Tải bản đầy đủ
Giá trị sử dụng

Giá trị sử dụng

Tải bản đầy đủ

LOGO

• Mỗi một vật phẩm có thể có nhiều giá trị sử dụng khác nhau
hay công dụng khác nhau.

LOGO

• Số lượng giá trị sử dụng của một vật được phát hiện dần dần
trong quá trình phát triển của khoa học- kĩ thuật.

?

Không biết kinh doanh cái gì kiếm được
nhiều tiền nhỉ, để mình còn bảo papa đi
buôn?

Hay là mình cứ bất chấp hết … buôn xăng đi em…

Không biết kinh doanh cái gì kiếm được
nhiều tiền nhỉ, để mình còn bảo papa đi
buôn?

Hay để chắc chắn…

LOGO

• Giá trị sử dụng hay công dụng của hàng hóa là do thuộc tính tự
nhiên của vật thể hàng hóa quyết định, như vậy giá trị sử dụng là
một phạm trù vĩnh viễn.
• Trong kinh tế hàng hóa, giá trị sử dụng là vật mang giá trị trao đổi.
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Nước biển: không phải hàng hóa

Xe đạp: hàng hóa

LOGO

2. Giá trị

=
2m vải

10 kg thóc

LOGO

 Giá trị trao đổi biểu hiện ra như một quan hệ về
số lượng, là một tỉ lệ theo đó những giá trị sử
dụng loại này được trao đổi với những giá trị sử
dụng loại khác.
 Hao phí lao động là cơ sở của trao đổi.

LOGO

 Giá trị là lao động xã hội của người sản xuất hàng
hóa kết tinh trong hàng hóa.
 Giá trị là nội dung, là cơ sở của giá trị trao đổi,
còn giá trị trao đổi chỉ là hình thức biểu hiện của
giá trị.
 Giá trị hàng hóa là biểu hiện quan hệ giữa những
người sản xuất hàng hóa và là phạm phù lịch sử,
gắn liền với nền sản xuất hàng hóa.

LOGO

3. Mối quan hệ giữa hai thuộc tính
 Hàng hóa là sự thống nhất của 2 thuộc tính: giá
trị sử dụng và giá trị, nhưng là sự thống nhất của
2 mặt đối lập.
 Giá trị sử dụng: là thuộc tính tự nhiên và là phạm
trù vĩnh viễn.
 Giá trị: là thuộc tính xã hội và là phạm trù lịch sử.

LOGO

 Sự thống nhất và đối lập giữa hai thuộc tính:
 Thống nhất: Đã là hàng hóa thì phải có hai thuộc tính.
 Đối lập:
GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

GIÁ TRỊ

 Mục đích của người mua

 Mục đích của người sản xuất

 Thực hiện trong tiêu dùng

 Tạo ra trong sản xuất

 Thực hiện sau

 Thực hiện trước