Tải bản đầy đủ
Tư vấn nghề nghiệp

Tư vấn nghề nghiệp

Tải bản đầy đủ

Mục đích của tư vấn nghề nghiệp sẽ đạt được bằng cách nghiên
cứu những năng lực sở trường của một cá nhân cụ thể kết hợp với
tuyên truyền,hướng nghiệp.

Thực hiện theo 2 bước :
 Bước 1: Giúp học sinh lựa chọn những hoạt
động( môn học ) mà học sinh sẵn có hứng thú
và năng lực tương ứng .
 Bước 2:Giúp học sinh lựa chọn dứt khoát
ngành nghề tương lai của họ và chỉ ra cho các
em những con đường trau dồi nghề nghiệp

Tư vấn nghề nghiệp

G. Ý nghĩa của công tác hướng nghiệp

Các nội dung và hình thức của công tác
hướng nghiệp sẽ :
 nâng cao hiệu suất kinh tế như rút ngắn thời
gian dạy nghề,hạn chế sự thuyên chuyển cán
bộ .
 làm giảm tai nạn chấn thương, nâng cao năng
suất lao động và chất lượng sản phẩm .
 giải quyết những vấn đề về kinh tế xã hội, thu
xếp công việc hợp lí cho mọi người

 sử dụng một cách tối đa những khả năng và
năng lực của cán bộ phù hợp với nhu cầu và
quyền lợi của toàn xã hội .
 Góp phần hình thành thái độ đúng đối với lao
động.

Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe !!!