Tải bản đầy đủ
3 NHẬP KHO HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI

3 NHẬP KHO HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI

Tải bản đầy đủ

1.3 NHẬP KHO HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI

 Đơn giá nhập kho:
 Đối với PP tính giá bình quân cuối kỳ:


Nhập đơn giá bằng tay: người dùng tự nhập
đơn giáLấy từ đơn giá BQCK: chương trình sẽ tự
cập nhật giá xuất kho khi thực hiện tính giá
cuối kỳ

 Đối với các PP tính giá khác


Nhập đơn giá bằng tay: người dùng tự nhập
đơn giáLấy từ giá xuất kho: NSD tự chọn phiếu
xuất, chương trình sẽ tự động lấy giá từ
phiếu xuất sang phiếu nhập

1.4 NHẬP KHO KHÁCMục đích: Lập phiếu xuất cho các nghiệp vụ như
nhập kho NVL thừa, nhập kho hàng từ chi nhánh
khác chuyển đến.Cách thực hiện:

 Vào tab Nhập, xuất kho
 Thêm mới Phiếu nhập kho
 Chọn loại nhập kho là Khác
 NSD tự nhập thông tin chi tiết của chứng từ
 Nếu nhập kho NVL thừa thì tại tab Thống kê,
NSD nhập Đối tượng tập hợp chi phí tương ứng.

1.4 NHẬP KHO KHÁC

 Nghiệp vụ nhận hàng từ chi nhánh phụ thuộc khác chuyển đến
 Tại chi nhánh chuyển hàng:


Lập phiếu xuất với loại là Xuất hàng cho chi nhánh khácThông tin chứng từ:Nếu doanh nghiệp không quản lý phiếu xuất kho
kiêm vận chuyển nội bộ như Hóa đơn thì tự nhập số
hóa đơn (Tùy chọn trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy
chọn chung\Hóa đơn)Nếu DN quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển
nội bộ như hóa đơn thì phải thông báo phát hành và
thực hiện cấp số giống hóa đơn bán hàng

1.4 NHẬP KHO KHÁC

 Nghiệp vụ nhận hàng từ chi nhánh phụ thuộc khác chuyển đến


Tại chi nhánh nhận hàng:Lập phiếu nhập kho với loại là KhácVào Tiện ích\Lập phiếu nhập từ phiêu xuất
hàng của CN khác chuyển đếnSau khi chọn phiếu xuất chương trình sẽ tự
động lấy dữ liệu sang phiếu nhập kho

2. XUẤT KHOXuất kho bán hàngXuất kho sản xuấtXuất hàng cho chi nhánh khácXuất kho khác (xuất sử dụng, góp vốn)

2.1 XUẤT KHO BÁN HÀNGMục đích: Lập phiếu xuất kho để bán hàng hóa.Cách thực hiện:

 Vào tab Nhập, xuất kho
 Thêm mới Phiếu xuất kho
 Chọn loại nhập kho là Bán hàng
 Trường hợp đã lập chứng từ bán hàng:
o Nhập số chứng từ hàng bán vào ô tìm kiếm hoặc kích
chuột vào biểu tượng tìm kiếm để tìm kiếm chứng từ
hàng bán.

o Chương trình sẽ lấy các mặt hàng từ chứng từ hàng
bán sang phiếu xuất

2.2 XUẤT KHO SẢN XUẤTMục đích: Lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu đưa
vào sản xuấtCách thực hiện:

 Vào tab Nhập, xuất kho
 Thêm mới Phiếu xuất kho
 Chọn loại nhập kho là Sản xuất
 NSD tự nhập chi tiết của chứng từ
 Tại tab Thống kê, Chọn Đối tượng THCP tương
ứng với từng nguyên vật liệu