Tải bản đầy đủ
PHÂN BỔ CHI PHÍ BH, QLDN, KHÁC

PHÂN BỔ CHI PHÍ BH, QLDN, KHÁC

Tải bản đầy đủ

6. PHÂN BỔ CHI PHÍ BH, QLDN, KHÁC


Trường hợp 1: Phân bổ chi phí cho đơn vị

Tab Chi phí: tích chọn các TK cần phân bổ
Tab Phân bổ: nhấn chọn đối tượng phân bổ để chọn
đơn vị cần phân bổNếu phân bổ theo tiêu chí doanh thu thì nhấn Phân bổNếu không phân bổ theo tiêu chí doanh thu thì tự nhập
tỷ lệ phân bổ cho các đơn vịNếu các TK có cùng tỷ lệ phân bổ: kích chuột phải
chọn chức năng Sao chép tỷ lệ cho các TK phía sau

6. PHÂN BỔ CHI PHÍ BH, QLDN, KHÁCTrường hợp 2: Phân bổ chi phí cho công trình, đơn hàng, hợp đồngMục đích: Phân bổ chi phí chung về CP bán hàng, quản lý
doanh nghiệp, khác cho các công trình, đơn hàng, hợp đồng để
xác định lãi, theo từng công trình, đơn hàng, hợp đồng.Cách thực hiện:Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Phân bổ chi phí BH,
QLDN, khácThêm mới kỳ phân bổ,Chọn kỳ phân bổChọn “Phân bổ cho công trình, đơn hàng, hợp đồng”,
chương trình sinh ra chứng từ phân bổ

6. PHÂN BỔ CHI PHÍ BH, QLDN, KHÁC


Trường hợp 2: Phân bổ chi phí cho công trình, đơn hàng, hợp đồng

Tab Chi phí: tích chọn các TK cần phân bổ
Tab Phân bổ: nhấn chọn đối tượng phân bổ để chọn công
trình, đơn hàng, hợp đồng cần phân bổ chi phíNếu phân bổ theo tiêu chí doanh thu thì nhấn Phân bổNếu không phân bổ theo tiêu chí doanh thu thì tự nhập tỷ
lệ phân bổ cho các đơn vịNếu các TK có cùng tỷ lệ phân bổ: kích chuột phải chọn
chức năng Sao chép tỷ lệ cho các TK phía sau

7. PHÂN BỔ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚCBước 1: Khai báo chi phí trả trướcMục đích: Khai báo các khoản chi phí trả trước cần phân bổ
trong nhiều kỳ như chi phí thuê văn phòng, lãi vay...Cách thực hiện:Vào menu

Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chi phí trả

trước\Danh sách chi phí trả trướcThêm mới chi phí trả trướcNhập các thông tin chi tiết của khoản chi phí như: Mã
CP trả trước, Tên CP trả trước, Ngày ghi nhận, Số tiền,
Số kỳ phân bổ, Số tiền PB hàng kỳ, TK chờ phân bổ.

7. PHÂN BỔ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚCBước 2: Phân bổ chi phí trả trướcMục đích: Phân bổ chi phí trả trước vào chi phí
từng thángCách thực hiện:Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chi phí trả
trước\Phân bổ chi phí trả trướcThêm mới chứng từ phân bổ chi phí trả trướcChọn kỳ phân bổ chi phí

– Chương trình tự động phân bổ và hạch toán