mưa tự động.
- Thiết kế hoàn thiện giao diện điều khiển hệ thống gạt mưa tự động trên ô tô.
- Biết cách gải quyết một bài toán khoa học: ứng dụng phần mềm trong việc
tính toán, thiết kế mô phỏng hệ thống thực tế trên ô tô.

2. Những hạn chế
- Ứng dụng của LabVIEW là rất nhiều, nhưng do thời gian có hạn nên chúng
em chưa tìm hiểu được nhiều. Giao thức kết nối giữa LabVIEW với thiết bị rất đa
dạng nhưng chỉ thực hiện trên giao thức USB.
- Đối tượng thực hiện chỉ là động cơ một chiều, chưa thể thực hiện được với
nhiều loại động cơ khác nhau như 3 pha, 1 pha…

3. Hướng phát triển đề tài
LabVIEW là công cụ mạnh trong đo lường và điều khiển. Ứng dụng của
LabVIEW điều khiển được nhiều đối tượng trong các lĩnh vực khác nhau. Chúng ta có
thể sử dụng LabVIEW để kiểm tra, giám sát tự động trong các quá trình sản xuất hay
đánh giá chất lượng sản phẩm. Chúng ta có thể dùng LabVIEW để đo tín hiệu tương tự
tốc độ cao hay ứng dụng để liên kết với PLC hoặc các phần cứng công nghiệp khác.
Chúng em rất mong các thế hệ sinh viên sau sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm ra các
hướng đi khác trong việc ứng dụng LabVIEW vào điều khiển tự động, hiệu quả trong
thực tế.

52

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Bá Hải - Lập trình LabVIEW – Trình độ cơ bản, - Trường Đại học Sư
Phạm Kỹ Thuật TP.HCM 2011
2. Nguyễn Phùng Quang: Bài giảng điều khiển số
3. LabVIEW Tutorial Manual- National Instrucment Coporation
Internet:
http://www.ni.com\
http://dieukhientudong.htm
http://www.epu.edu.vn/dtvt/Default.aspx?BT=14241
https://www.youtube.com/watch?
v=5vLQyXhQSn8&index=28&list=PLdyQhP9aC9btGc-LvYFV8XdtalEVL4zG0

53