Tải bản đầy đủ
G. Ý nghĩa của công tác hướng nghiệp

G. Ý nghĩa của công tác hướng nghiệp

Tải bản đầy đủ

 sử dụng một cách tối đa những khả năng và
năng lực của cán bộ phù hợp với nhu cầu và
quyền lợi của toàn xã hội .
 Góp phần hình thành thái độ đúng đối với lao
động.

Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe !!!