Tải bản đầy đủ
Nguyên Lý Hoạt Động

Nguyên Lý Hoạt Động

Tải bản đầy đủ

7.2. Nguyên lý hoạt động khi công tắc gạt nước ở vị trí HIGH

HÌNH 1.9 Chế Độ HIGH
Khi công tắc gạt nước được bật về vị trí tốc độ cao, dòng điện đi vào chổi tiếp điện
cao của mô tơ gạt nước HI như được chỉ ra trên hình vẽ và gạt nước hoạt động ở tốc độ
cao.

7.3. Nguyên lý hoạt động khi tắt công tắc gạt nước OFF
Nếu tắt công tắc gạt nước được về vị trí OFF trong khi mô tơ gạt nước đang hoạt
động, thì dòng điện sẽ đi vào chổi than tốc độ thấp của mô tơ gạt nước như được chỉ ra

15

trên hình vẽ và gạt nước hoạt động ở tốc độ thấp. Khi gạt nước tới vị trí dừng, tiếp điểm
của công tắc dạng cam sẽ chuyển từ phía P3 sang phía P2 và mô tơ dừng lại

Hình 1.8 Chế ĐỘ OFF

7.4. Nguyên lý hoạt động khi bật công tắc gạt nước đến vị trí "INT"
Hoạt động khi tranzisto bật ON
Khi bật công tắc gạt nước đến vị trí INT, thì tranzisto Tr1 được bật lên một lúc làm cho
tiếp điểm rơ le được chuyển từ A sang B. Khi tiếp điểm rơ le tới vị trí B,dòng điện đi vào
mô tơ (LO) và mô tơ bắt đầu quay ở tốc độ thấp

16

Hình 1.10 Chế Độ Tansistor Bật ON
Hoạt động khi tranzisto Tr ngắt OFF
Tr1 nhanh chóng ngắt ngay làm cho tiếp điểm rơ le chuyển lại từ B về A.
Tuy nhiên, khi mô tơ bắt đầu quay tiếp điểm của công tắc cam chuyển từ P3 sang P2,
do đó dòng điện tiếp tục đi vào chổi than tốc độ thấp của mô tơ và mô tơ làm việc ở tốc độ
thấp rồi dừng lại khi tới vị trí dừng cố định.
Tranzisto Tr1 lại bật ngay làm cho gạt nước tiếp tục hoạt động gián đoạn trở lại. ở
loại gạt nước có điều chỉnh thời gian gián đoạn, biến trở thay đổi giá trị nhờ xoay công
tắc điều chỉnh và mạch điện tranzisto điều chỉnh khoảng thời gian cấp điện cho tranzisto và làm
cho thời gian hoạt động gián đoạn được thay đổi.

17

Hình 1.11.Chế Độ Transistor OFF

8.

Nguyên lý hoạt động khi bật công tắc rửa kính ON

Khi bật công tắc rửa kính dòng điện đi vào mô tơ rửa kính. ở cơ cấu gạt nước có sự
kết hợp với rửa kính, tranzisto Tr1 bật theo chu kỳ đã định khi mô tơ gạt nước hoạt
động làm cho gạt nước hoạt động một hoặc hai lần ở cấp tốc độ thấp. Thời gian tr1 bật là
thời gian để tụ điện trong mạch tranzisto nạp điện trở lại. Thời gian nạp điện của tụ
điện phụ thuộc vào thời gian đóng công tắc rửa kính.

18

Hình 1.12 Chế Độ Công Tắc ON

9. Hệ Thống Và Chức Năng Hoạt Động Mới
9.1. Hệ thống gạt nước dải rộng
9.1.1 Khái quát chung
Hệ thống gạt nước dải rộng được trang bị để giữ cho khu vực gạt nước qui định
không phụ thuộc vào tốc độ gạt nước. ở hệ thống gạt nước thông thường, khu vực gạt
nước có khả năng trở nên rộng hơn do quán tính nhờ tốc độ gạt nước khi hoạt động ở
tốc độ cao. Cần phải quan tâm tới điều này khi xác lập khu vực gạt nước.
Kết quả là khu vực gạt nước sẽ nhỏ đi, đó là khu vực còn lại sẽ tăng lên khi gạt nước
hoạt động ở tốc độ thấp. Hệ thống gạt nước dải rộng tự động làm cho khu vực gạt nước
giảm đi/tăng lên để giảm khu vực còn lại ở tốc độ thấp.

19