Tải bản đầy đủ
Phần 2 : Công tác hướng nghiệp

Phần 2 : Công tác hướng nghiệp

Tải bản đầy đủ

B. Mục đích của hướng nghiệp
Mục đích của công tác hướng nghiệp là phát
hiện,phát triển và bồi dưỡng tiềm năng sáng tạo
của cá nhân,giúp họ hiểu mình và hiểu yêu cầu
của nghề nghiệp,định hướng họ đi vào những
nghề mà nhà nước đang cần nhân lực.Tạo ra sự
thống nhất giữa ba mặt hứng thú và năng lực cá
nhân,những đòi hỏi của nghề nghiệp,yêu cầu xã
hội

C. Bản chất công tác hướng nghiệp
Bản chất của công tác hướng nghiệp là điều khiển động cơ
chọn nghề của học sinh nhằm giúp học sinh lựa chọn nghề phù
hợp với năng lực,sở trường,nhu cầu của xã hội.
Thành phần điều khiển:

+ Chủ thể điều khiển: bao gồm nhà trường,đoàn thể ,xã
hội,gia đình bạn bè
+ Chủ thể sử dụng các phương tiện điều khiển :nhà
trường thông qua các giờ sinh hoạt hướng nghiệp,gia đình
thông qua trò chuyện

D. Nội dung công tác hướng nghiệp
- Các nghề,những yêu cầu,đặc điểm của các nghề
nghiệp .
- Những nhu cầu xã hội đối với ngành nghề( Thị
trường lao động xã hội) .
- Những đặc điểm cá nhân,đặc biệt là năng lực,năng
khiếu cũng như phẩm chất của cá nhân .
Như vậy có thể nói cơ sở của công tác hướng
nghiệp chủ yếu thể hiện ở mối quan hệ giữa các
nghề,con người và thị trường lao động

E. Các hình thức công tác hướng nghiệp

 Giáo dục nghề nghiệp :
Qua việc tuyên truyền nghề nghiệp chủ yếu
do các đoàn thể xã hội, các tổ chức xã hội đảm
nhiệm, thông qua các phương tiên thông tin đại
chúng ( vô tuyến đài sách báo...) làm nhiệm vụ
tuyên truyền, động viên,huy động,lôi cuốn,hấp
dẫn thanh niên làm những nghề mà xã hội đang
cần nhân lực, những nghề nằm trong “ mũi nhọn
“ của chiến lược kinh tế .

 Bản đồ họa nghề nghiệp
Cung cấp cho thanh niên những tri thức cần
thiết về nghề nghiệp,trong tâm lí lao động có một
ngành chuyên mô tả đặc điểm ,yêu cầu các nghề
nghiệp khác nhau gọi là ngành đò họa nghề
nghiệp .

 Tư vấn nghề nghiệp
Là một hệ thống những biện pháp tâm lí -giáo
dục học, y học để phát hiện và đánh giá toàn diện
những năng lực nhiều mặt của thanh niên, nhằm
giúp các em trọn nghề có cơ sở vững chắc, khoa
học .