Tải bản đầy đủ
4 CÁC NGHIỆP VỤ XUẤT KHO KHÁC

4 CÁC NGHIỆP VỤ XUẤT KHO KHÁC

Tải bản đầy đủ

3. LỆNH SẢN XUẤTMục đích: Nhập lệnh sản xuất để theo dõi tiến độ sản xuất
và tình hình xuất kho NVL cho sản xuất.Cách thực hiện:

 Vào tab Lệnh sản xuất
 Thêm mới Lệnh sản xuất
 Chọn loại nhập kho là Xuất khác
 Thành phẩm: Chương trình chỉ cho phép chọn các
VTHH có tính chất là thành phẩm.

 Khi chọn mã thành phẩm, chương trình sẽ tự động lấy định mức NVL trong danh mục thành phẩm
 Chọn đối tượng THCP tương ứng với từng thành phẩm (chọn đối tượng THCP để chương trình tự động lấy sang phiếu nhập, phiếu
xuất từ lệnh sản xuất)

3. LỆNH SẢN XUẤT

 Lập lệnh sản xuất từ Đơn hàng, Hợp đồng


Mục đích: Lập lệnh sản xuất dựa trên các đơn hàng hoặc hợp
đồng của khác hàngCách thực hiện:Trên giao diện lệnh sản xuất, vào Tiện ích\Lập từ đơn
đặt hàng hoặc Lập từ hợp đồng bánSau khi chọn đơn hàng/hợp đồng, chương trình sẽ tự động
lấy các thành phẩm từ đơn hàng/hợp đồng sang lệnh sản
xuất

4. LỆNH LẮP RÁP, THÁO DỠ

 Lệnh lắp ráp


Mục đích: Nhập lệnh tháo dỡ để lập nhanh được phiếu xuất hàng
hóa đi tháo dỡ và phiếu nhập thành phẩm tháo dỡ. Áp dụng cho các
công ty có nhu cầu tháo dỡ từng bộ phân của hàng hóa để bán (VD:
tháo dỡ máy tính…)Cách thực hiện:Vào tab Lắp ráp, tháo dỡ, Thêm mới Lệnh lắp ráp, tháo dỡChọn loại là Lắp rápThành phẩm: Chương trình chỉ cho phép chọn các VTHH có
tính chất là thành phẩm.Linh kiện lắp ráp: Khi chọn mã thành phẩm, chương trình sẽ tự
động lấy định mức NVL trong danh mục thành phẩm

4. LỆNH LẮP RÁP, THÁO DỠ

 Nhập số lượng thành phẩm, chương trình sẽ tự
tính ra số lượng linh kiện.

 Nhấn Cất lệnh lắp ráp.
 Sau đó, nhấn Lập phiếu xuất trên thanh công cụ,
chương trình sẽ sinh ra phiếu xuất các linh kiện lắp
ráp.