Tải bản đầy đủ
LẬP CHỨNG TỪ MUA HÀNG TỪ ĐƠN MUA HÀNG

LẬP CHỨNG TỪ MUA HÀNG TỪ ĐƠN MUA HÀNG

Tải bản đầy đủ

4. MUA HÀNG TRONG NƯỚCMục đích: Lập chứng từ mua hàng trong nước về nhập kho, hay kho6nt qua khoCách thực hiện:

 Vào Mua hàng/Mua hàng hoá, dịch vụ
 Chọn thêm Chứng từ mua hàng hoá

4. MUA HÀNG TRONG NƯỚC

 Chọn

loại chứng từ tương ứng: 1. Mua

hàng trong nước nhập kho, hay 2. Mua
hàng trong nước không qua kho

 Chọn phương thức thanh toán: Chưa thanh
toán, Thanh toán ngay bằng Tiền mặt hoặc
Séc/Ủy nhiệm chi.
 Khi chọn phương thức thanh toán va loại
chứng từ, chương trình tự động định khoản.

 Nếu nhận hàng đồng thời nhận hóa đơn thì tích chọn ô “Nhận kèm hóa đơn”, nếu nhận hàng nhưng chưa nhận hóa đơn thì bỏ
tích chọn ô này

4. MUA HÀNG TRONG NƯỚC
Tab hàng tiền: Nhập thông tin hàng hoá
Nếu mua hàng nhận kèm hoá đơn thì NSD phải khai báo thông tin bên tab thuế

Đồng thời khai báo bổ sung thông tin bên Tab Hoá đơn
* Lưu ý: Một chứng từ mua hàng chỉ nhập 1 hoá đơn mua hàngThông tin về số ngày được nợ, hạn thanh
toán chỉ hiển thị khi NSD chọn phương
thức thanh toán là “ Chưa thanh toán”Thông tin về hạn thành toán NSD không
cần phải khai báo mà ngay khi khai báo
NCC NSD đã khai báo số ngày được nợ tối
đa của từng NCC thì khi hạch toán chọn
NCC phần mềm sẽ tự động tính ra hạn
thanh toán.

5. HÀNG VỀ TRƯỚC HÓA ĐƠN VỀ SAUKhi lập chứng từ mua hàng:

 Trường hợp nhận hàng nhưng chưa nhận được hóa đơn thì khi lập chứng từ mua hàng, bỏ chọn ô “Nhận kèm hóa đơn”
 Khi đó, giao diện sẽ không hiển thị thông tin về hóa đơn và thuế GTGT

5. HÀNG VỀ TRƯỚC HÓA ĐƠN VỀ SAUKhi nhận hóa đơn:

 Vào Mua hàng, chọn tab Nhận hóa đơn
 Chọn Nhận hóa đơn,
 Tích chọn các chứng từ cần nhận hóa đơn, nhấn Đồng ý

 Chương trình hiển thị giao diện Nhận hóa đơn mua
hàng để hạch toán tiền thuế GTGT và khai báo thông tin
hóa đơn.

 Nhập thông tin hóa đơn, thông tin về thuế và nhấn
Cất