Tải bản đầy đủ
HẠCH TOÁN CHI PHÍ LƯƠNG

HẠCH TOÁN CHI PHÍ LƯƠNG

Tải bản đầy đủ

7 TRẢ LƯƠNGMục đích: Lập phiếu chi tiền mặt để trả lương cho
nhân viên nếu DN lập bảng lương trên phần mềm
MISA SME.NET 2015Cách thực hiện:

 Thêm mới Trả lương
 Chọn phương thức thanh toán là Tiền mặt . Hay
UNC

 Tích chọn nhân viên cần trả lương
 Chương trình tự động hiển thị số trả bằng số còn
phải trả, NSD có thể sửa lại cho phù hợp

 Nhấn Trả lương, chương trình sẽ sinh ra Phiếu chi/ UNC trả lương nhân viên
8 NỘP BẢO HIỂM
Mục đích: Lập phiếu chi tiền mặt để nộp các loại bảo
hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, …
Cách thực hiện:

 Thêm mới Nộp bảo hiểm
 Chương trình ngầm định chọn phương thức thanh
toán là Tiền mặt, hay UNC

 Tích chọn khoản bảo hiểm phải nộp
 Chương trình tự động hiển thị số nộp lần này bằng số
phải nộp, NSD có thể sửa lại cho phù hợp

 Nhấn Nộp bảo hiểm
 Chương trình sẽ sinh ra Phiếu chi/ UNC nộp bảo hiểm

6 NỘP BẢO HIỂM

 Nhập thêm các thông tin còn thiếu, kiểm tra lại thông tin hạch toán
 Nhấn Cất để lưu chứng từ

NỘI DUNG PHÂN HỆ TỔNG HỢP

1.

Chứng từ nghiệp vụ khác

2.

Quyết toán tạm ứng

3.

Chứng từ ghi sổ

4.

Tính tỷ giá xuất quỹ

5.

Đánh giá lại TK ngoại tệ

6.

Phân bổ chi phí BH, QLDN, khác

7.

Phân bổ chi phí trả trước

8.

Xem báo cáo phân tích

9.

Lập báo cáo tài chính

10.

Khóa sổ kỳ kế toán

1. CHỨNG TỪ NGHIỆP VỤ KHÁCMục đích: Hạch toán các nghiệp vụ ngoài các
nghiệp vụ đã hạch toán ở các phân hệ khác như:
mua tài sản, lập dự phòng, hạch toán thuế
TNDN…Cách thực hiện:Vào tab Chứng từ NVK của phân hệ Tổng
hợpThêm chứng từ nghiệp vụ khácĐối với nghiệp vụ có thuế GTGT đầu vào thì
khai hóa đơn đầu vào ở tab thuế.

2. QUYẾT TOÁN TẠM ỨNGMục đích: Hạch toán nghiệp vụ quyết toán tạm ứng trong trường
hợp nhân viên mang hóa đơn, chứng từ về để quyết toán tạm ứng.Cách thực hiện:Vào tab Chứng từ NVKThêm chứng từ quyết toán tạm ứngKhai báo chi tiết các khoản chi phí, số tiền chưa thuế, %
thuếChương trình tự tính ra tiền thuế GTGT và tự động hạch
toán tiền thuế.Tương ứng với từng dòng tab Hạch toán, NSD khai báo hóa
đơn đầu vào tương ứng bên tab Hóa đơn